Vở bài tập toán lớp 5 tập 1

Mẫu: (21 over 4 + 11 over 7 = 9 over 4 + 8 over 7 = 63 over 28 + 32 over 28 = 95 over 28)

a) (31 over 2 + 21 over 5 = ..............)

b) (81 over 3 - 51 over 2 = ..............)

c) (61 over 7 imes 16 over 43 =............)

d) (91 over 5:43 over 5 = ................)

3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) (21 over 5 imes 34 over 9 = ............)

b) (72 over 3:21 over 4 = ................)

c) (42 over 3 + 23 over 4 imes 73 over 11 = ..................)

Đáp án

1.

Xem thêm: Tag Trên Facebook Là Gì ? Vai Trò Của Tag Trên Internet Vai Trò Của Tag Trên Internet

đưa hỗn số thành phân số (theo mẫu)

a) (31 over 5 = 3 + 1 over 5 = 3 imes 5 + 1 over 5 = 16 over 5)

b) (84 over 7 = 8 + 4 over 7 = 8 imes 7 + 4 over 7 = 56 + 4 over 7 = 60 over 7)

c) (125 over 12 = 12 + 5 over 12 = 12 imes 12 + 5 over 12 = 144 + 5 over 12 = 149 over 12)

2. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi triển khai phép tính (theo mẫu)

a) (21 over 5 imes 34 over 9 = 7 over 2 + 11 over 5 = 35 over 10 + 22 over 10 = 57 over 10 = 57 over 10)

b) (81 over 3 - 51 over 2 = 25 over 3 - 11 over 2 = 50 over 6 - 33 over 6 = 17 over 6 = 25 over 6)

c) (61 over 7 imes 16 over 43 = 43 over 7 imes 49 over 43 = 43 imes 49 over 7 imes 43 = 49 over 7 = 7)

d) (91 over 5:43 over 5 = 46 over 5:23 over 5 = 46 over 5 imes 5 over 23 = 2)

3. Chuyển những hỗn số thành phân số rồi tiến hành phép tính

a) cách 1

 (21 over 5 imes 34 over 9 = (2 + 1 over 5) imes (3 + 4 over 9))

(= (10 + 1 over 5) imes (27 + 4 over 9))

(= 11 over 5 imes 31 over 9 = 341 over 45)

Cách 2

(21 over 5 imes 34 over 9 = (5 imes 2 + 1 over 5) imes (9 imes 3 + 4 over 9) )

(= 11 over 5 imes 31 over 9 = 341 over 45)

b) cách 1

(eqalign & 72 over 3:21 over 4cr& = (7 + 2 over 3):(2 + 1 over 4) cr &= (21 + 2 over 3):(8 + 1 over 4) cr & = 23 over 3:9 over 4 = 23 over 3 imes 4 over 9 = 92 over 27 cr )

Cách 2:

(72 over 3:21 over 4 = (3 imes 7 + 2 over 3):(4 imes 2 + 1 over 4))

(= 23 over 3:9 over 4 = 23 over 3:9 over 4 = 92 over 27) 

c) biện pháp 1:

(eqalign & 42 over 3 + 23 over 4 imes 73 over 11cr và = (4 + 2 over 3) + (2 + 3 over 4) + (7 + 3 over 11) cr và = (12 + 2 over 3) + (8 + 3 over 4) imes (77 + 3 over 11)cr& = 14 over 3 + 11 over 4 imes 80 over 11 cr&= 14 over 3 + 20 = 74 over 3 cr )

Cách 2

(eqalign & 42 over 3 + 23 over 4 imes 73 over 11cr& = (3 imes 4 + 2 over 3) + (4 imes 2 + 3 over 4) imes (11 imes 7 + 3 over 11) cr & = 14 over 3 + 11 over 4 imes 80 over 11 cr&= 14 over 3 + trăng tròn = 74 over 3 cr )

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay