Tiếng Anh Lớp 10 Unit 9 Language Focus

Exercise 1. Below are the transcriptions of some words. Write the orthographic forms of the words.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 9 language focus

Dưới đấy là phiên âm của 1 số ít từ. Hãy viết dạng bao gồm tả của không ít từ đó.

Example: /aɪˈdiːə/ --> idea

1. /klɪə(r)/

2. /ˌʌpˈsteəz/

3. /ˈjuːʒuəli/

4. /ˈætməsfɪə(r)/

5. /pɔː(r)/

6. /skweə(r)/

7. /ˈæktʃuəli/

8. /tʃɪəz/

 

Đáp án:

1. clear 3. Usually 5. Poor 7. Actually

2. upstairs 4. Atmosphere 6. Square 8. Cheers

 


Exercise 5. Choose the best option (A, B or C) lớn fill each blank.

Chọn câu vấn đáp đúng để điền vào vị trí trống

1. If I had a typewriter, I_________ it myself.

A. Type B. Will type C. Would type

2. If I_______ his address, I’d give it to lớn you.

A. Know B. Knew C. Had known

3. If he worked more slowly, he__________ so many mistakes.

A. Wouldn’t make B. Didn’t make C. Won’t make

4. I shouldn’t drink that wine if I_________ you.

Xem thêm: Anh Có Thể Gọi Em Là Người Thương Là Gì, Thương Là Như Thế Nào

A. Am B. Been C. Were

5. More tourists would come khổng lồ this country if it ___________ a better climate.

A. Had B. Has C. Would have

6. If someone________ you a helicopter, what would you vì chưng with it?

A. Gives B. Had given C. Gave

7. If I_______ a big prize in a lottery, I’d give up my job.

A. Will win B. Win C. Won

8. What _______ if you found a burglar in your house?

A. Will you vì chưng B. Would you vì chưng C. Did you do

9. I could tell you what this means if I__________ Greek.

A. Know B. Knew C. Had known


10. He might get fat if he_________ smoking.

A. Stopped B. Stops C. Had stopped

11. If he knew that it was dangerous, he__________

A. Wouldn’t come B. Didn’t come C. Won’t come

12. If you_______ someone drowning, what would you do?

A. See B. Had seen C. Saw

13. If you slept under a mosquito net, you__________ bitten so often.

A. Weren’t B. Won’t be C. Wouldn’t be

14. I could get a job easily if I_________ a degree.

A. Have B. Had C. Will have

15. If we had more rain, our crops_________ faster.

A. Will grow B. Would grow C. Grow

 

Đáp án:

1. C 3. A 5. A 7. C 9. B 11. A 13. C 15. B

2. B 4. C 6. C 8. B 10. A 12. C 14. B

tracuudiem.net


bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài tập yêu cầu giải - Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp tracuudiem.net


gửi góp ý Hủy quăng quật

Bài giải mới nhất


Bài giải mới nhất các môn khác


*

Liên hệ với bọn chúng tôi:Gmail: tracuudiem.net
gmail.com
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay