X 3 Căn X 2

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinc họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục đào tạo công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng làng mạc hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Bạn đang xem: X 3 căn x 2

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với làng hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinch họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục đào tạo công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và làng mạc hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học từ nhiên
*

a)(x-3)^4+(x-5)^4=82b)(n-6)(n-5)(n-4)(n-3)=5.6.7.8c)x^4+3x^3-6x^2+6x+4=0d)x^4-8x^3+21x^2-24x+9=0e)x^4=2x^2+3x-7/16f)x^2-4x+3+2/x-6/x^2=0g)x^5-9/2x^4+13x^2-22x+8=0h)căn uống bậc 3(15x-1)+căn bậc 3(x-1)=căn bậc 3(3x+1)j)căn(5x-1)+căn(x+2)=7-xk)căn(3x+1)-căn(6-x)+3x^2-14x-8=0l)căn(x-2)+căn(4-x)+căn(2x-5)=2x^2-5xi)căn uống bậc 3(x^2-1)+x=căn(x^3-2)o)(+1)căn(x^2-2x+3)=x^2+1p)x(x+1)(x-3)+3=căn(4-x)+căn(1+x)

*

*

a) ( x - 3)4 + ( x - 5)4 = 82

Đặt : x - 4 = a , ta tất cả :

( a + 1)4 + ( a - 1)4 = 82

⇔ a4 + 4a3 + 6a2 + 4a + 1 + a4 - 4a3 + 6a2 - 4a + 1 = 82

⇔ 2a4 + 12a2 - 80 = 0

⇔ 2( a4 + 6a2 - 40) = 0

⇔ a4 - 4a2 + 10a2 - 40 = 0

⇔ a2( a2 - 4) + 10( a2 - 4) = 0

⇔ ( a2 - 4)( a2 + 10) = 0

Do : a2 + 10 > 0

⇒ a2 - 4 = 0

⇔ a = + - 2

+) Với : a = 2 , ta bao gồm :

x - 4 = 2

⇔ x = 6

+) Với : a = -2 , ta tất cả :

x - 4 = -2

⇔ x = 2

KL.....

b) ( n - 6)( n - 5)( n - 4)( n - 3) = 5.6.7.8

⇔ ( n - 6)( n - 3)( n - 5)( n - 4) = 1680

⇔ ( n2 - 9n + 18)( n2 - 9n + 20) = 1680

Đặt : n2 - 9n + 19 = t , ta tất cả :

( t - 1)( t + 1) = 1680

⇔ t2 - 1 = 1680

⇔ t2 - 412 = 0

⇔ ( t - 41)( t + 41) = 0

⇔ t = 41 hoặc t = - 41

+) Với : t = 41 , ta có :

n2 - 9n + 19 = 41

⇔ n2 - 9n - 22 = 0

⇔ n2 + 2n - 11n - 22 = 0

⇔ n( n + 2) - 11( n + 2) = 0

⇔ ( n + 2)( n - 11) = 0

⇔ n = - 2 hoặc n = 11

+) Với : t = -41 ( giải tương tự như )


Đúng(0)
*

Thành Trương
Giáo Viên Hoc24.vn


Giáo Viên Hoc24h


Giáo Viên


cô giáo chuyên


Akai Haruma


Đúng(0)

Tìm x

a. ( căn uống x-6)* ( x - 1) = 0

b. căn x - 1 =3

c. x^3 - 2x = 0

d. x^2 - 4 = 0

e. x^2 - 5 =0


#Toán thù lớp 7
1
Hoàng Phúc

(left(sqrtx-6 ight)left(x-1 ight)=0=>int^sqrtx-6=0_x-1=0=>int^sqrtx=6_x=1=>x=left36;1 ight\)

căn uống x-1=3=>căn x =4 =>x=4^2=16

x^3-2x=0 =>x(x^2-2)=0 =>x=0 hoặc x^2-2=0=>x=0 hoặc x^2=2 =>...

các câu sau tương tự


Đúng(0)

a) Căn uống 2x^2-3x-11= cnạp năng lượng x^2-1

b) Căn 2x^2-3x+1= căn x+5

c) (x-1).cẵnx^2-3x=0

d) x^2-4x-10-3 căn(x+2).(x-6)=0

e) Căn uống x+căn5-x+cănx.(5-x)=0


#Tân oán lớp 9
0

a)9x2 – 49 = 0

b)(x – 1)(x + 2) – x – 2 = 0

c)(4x + 1)(x - 2) - (2x -3)(2x + 1) = 7

d)x(3x + 2) + (x + 1)2 – (2x – 5)(2x + 5) = 0

e)(x + 3)(x2 – 3x + 9) –x(x – 1)(x + 1) – 27 = 0

f)(4x-3)^2-3x(3-4x)=0


#Toán thù lớp 8
2
Nguyễn Hoàng Minh

Xem thêm: Download Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Địa Lý Mới, Tài Liệu Môn Địa Lý

(a,Leftrightarrowleft(3x-7 ight)left(3x+7 ight)=0Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrac73\x=-dfrac73endmatrix ight.\b,Leftrightarrowleft(x+2 ight)left(x-1-1 ight)=0\Leftrightarrowleft<eginmatrixx=2\x=-2endmatrix ight.\c,Leftrightarrow4x^2-7x-2-4x^2+4x+3=7\Leftrightarrow-3x=6Leftrightarrow x=-2\d,Leftrightarrow3x^2+2x+x^2+2x+1-4x^2+25=0\Leftrightarrow4x=-26Leftrightarrow x=-dfrac132\e,Leftrightarrow x^3+27-x^3+x-27=0\Leftrightarrow x=0\f,Leftrightarrowleft(4x-3 ight)left(4x-3+3x ight)=0\Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrac34\x=dfrac37endmatrix ight.)


Đúng(2)
Nguyễn Thanh Bình

a) 9x2-49=0

(3x)2-72=0

(3x-7)(3x+7)=0

th1: 3x-7=0

3x=7

x=(dfrac73)

th2: 3x+7=0

3x=-7

x=(-dfrac73)


Đúng(1)

Bài 1: Tìm x

a) (2x-1) ² - 25 = 0b) 3x (x-1) + x - 1 = 0c) 2(x+3) - x ² - 3x = 0d) x(x - 2) + 3x - 6 = 0e) 4x ² - 4x +1 = 0f) x +5x ² = 0g) x ² 2x -3 = 0


#Toán lớp 8
4
Phía sau đó 1 cô gái

a) (left(2x-1 ight)^2-25=0)

⇔(left(2x-1 ight)^2-5^2=0)

⇔(left(2x-1-5 ight)left(2x-1+5 ight)=0)

⇒(2x-1-5=0)hoặc(2x-1+5=0)

⇔ (x=3) hoặc(x=-2)


Đúng(0)
Thùy Cái

Bài 1: Tìm x

a) (2x-1) ² - 25 = 0

(2x-1)2= 25

2x-1 = 5 tốt 2x-1 =-5

2x= 6 giỏi 2x=-4

x=3 tuyệt x= -2

Vậy S=3; -2b) 3x (x-1) + x - 1 = 0

(x-1)(3x+1)=0

x-1=0 hay 3x+1=0

x=1 xuất xắc 3x=-1

x=1 xuất xắc x=(dfrac-13)

Vậy S=1;(dfrac-13)

c) 2(x+3) - x ² - 3x = 0

2(x+3)- x(x+3)=0

(x+3)(2-x)=0

x+3=0 giỏi 2-x=0

x=-3 hay x=2

Vậy S=-3;2d) x(x - 2) + 3x - 6 = 0

x(x-2)+3(x-2)=0

(x-2)(x+3)=0

x-2=0 tốt x+3=0

x=2 tốt x=-3

Vậy S=2;-3e) 4x ² - 4x +1 = 0

(2x-1)2=0

2x-1=0

2x=1

x=(dfrac12)

Vậy S=(dfrac12)f) x +5x2 = 0

x(1+5x)=0

x=0 tốt 1+5x=0

x=0 xuất xắc 5x=-1

x=0 giỏi x=(dfrac-15)

Vậy S=0;(dfrac-15)g) x ²+ 2x -3 = 0

x2-x+3x-3=0

x(x-1)+3(x-1)=0

(x-1)(x+3)=0

x-1=0 xuất xắc x+3=0

x=1 tuyệt x=-3

Vậy S=1;-3


Đúng(1)

Các cậu lưu giữ cần sử dụng PP.. dùng thay đổi phú là đa số nhé : Tìm x biết

​1) 2x^4-7x^2-4=0

​2) (x^2-1)-x(x^2-1)-2x^2=0

​3) x^2-2x+3|x-1|+3=0

​4) x(x-1)(x+1)(x+2) -3 =0

5) (x+1)^2(2x+1)(2x+3)-18=0

​6) x^2+4x+7=(x+4) tiếp đây mik đang ghi bằng chữ ....(x+4) nhân với cnạp năng lượng bậc 2 của x^2+7

​Lưu ý căn uống bậc 2 của a^2 =a

​Bài 6 khá nặng nề :)


#Toán thù lớp 8
0

giải giúp mình vs, 2 tiếng nx đi học :))Tìm x:a,x- căn uống x=0b,x-2 căn uống x+1=0c,căn x^2-2x+1=0d,căn uống 4x^2-4x+1=3e,căn x^2-6x+9=5bài bác 3:Tìm x nhằm những biểu thc có nghĩaa,cnạp năng lượng 5-4x/3 b,căn 2x^2+1 c, căn uống x-1/-2 d,x-1/x-2 -1


#Toán thù lớp 9
3
Thụy Lâm

Với Kho Đề đã có cập nhật, hiện nay Đáp Án Chi Tiết môn TOÁN Kỳ thi THPT nước nhà sẽ có trên Ứng Dụng. Các bạn tha hồ khám nghiệm so sánh cùng với bài làm của bản thân rồi nhé Tải ngay App về giúp thấy lời giải chi tiết nào: https://giaingay lập tức.com.vn/downứng dụng.html


Đúng(0)
Hoàng Thảo

ai góp mk vs huhu....


Đúng(0)

Tìm x:a,x- căn x=0b,x-2 căn uống x+1=0c,căn x^2-2x+1=0d,căn 4x^2-4x+1=3e,căn x^2-6x+9=5bài 3:Tìm x nhằm các biểu thc có nghĩaa,căn 5-4x/3 b,căn 2x^2+1 c, căn uống x-1/2d,x-1/x-2 -1(giúp bản thân vs ạ....)


#Toán thù lớp 9
2
Yuzu

Lần sau chúng ta gõ căn uống ra nhé, chú ý nạm này hơi cạnh tranh đấy :>

Tìm x:

(a.x-sqrtx=0left(ĐK:xge0 ight)\Leftrightarrowsqrtxleft(sqrtx-1 ight)=0Leftrightarrowleft<eginmatrixsqrtx=0\sqrtx-1=0endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=1endmatrix ight.)

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app