THAY ĐỔI R ĐỂ CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI

*


Công suất của đoạn mạch: $P. = I^2R = dfracE^2.R(R + r)^2$

Pmax → áp dụng bất đẳng thức nhằm search quý hiếm cực to của Pmax

a/ Bất đẳng thức cosi: (a + b) ≥ 2 cùng với a; b > 0; vệt bằng xảy ra Khi a = b

b/ xét tam thức bậc 2: f(x) = ax2 + bx + c (a>0) → f(x)min = xẩy ra Khi x1 = x2 = <=dfrac-b2a>


bài tập 1: cho mạch điện nhỏng hình vẽ

UAB = U = ko đổi

R1 = b; R ≠ 0 là biến đổi trở

a/ Xác định R nhằm năng suất bên trên năng lượng điện trsống R1 đạt quý hiếm cực lớn, xác minh quý hiếm rất đại

b/ Xác định R để công suất bên trên điện trsinh hoạt R đạt quý hiếm cực to, xác minh cực hiếm rất đại

c/ Xác định R nhằm hiệu suất toàn mạch đạt cực hiếm cực lớn, khẳng định quý hiếm rất đại


a/ RAB = R1 + R

P1 = I2.R1 = .R1

= =>(P1)max = U2/4R xảy ra Lúc R = R1

b/ P$_R$ = I2.R = => (P$_R$)max = U2/4R1 xảy ra Khi R = R1

c/ Phường = I2.(R+R1) = = => (P$_R$)max = U2/2R xẩy ra khi R1 = R


những bài tập 2: Cho mạch nlỗi hình vẽ:

*

E=2V, r=0,7Ω , R1= 0,3Ω , R2= 2Ω

Xác định R để công suất của R đạt cực to.

Bạn đang xem: Thay đổi r để công suất cực đại


R$_2R$ =

I = =

P$_R$ = => (P$_R$)max = 2/3W khi R = 2/3 (Ω)


Những bài tập 3: Cho mạch điện nhỏng hình vẽ

*

E=6V, r=1Ω, R2= 2Ω

a) Tìm R1 đểnăng suất lan sức nóng trên R1max; Tính (P1)max

b) Tìm R1để công suất lan nhiệt toàn mạch max Tính Pmax

c) Tìm R1 nhằm hiệu suất tỏa sức nóng trên nguồn max tính (P$_ng$)max


a/ I =

= => (P1)max Lúc R1 = 3Ω => (P1)max = 3W

b/ => Pmax Lúc R1 = 3Ω => Pmax = 6W

c/

max = 1W lúc R1 = 3Ω


các bài luyện tập 4: Cho mạch điện nhỏng hình vẽ

*

E=12V,r=2Ω,R1=4Ω,R2=2Ω. Tìm R3 để :

a) Công suất mạch quanh đó lớn số 1, tính cực hiếm này

b) Công suất tiêu trúc bên trên R3 bởi 4,5W

c) Công suất tiêu tụ bên trên R3 là lớn nhất. Tính công suất này


a) Phường. = I2RAB =<(dfracER_AB+r)^2>RAB==

= khi R = r = 2Ω => = =18W

< dfrac1R_AB =dfrac1R_1+dfrac1R_23 > => R3 = 2Ω

b) R$_23 $= R2 +R$_3 $= R3 + 2

RAB = =

Cường độ mạch chính:

I== =

U$_23$ =IR$_AB $=

I3 ==

P3 =I32.R3 = = 4,5=> R3=

c) (P3)max = = 4,8W Lúc 3R3 = 10 => R3 = 10/3Ω


<Ẩn HD>
các bài tập luyện 5: Cho mạch điện nlỗi hình vẽ

*

R1; r = 3Ω; R2 là thay đổi trngơi nghỉ. U =12V.

a/ Điều chỉnh R2 để hiệu suất bên trên nó là lớn số 1, lúc đó công suất trên R2 bằng 3 lần hiệu suất bên trên R1. Tìm R1

b/ Ttuyệt R2 bằng một bóng đèn thì đèn sáng bình thường, lúc ấy hiệu suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất cùng hiệu năng lượng điện cụ định mức của đèn.


Hướng dẫn

R = r + RAB = r + R1R2/(R1+R2) => I = U/RAB

U2 = UAB = I.RAB

P2 = U22/R2 = U2R12R2/(R2(r +R1) +rR1)2 =

P2 max khi mẫu mã min xẩy ra Khi = => R2 = 3R1/(3+R1) (1)

=> P$_2max$ = U2.R1/<4r(r+R1)>

P2 = 3P1 = > R1 = 3R2 (2)

Từ (1) và (2) => R1 = 6Ω; R2 = 2Ω

b/ PAB = I2.RAB = U2.R$_AB $/(r+RAB) => Pmax = U2/4r xảy ra lúc RAB = r = 3Ω

RAB = R1.R$_đ$/(R1 + R$_đ$) => R$_đ$ = 6Ω

R$_đ$ = R1 => P$_đ$ = P1 = PAB/2 = 6W => U$_đ$2 = P$_đ$.R$_đ$ => U$_đ$ = 6V


<Ẩn HD>
các bài tập luyện 6: Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình mẫu vẽ.

*

Biết R = 4Ω, đèn Đ:6V-3W, UAB = 9V ko đổi. R$_x$ là biến chuyển trngơi nghỉ. Điện trsinh sống của đèn không đổi. Xác định cực hiếm của R$_x$ để

a/ Đèn sáng bình thường

b/ Công suất tiêu thụ bên trên vươn lên là trsinh sống là lớn số 1. Tính công suất kia.


Hướng dẫn

a/ Đèn sáng sủa thông thường => U$_x$ = U$_đm$ = 6V

=> I = U$_AD$/R = (UAB – U$_x$)/R = 0,75A

I$_x$ = I – I$_đm$ = 0,25A => R$_x$ = U$_x$/I$_x$ = 24Ω

b/ U$_x$ = U – U$_AD$ = 27R$_x$/4(3+R$_x$)

P$_x$ = U$_x$2/R$_x$ = 729R$_x$/<16(3 + R$_x$)2> => P$_x max $ = 3,8W Khi R$_x$ = 3Ω


<Ẩn HD>
các bài luyện tập 7. Cho mạch điện như mẫu vẽ.

*

E = 12V; r = 2Ω

a/ Cho R = 10Ω. Tính công suất tỏa nhiệt trên R, công suất của nguồn, công suất của nguồn.

b/ Tìm R để năng suất bên trên R là lớn nhất.

c/ Tìm R để công suất lan sức nóng trên R là 16W


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
bài tập 8. Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình mẫu vẽ.

*

E = 24V, r = 6Ω, R1 = 4Ω. Giá trị phát triển thành trnghỉ ngơi R bằn từng nào để

a/ Công suất mạch kế bên lớn số 1. Tính năng suất của mối cung cấp lúc đó.

b/ Công suất trên R lớn nhất. Tính năng suất này.


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
Những bài tập 9. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 12V; r = 1Ω; R1 = 6Ω; R3 = 4Ω

R2 bởi bao nhiêu để hiệu suất bên trên R2lớn số 1. Tính hiệu suất này.


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
các bài tập luyện 10. Cho mạch điện kín đáo bao gồm nguồn điện gồm suất năng lượng điện hễ E, năng lượng điện trnghỉ ngơi vào r, mạch ngoài trở nên trở R. thay đổi phát triển thành trsống mang đến nhì giá trị R1 cùng R2 thì thấy công suất tiêu thú ứng với R1 và R2 là đồng nhất. chứng tỏ rằng R1R2 = r2


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Những bài tập 11. Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ.

*

r = 1Ω; R1 = 2Ω. lúc đóng với ngắt khóa K thì năng suất tiêu thụ làm việc mạch không tính hồ hết đồng nhất. Tìm R2.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Bài tập 12. Cho mạch điện kín bao gồm nguồn điện E = 12V, r = 1Ω, mạch ngoại trừ là biến hóa trsinh sống R. Điều chỉnh trở thành trlàm việc cho nhì quý giá R1 và R2 thì thấy hiệu suất tiêu trúc ứng với R1; R2 là hệt nhau bằng 18W. Xác định tích R1R2 và R1 + R2


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
bài tập 13. Cho mạch điện nhỏng hình mẫu vẽ.

*

E = 12V; r = 5Ω; R1 = 3Ω; R2 = 6Ω, R là một trong những vươn lên là trsinh hoạt.

a/ R = 12Ω. Tính năng suất lan nhiệt trên R.

b/ Tìm R để năng suất tỏa nhiệt bên trên nguồn lớn số 1. Tìm công suất đó.

c/ Tính R để năng suất tỏa sức nóng mạch quanh đó lớn số 1. search năng suất kia.

Xem thêm: Writing A Letter To Your Pen Friend About Your Last Visit To A Craft Village You Can Refer To The Following

d/ Tìm R để hiệu suất tỏa nhiệt trên R là lớn số 1. Tìm năng suất kia.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
những bài tập 14. Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình mẫu vẽ.

*

E = 6V;r=1Ω; R1 = R2 =6Ω; R$_A$ = 0,5Ω; R$_x$ là đổi thay trở

a/ Trong ĐK làm sao thì độ mạnh qua ampe không nhờ vào vào R$_x$

b/ khẳng định R$_x$ để năng suất trên nó đạt cực đại.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 15. Cho mạch năng lượng điện nhỏng mẫu vẽ.

*

E = 24V; r = 2Ω; R1 = 3Ω; R2 = 2Ω, tìm R$_x$ để

a/ Công suất mạch không tính lớn số 1, tính năng suất này.

b/ Công suất trên R$_x$ = 9W.

c/ Công suất trên R$_x$ đạt cực to, tính giá trị cực đại này.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Bài tập 16. Cho mạch điện nlỗi hình mẫu vẽ.

*

E = 36V; r = 1,5Ω; R1 = 6Ω; R2 = 1,5Ω; điện trở toàn phần của phát triển thành trở AB RAB = 10Ω

a/ Xác định vị trí nhỏ chạy C trên đổi mới trsống R nhằm công suất tiêu thụ của R1 là 6W

b/ Xác định vị trí bé chạy C bên trên biến trlàm việc để năng suất tiêu thú của R2 bé dại nhất. Tính công suất tiêu thú của R2 hôm nay.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Những bài tập 17. Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình mẫu vẽ.

*

E = 6,9V, r = 1Ω; R1 = R2 = R3 = 2Ω; điện trở ampe kế ko đáng kể, điện trsống vôn kế rất to lớn.

a/ Các khóa K1; K2 hầu hết mlàm việc. Tìm số chỉ vôn kế.

b/ Khóa K1 mở; K2 đóng, vôn kế chỉ 5,4V. Tìm R4 và hiệu năng lượng điện cố thân nhì điểm A, D.

c/ Các khóa K1; K2 phần nhiều đóng góp. Tìm số chỉ của ampe kế.

d/ Các khóa K1; K2 đều đóng góp, mắc thêm điện trngơi nghỉ R5 song tuy vậy cùng với đoạn mạch AEB thì hiệu suất mạch ngoài đạt quý giá cực lớn, kiếm tìm R5


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài luyện tập 18. Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình mẫu vẽ.

*

Các điện trsinh sống thuần đều có quý hiếm bởi R.

a/ Tìm hệ thức tương tác giữa R cùng r nhằm công suất tiêu trúc mạch quanh đó ko đổi lúc k mnghỉ ngơi và k đóng góp.

b/ Biết nguồn gồm suất điện đụng E = 24V cùng năng lượng điện trsinh hoạt vào r = 3Ω. Tính UAB khi

– k mở; k đóng.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>

Bài thuộc nhà đề:


ShareShare
VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247
Post Tags Post Tagsnăng suất cực đạiđịnh điều khoản Ôm
Bình luận của doanh nghiệp
Clichồng here khổng lồ cancel reply.

Đăng nhập để bình luận.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app