Tìm từ phát âm khác

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại

 


Bạn đang xem: Tìm từ phát âm khác

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại

types /taɪps/

pages /peɪdʒz/

bits /bɪts/

subjects /ˈsʌbdʒɪkts/

Câu B đuôi “s” được phát âm thành /z/, còn lại là /s/.


Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed”

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại


Đuôi “ed”được phát âm là:

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại

digested /daɪˈdʒestɪd/ 

interested /ˈɪntrəstɪd/

killed /kɪld/

united /juˈnaɪtɪd/

Câu C đuôi “ed” được phát âm thành /d/, còn lại là /ɪd/


author/ˈɔːθə(r)/

theme /θiːm/

thriller /ˈθrɪlə(r)/

another /əˈnʌðə(r)/

Câu D âm “th” được phát thành là / ð/, còn lại là /θ/


same /seɪm/

taste /teɪst/

swallow /ˈswɒləʊ/

page /peɪdʒ/

Câu C âm “a” được phát âm thành /ɒ/, còn lại là /eɪ/


Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed”

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại


Xem thêm: Nói Giảm Nói Tránh Là Gì? Cho Ví Dụ Về Nói Giảm Nói Tránh Là Gì?

 Cách phát âm đuôi “ed”:

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại

described /dɪˈskraɪbd/ 

picked /pɪkt/

swallowed /ˈswɒləʊd/

informed /ɪnˈfɔːmd/

Câu B đuôi “ed” được phát âm thành /t/, còn lại là /d/


Kiến thức: Cách phát âm đuôi “s”:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại


Đuôi “-s” được phát âm là:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại:

words /wɜːdz/

reviewers /rɪˈvjuːə(r)z/

describes /dɪˈskraɪbz/

types /taɪps/

Câu D đuổi “s” được phát âm thành /s/, còn lại là /z/


wonderful /ˈwʌndəfl/

belong /bɪˈlɒŋ/

holiday /ˈhɒlədeɪ/ 

song /sɒŋ/

Câu A âm “o” được phát âm thành /ʌ/, còn lại là /ɒ/


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app