NGUYỆN ĐEM LÒNG THÀNH KÍNH

l>Quang Duc Homepage - Vietnamese - English Buddhist library
Tiếng Việt

Trang bên Quảng Đức

Tiếng Anh

*

...... ...Bạn đang xem: Nguyện mang lòng tôn kính gởi theo đám mây hương, nghi tiết tụng niệm của gia đình .

Bạn đang xem: Nguyện đem lòng thành kính

Nghi Thức Tụng Niệm

Tại Tu Viện Quảng Ðức

--- o0o ---

2. Nghi Thức Cầu An

Nguyện Hương (Chủ lễ )

Nguyện rước lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng trọn phất khắp mười phương,

Cúng nhường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời duy trì đạo,

Theo từ tánh làm lành.

Cùng Pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố,

Chí tu học vững chắc,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng trở lại bờ giác. O

Nay môn sinh chúng bé dâng nồng hậu thành hướng đến Ngôi Tam Bảo, trì tụng khiếp chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương thơm Tam Bảo từ bỏ bi gia hộ Phật tử (thương hiệu họ, pháp danh, tuổi) được nương nhờ công đức này tật dịch tiêu trừ, thường xuyên được mạnh khỏe, xa lìa khổ ách. Nguyện cầu toàn bộ chúng sinc đa số thành Phật đạo.

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần)O

(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương thơm vào Lư hương)

TÁN PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG

Ðấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời bạn,

Cha lành thông thường tư loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp tía kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận .(xá 1 xá) O

Phật, bọn chúng sanh: tánh thường xuyên rỗng lặng.

Ðạo cảm thông tất yêu nghĩ về bàn.

Lưới đế châu ví tựa đạo tràng,

Mười phương Phật bảo, hào quang sáng sủa ngời,

Trước bảo tọa thân nhỏ ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá) O

ÐẢNH LỄ

Chí trung tâm đhình họa lễ Nam mô tận hư ko, biến đổi pháp giới, quá, hiện, vị lai thập pmùi hương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường xuyên trú Tam Bảo. (1 lạy) O

Chí trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Ta-bà Giáo nhà Ðiều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chỏng Tôn Bồ-tát, Linch Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O

Chí trọng tâm đhình ảnh lễ Nam mô Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô hanh Tịnh Ðại Hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO

TRÌ TỤNG

(Ðại chúng ngồi thẳng sườn lưng theo bốn nuốm hoa sen. Duy Na cùng Duyệt Chúng knhị chuông mõ . Từ đây công ty lễ xướng với đại chúng thuộc tụng theo)

TÁN LƯ HƯƠNG

Klặng lư vừa bén rán bầy,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương thơm, Hiện thành mây báu kiết tường, Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, Pháp thân toàn thể hiện tại chi phí, Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay lập tức ban đến. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần) O

CHÚ ÐẠI BI

Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) O

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế thước chén bát ra domain authority, nhân tình đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra pphân tử duệ, số đát na đát lan. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, na ma bà dà, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rxe hơi rô, người thương đề dạ người yêu đề dạ, người yêu đà dạ người thương đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc đẹp ni mãng cầu, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết vớ đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. ( 3 lần) O

Ðại tự đại bi ai bọn chúng sinc Ðại hỷ đại xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng trường đoản cú trang nghiêm

Ðệ tử chí tâm quy mạng lễ

Nam Mô Thập Pmùi hương Thường Trú Tam Bảo ( 3 lần) O

Chủ lễ xướng Sớ Cầu An

Ngàn tướng xuất sắc đoan nghiêm nhiệm mầu Trải tăng kỳ số kiếp chân tu

Mặt sáng sủa tợ trăng tròn, đôi mắt đẹp mắt nlỗi sen

Khắp cõi Ttách, Người những kính cẩn.

Một lòng lễ lạy Ðức tướng tá Nhỏng Lai, ngợi khen mãi vẫn không sao cùng tận. Nay vày môn sinh..... quỳ trước Bảo năng lượng điện, thiết lễ cầu an, dâng lời sớ bạch, nguyện đức Từ Bi xót thương chứng giám.

Tulặng gọi sớ Cầu An:

Phục dĩ : Clỗi Phật Từ Bi, vị đại sự tmùi hương cứu vớt chúng sinh, nên hóa hiện tại xuống cõi hồng trằn, dùng phương tiện đi lại tùy cơ cứu vãn độ, nay chúng nhỏ dưng sớ kính thành, cầu xin chư Phật bệnh tri tmùi hương xót.

Chúng con quê nhà từ bỏ nước toàn quốc, ni đang trú quán tại đô thị : ............ quốc gia Úc Ðại Lợi. Trước Phật đài, đại hùng bảo năng lượng điện Chùa:............, kính dâng một nén chân hương thơm, yêu cầu cầu:

Trên mười phương thơm clỗi Phật: Ðức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai; Ðức Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát; Ðức Linch Cảm Chuẩn Ðề Vương Bồ Tát cùng Mười Pmùi hương Bồ Tát Ma Ha Tát ! dũ lòng xót thương thơm, ai lân chứng giám !

Nay bọn chúng nhỏ thương hiệu :.......... pháp danh :..........bên nhau một dạ chí thành, tựa theo bọn chúng đức Tăng già lý giải. Chúng nhỏ cùng tbọn họ trì Kinh chụ, xướng tụng Ðại Thừa .... (Kinh Phổ Môn... Kinh Dược Sư...). Và các Thần chụ Ðại Bi, Tiêu Tai Cát Tường, cúi xin hồng ân clỗi Phật, chỏng đại Bồ Tát, Bát Sở Thánh Hiền, Phạm Võng Chư Thiên, từ bỏ bi gia hộ đến môn đồ bọn chúng con, tật bệnh tiêu trừ, oan khiên tận khử, gia đình hưng thạnh, quyến ở trong tăng phước sum họp. Nguyện mang đến môn đệ bọn chúng nhỏ, an nhiên tự tại, hủy diệt khổ báo tử sinch, kiếp sinh sống thường xuyên cư an lạc, nguyện cầu giải bay trầm luân, tất cả chúng sinh chóng lên bờ giác.

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , tác đại triệu chứng minh

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật , tác đại triệu chứng minh

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Ðương Lai Hạ Sinch Di Lặc Tôn Phật, tác đại triệu chứng minh

Phục Nguyện : Ðức Từ Bi của Chỏng Phật, to lớn vô hạn, Nguyện bọn chúng sanh sống mọi đông đảo miền, phần đa nhờ ơn tế độ. Khắp nguyện hàm linh bốn các loại, khỏi hải sáu nẽo bố mặt đường, mau cđợi tựa nương về Phật, sớm thoát luân hồi, nhanh chóng thành Phật Ðạo.

Nay Phật lịch:...... ngày... mon.... năm..... đồ đệ bọn chúng con tâm thành bái sớ. O

Phát Nguyện Trì Kinch

Cui lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng thuộc mười pmùi hương Phật

Con ni phát nguyện rộng

Tbọn họ trì Kinch Phổ Môn

Trên thường tứ ơn nặng trĩu,

Dưới cứu vãn khổ ba con đường.

Nguyện cho những người thấy nghe

Ðều phân phát lòng bồ-đề,

Hết một báo thân này Sanh qua cõi Cực lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Phật Pháp cao thâm cực kỳ thậm sâu

Trăm ndại muôn kiếp cực nhọc kiếm tìm cầu

Con ni nghe thấy siêng trì tụng

Nguyện tỏ Nlỗi Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) O

Phật nói Kinh Hạnh Nguyện Cứu Khổ Bồ Tát Quán Thế Âm

Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát tức tốc từ bỏ số ghế vực dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay phía Phật mà bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát vì chưng nhân duim gì nhưng tên là Quán-Thế-Âm?". O

Phật bảo Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát! " Thiện nay phái nam tử! Nếu bao gồm vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh Chịu các nhức đầu khó xử, nghe Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ngay tức thì cẩn thận danh tiếng tê, phần nhiều được giải bay. O

Nếu có fan trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ Tát nầy, dầu vào vào lửa phệ, lửa chẳng cháy được, vày do sức uy thần của Bồ-Tát nầy được điều này.

Nếu bị nước Khủng làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-Tát nầy ngay lập tức được địa điểm cạn.

Nếu tất cả trăm ngàn muôn ức chúng sinh vày tìm rubi, bạc, giữ ly, mã óc, sinh vật biển, hổ phách, trân châu, các máy báu, vào trong biển cả to, trả sử gió béo thổi ghe thuyền của tê trôi tắp địa điểm nước quỉ La-sát, vào ấy trường hợp bao gồm nhẫn mang đến một người xưng danh hiệu Quán- Thế-Âm Bồ-Tát, thì những tín đồ đó đều được thoát ra khỏi nạn quỉ La-gần kề. Do nhân duyên ổn này mà thương hiệu là Quán-Thế-Âm.

Nếu lại có fan sắp sẽ bị sợ hãi, xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì dao gậy của fan vậy ngay thức thì bị gãy từng khúc, người ấy tức khắc được thoát ra khỏi.

Nếu Quỉ Dạ-xoa thuộc La-cạnh bên đầy trong cõi tam thiên, đại thiên ý muốn cho hại fan, nghe xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ Tát, thì các quỉ dữ đó còn không rất có thể sử dụng đôi mắt dữ cơ mà chú ý fan, huống lại làm cho hại được.

Dầu lại có tín đồ hoặc gồm tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc địa điểm thân, xưng thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thảy hầu như đứt tung, tức khắc được ra khỏi.

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, gồm một vị thương thơm công ty dắt các tín đồ buôn mang theo khá nhiều của báu, trải qua nơi con đường hiểm trsinh sống, trong đó bao gồm một người xướng rằng: “ Các Thiện-nam-tử! Chớ yêu cầu sợ đặc, các ông bắt buộc buộc phải một lòng xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ tát, vị Bồ-Tát kia hay lấy pháp vô úy thí cho việc đó sinh, những ông giả dụ xưng danh hiệu thì sẽ tiến hành thoát ra khỏi ân oán tặc nầy”.

Các fan buôn nghe rồi, phần lớn lên tiếng xưng rằng: " Nam mô Quán- Thế-Âm Bồ-Tát! Vì xưng danh hiệu Bồ-Tát bắt buộc ngay tức khắc được thoát khỏi.

Vô Tận Ý! Quán-Thế -Âm Bồ-Tát mức độ oai phong thần cao lớn như vậy.

Nếu gồm chúng sanh như thế nào những lòng dâm dục, thường xuyên cung kính niệm Quán-Thế -Âm Bồ Tát, ngay lập tức được ly dục.

Nếu bạn các giận hờn, hay cung kính niệm Quán-Thế-Âm, tức tốc được lìa lòng giận.

Nếu tín đồ những ngây ngô ham mê, hay kính cẩn niệm Quán-Thế-Âm ngay tức thì được lìa ngốc đắm say.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát gồm có mức độ oai vệ thần to, nhiều công dụng như vậy, vì thế chúng sanh thường xuyên đề xuất một lòng tưởng niệm.

Nếu gồm bạn chị em, đưa sử ý muốn cầu đàn ông, lễ lạy cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, tức tốc sanh nam nhi, phước đức trí huệ; giả sử ước ao cầu con gái, bèn sinh phụ nữ tất cả tướng cute, trước đang trồng gốc phước đức, những fan mọi kính quí.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bao gồm sức thần như thế.

Nếu bao gồm chúng sinh cung kính lễ lạy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì phước đức chẳng luống mất. Cho buộc phải chúng sinh mọi buộc phải thọ trì thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.O

Vô-Tận-Ý! Nếu gồm tín đồ tbọn họ trì danh tự của sáu mươi nhì ức hằng hà sa Bồ-Tát lại trọn đời cúng nhịn nhường vật ẩm thực, trang phục, giường ở, dung dịch thang. Ý ông nghĩ về sao? Công đức của người thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân đó có không ít chăng?

Vô-Tận-Ý thưa: " Bạch Thế Tôn! Rất nhiều". Phật nói: " Nếu lại có người tbọn họ trì thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn mang lại một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của nhì tín đồ đó cân nhau ko không giống, vào trăm ngàn muôn ức kiếp quan yếu tận cùng.O

Vô-Tận-Ý! Tbọn họ trì thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô bờ phước đức ích lợi nlỗi thế".

Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát bạch Phật rằng: " Thế Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát đi dạo đi vào cõi Ta bà như vậy nào? Sức phương tiện bài toán kia nạm nào?" O

Phật bảo Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: “Thiện nay nam tử! Nếu tất cả chúng sinh trong quốc độ nào xứng đáng sử dụng thân Phật được độ bay, thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát lập tức hiện thân Phật mà lại do đó nói pháp.O

Người đáng cần sử dụng thân Dulặng giác được độ thoát, ngay lập tức hiện nay thân Duyên ổn giác nhưng do đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Tkhô nóng văn uống được độ bay, lập tức hiện thân Tkhô hanh vnạp năng lượng mà vị đó nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Phạm- vương vãi được độ bay, tức khắc hiện tại thân Phạm vương mà vày đó nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Ðế-Thích được độ thoát, ngay lập tức hiện nay thân Ðế-Thích mà vì kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Tự-tại- thiên được độ thoát, lập tức hiện tại thân tự-tại-thiên nhưng vì chưng kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Ðại từ tại thiên được độ bay, liền hiện nay thân Ðại-tự-tại-thiên mà bởi vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Thiên-đại-tướng-quân được độ thoát, ngay tức khắc hiện thân Thiên-đại-tướng-quân cơ mà bởi đó nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Tỳ sa môn được độ thoát, tức thì hiện tại thân Tỳ sa môn mà lại do kia nói pháp.

Người đáng dùng thân Tiểu vương được độ thoát, tức thì hiện thân Tiểu vương nhưng mà do đó nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Trưởng giả được độ bay, ngay lập tức hiện thân Trưởng mang mà lại do kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Cư sĩ được độ bay, ngay tức khắc hiện tại thân Cư-sĩ cơ mà vị đó nói Pháp.

Người đáng dùng thân Tể-quan liêu được độ bay, tức khắc hiện tại thân Tể-quan lại cơ mà vì kia nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Bà la môn được độ bay, tức khắc hiện thân Bà la môn mà vì đó nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di được độ thoát, tức tốc hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nhưng mà vị kia nói pháp.O

Người đáng dùng thân thiếu phụ của Trưởng-mang, Cư-sĩ, Tể-quan, Bà-la-môn được độ thoát, tức thời hiện tại thân thiếu phụ mà lại vị kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân đồng-nam giới, đồng-thiếu nữ được độ bay, liền hiện tại thân đồng-phái nam, đồng-cô gái nhưng vì chưng đó nói pháp.O

Người đáng sử dụng thân ttách, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nrộng cùng phi nrộng được độ bay, ngay tắp lự phần đông hiện ra mà vì chưng kia nói pháp.

Người đáng dùng thân Chấp Kim-Cang thần được độ bay, tức khắc hiện Chấp-Kim-Cang thần nhưng mà vì chưng đó nói pháp.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ Tát đó thành công công đức như vậy, dùng các body, dạo bước đi trong số cõi nước nhằm độ thoát chúng sanh, cho nên những ông yêu cầu một lòng cúng nhường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Quán-Thế-Âm đại Bồ Tát đó sống trong khu vực nạn vội sợ quánh giỏi ban sự vô-úy, cho nên cõi Ta-bà nầy những gọi Ngài là vị Thí-vô-úy".

Vô-Tận-Ý Bồ-Tát bạch Phật: “ Thế Tôn! Con ni đề nghị cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ Tát”. Liền mngơi nghỉ chuỗi ngọc bởi những châu báu địa điểm cổ quý giá trăm ngàn lạng tiến thưởng, rước trao cho Ngài Quán-Thế-Âm mà lại nói rằng:" Xin Ngài nhấn chuỗi trân bảo pháp thí nầy".O

Khi ấy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát chẳng Chịu đựng nhận chuỗi. Ngài Vô-Tận-Ý lại thưa thuộc Quán-Thế-Âm Bồ-Tát rằng: "Xin Ngài bởi vì tmùi hương công ty chúng tôi cơ mà thừa nhận chuỗi ngọc nầy".

Bấy tiếng Phật bảo Quán-Thế-Âm Bồ Tát: " Ông buộc phải thương Vô-Tận-Ý Bồ-Tát nầy với sản phẩm tđọng bọn chúng cùng ttách, Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhơn với phi nrộng v.v.. nhưng nhận chuỗi ngọc kia.O

Tức thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thương mặt hàng tứ đọng bọn chúng với ttránh, Long, nhơn với phi nhơn v.v.. nhưng mà dấn chuỗi ngọc đó chia làm nhị phần: Một phần dưng đức Thích-Ca Mâu Ni Phật, 1 phần dưng tháp của Phật Ða-Bảo.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát gồm mức độ thần từ bỏ trên như vậy, dạo bước đi vị trí cõi Ta bà.

Lúc kia Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát nói kệ hỏi Phật rằng:O

Thế-Tôn đầy đủ tướng mạo tốt!

Con nay lại hỏi kia

Phật tử nhân duim gì?

Tên là Quán-Thế-Âm?

Ðấng khá đầy đủ tướng tá tốt

Kệ đáp Vô-Tận-Ý:

Ông nghe hạnh Quán-Âm

Khéo ứng những vị trí chỗ

Thệ rộng lớn sâu nhỏng biển

hầu hết kiếp chẳng nghĩ bàn

Hầu những nghìn đức Phật

Phát nguyện tkhô hanh tịnh Khủng.

Ta vày ông lược nói

Nghe tên cùng thấy thân

Tâm niệm chẳng luống qua

Hay khử khổ các cõi. O

Giả sử sanh lòng hại

Xô rớt hầm lửa lớn

Do mức độ niệm Quán-Âm

Hầm lửa biến thành ao.

Hoặc khám phá biển khơi lớn

Các nạn quỉ, cá, rồng

Do sức niệm Quán-Âm

Sóng mòi chẳng chìm được.O

Hoặc ở chót Tu di

Bị người xô rớt xuống

Do mức độ niệm Quán-Âm

Như phương diện nhật treo không

Hoặc bị fan dữ rượt

Rớt xuống núi Kim-Cang

Do sức niệm Quán-Âm

Chẳng tổn mang đến mảy lông.

Xem thêm: Tổng Hợp Lỗi Bluestacks Thường Gặp Và Cách Khắc Phục Hiệu Quả Nhất

Hoặc gặp gỡ ân oán tặc vây

Ðều thế dao có tác dụng hại

Do sức niệm Quán-Âm

Ðều ngay tắp lự sanh lòng lành.

Hoặc bị khổ nạn Vua

khi hành quyết sắp tới chết

Do sức niệm Quán-Âm

Dao tức thời gãy từng đoạn.O

Hoặc tội phạm cnóng xiềng xích

Tay chân bị gông cùm

Do mức độ niệm Quán-Âm

Tháo chảy được giải thoát

Nguyền rủa những thuốc độc

Muốn nắn sợ cho thân đó

Do mức độ niệm Quán-Âm

Trsống sợ chỗ bổn nhân.O

Hoặc gặp La-sát-dữ

Rồng độc những loại quỉ

Do sức niệm Quán-Âm

Liền hồ hết không dám sợ.

Hoặc thú dữ vây quanh

Nanh vuốt nhọn xứng đáng sợ

Do mức độ niệm Quán-Âm

Vội tiến thưởng bỏ chạy trực tiếp.

Rắn độc cùng bò cạp

Hơi độc sương lửa đốt

Do mức độ niệm Quán-Âm

Theo giờ trường đoản cú bỏ đi.

Mây snóng nổ sét đánh

Tuôn giá chỉ, xối mưa lớn

Do mức độ niệm Quán-Âm

Liền được đánh tan cả.

Chúng sinh bị khổ ách

Vô lượng khổ bức thân

Quán-Âm sức trí diệu

Hay cứu vãn khổ cầm cố gian

Ðầy đủ sức thần thông

Rộng tu trí phương tiện

Các cõi nước mười phương

Không cõi như thế nào chẳng hiện nay.

Các loài trong con đường dữ:

Ðịa-ngục tù, quỉ, súc-sanh

Sanh, già, bệnh, bị tiêu diệt khổ

Lần đa số khiến dứt không còn.

Chơn-tiệm thanh-tịnh-quán

Trí-huệ-quán rộng lớn lớn

Bi-cửa hàng cùng từ-cửa hàng,

Thường nguyện thường xuyên chiêm ngưỡng

Sáng tkhô hanh tịnh ko nhơ

Tuệ nhật phá các tối

Hay phục tai khói lửa

Khắp soi sáng sủa trần gian.

Lòng bi răn như sấm

Ý tứ diệu nhịn nhường mây

Xối mưa pháp cam lồ

Dứt trừ lửa pnhân từ não

Cãi khiếu nại qua vị trí quan

Trong quân trận hại sệt

Do mức độ niệm Quán-Âm

Cừu ân oán gần như lui tan.

Diệu-Âm, Quán-Thế-Âm

Phạm-Âm, Hải-Triều-Âm

Tiếng hơn thế gian cơ,

Cho bắt buộc thường yêu cầu niệm.

Niệm niệm chớ sanh nghi

Nơi nhức đầu khó xử nạn chết

Hay vị có tác dụng nương cậy.

Ðủ tất cả công đức

Mắt lành trông bọn chúng sanh

Biển phước béo không lường

Cho cần buộc phải đảnh lễ.

Bấy giờ đồng hồ, ngài Trì-Ðịa Bồ-Tát ngay tức thì từ bỏ ghế ngồi vùng dậy đến trước Phật bạch rằng: “ Thế Tôn! Nếu tất cả chúng sinh làm sao nghe phđộ ẩm Quán-Thế-Âm Bồ Tát Ðạo-Nghiệp Tự-Tại, Phổ-Môn Thị-Hiện sức thần thông nầy, thì phải ghi nhận công đức người kia chẳng ít”. O

Lúc Phật nói phđộ ẩm Phổ-Môn nầy, vào bọn chúng có tám muôn tư nghìn chúng sanh các phát trọng tâm vô-đẳng-đẳng, vô thượng chánh-đẳng chánh-giác. O

Ngợi Khen Ðức Quán Âm

Phổ Môn thị hiện

Cứu khổ nhân sinh,

Thuyền trường đoản cú lướt sóng,

Bốn biển lớn điêu linh;

Trùng dương vọng giờ hồn khiếp,

Quán Âm ứng hiện nay, bọn chúng sinch bay nàn.

Nam-mô Thánh Quan Tự Tại Bồ-tát Ma-Ha-Tát. O Mười Hai Ðại Nguyện của Ðức Bồ-Tát Quán Thế Âm

Nguyện thiết bị nhứt: Khi thành Bồ-tát,

thương hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm.

Mười hai lời nguyện cao cả,

nghe tiếng cứu giúp khổ, Quán Âm thề nguyền. O

Nguyện lắp thêm hai: không năn nỉ buồn bã,

quyết một lòng cứu giúp độ chúng sanh;

luôn luôn thị hiện biển cả Ðông,

vớt người chìm đắm khi giông gió các. O

Nguyện sản phẩm ba: Ta-bà ứng hiện tại,

chốn U Minh các cthị xã đau khổ,

oan oan tương báo hại nhau

nghe giờ than phiền, nhanh chóng cứu vớt ngay thức thì. O

Nguyện sản phẩm tư : xuất xắc trừ hồ ly tinh.

Bao nhiêu loại quỷ dữ gớm ghê,

độ cho cái đó hết u mê,

kết thúc trừ nguy khốn, không hề nhiễu nmùi hương. O

Nguyện thiết bị năm : tay cố Dương liễu,

nước cam-lồ rưới non nhân thiên,

bọn chúng sinh điên hòn đảo, hòn đảo điên,

an vui giá lạnh, ưu phiền tiêu tan. O

Nguyện máy sáu: thường hành bình đẳng,

lòng trường đoản cú bi lụy xót chúng sanh,

hỷ xả toàn bộ lầm lỗi,

thường xuyên hành đồng đẳng, bọn chúng sanh phần nhiều loài. O

Nguyện thứ bảy: chấm dứt bố con đường dữ

vùng ngục tù hình, ngạ quỷ, súc sanh,

cọp beo, trúc dữ vây xung quanh,

Quán Âm thị hiện tại, chúng sanh thoát nàn. O

Nguyện đồ vật tám: giải thoát còng la.

Nếu tội nhân sắp đến bị khảo tra,

thật tâm lễ bái thiết tha

Quán Âm độ trì, thoát ra thanh thanh. O

Nguyện đồ vật chín: cứu giúp vớt hàm linch,

bên trên chiến thuyền Bát-nhã lênh đênh,

tư bề biển khơi khổ chông chênh,

Quán Âm độ hết, chuyển lên Niết-bàn. O

Nguyện đồ vật mười: Tây pmùi hương tiếp dẫn,

tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lọng tàng,

tràng phan bảo mẫu trang hoàng,

Quán Âm tiếp dẫn chuyển đàng về Tây. O

Nguyện mười một: Di-đà tbọn họ cam kết,

chình họa Tây Phương, tuổi tbọn họ không thể đoán trước,

bọn chúng sinh mong muốn sống miên trường,

Quán Âm nhớ niệm, Tây Pmùi hương mau về. O

Nguyện mười hai: tu trái đất tấn,

mặc dù thân này chảy nát cũng đành,

tình thật nghiêm trang thực hành thực tế,

mười nhì câu nguyện độ sanh đời đời. OOO

---o0o----

Tâm Kinch Bát Nhã Ba La Mật Ða

Bồ Tát Quán Tự Tại, lúc cửa hàng chiếu thâm sâu, Bát nhã cha la mật, bổng soi thấu năm uẩn, những không tồn tại trường đoản cú tánh. Thực hội chứng phần nhiều ấy xong, Ngài thừa bay toàn bộ, những khổ cực ách nàn.

Nghe phía trên Xá Lợi Tử, sắc đẹp chẳng khác gì không, ko chẳng khác gì nhan sắc. Sắc chính thực là ko, ko thiết yếu thực là sắc đẹp. Cả thọ, tưởng, hành, thức, cũng hầu như điều đó cả. Thể phần đông pháp gần như không, không sanh, cũng ko khử, ko dơ dáy , cũng ko sạch mát, không thêm cũng không giảm.

Cho buộc phải vào tánh không, không tồn tại dung nhan, tchúng ta, tưởng, cũng ko mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cùng ý căn, không tồn tại sắc thanh, hương, vị, xúc , pháp, sáu trần, không tồn tại mười tám giới, từ mắt mang đến ý thức, không còn có vô minch, không tồn tại không còn vô minc, cho đến ko già chết, ko khổ, tập, diệt, đạo. Không trí, cũng ko đắc, khi 1 vị Bồ Tát, nương diệu pháp trí độ, Bát nhã tía la mật, vai trung phong không hề chướng ngại, vị trọng điểm không chướng ngại, phải không có lo ngại, xa lìa đầy đủ điên hòn đảo, đạt nát bàn hoàn hảo và tuyệt vời nhất.

Chư Phật vào ba đời, nương Bát nhã bố la mật, buộc phải hội chứng vô thượng giác.

Vậy bắt buộc phải biết rằng, Bát nhã ba la mật, là linh chú đại thần, là linh crúc đại minch, là linch chụ vô thượng, là linh chụ siêu tuyệt, chân thật ko lỗi vọng, có năng lực tiêu trừ, toàn bộ phần nhiều khổ nạn, cho nên vì thế tôi mong mỏi tngày tiết, câu thần chụ trí độ. Nói xong đức Bồ Tát, tức thời đọc thần crúc rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, bố la tăng yết đế, người tình đề tát bà ha ( 3 lần) O

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú:

Nam tế bào tam mãn nhiều mầu đà nẫm, a chén ra để hạ đa xá, ta chán nản nẫm, đát điệt tha. Án klỗi klỗi, khỏng hê, khỏng hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra nhằm dung nhan sá, để nhan sắc sá, sắc trí rị, sắc đẹp trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến nhằm ca, thất rị duệ, ta phạ ha ( 3 lần) O.

Nguyện ngày an lành đêm lành mạnh, ngày đêm sáu thời thường xuyên mạnh khỏe, toàn bộ các thời những mạnh khỏe. Xin nguyện từ bi thường xuyên gia hộ ( 3 lần).

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ( 108 lần)O

Nam tế bào Dược Vương Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam tế bào Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam tế bào Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần) O

NĂM ÐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy dỗ tỏ tường

Năm điều cửa hàng tưởng buộc phải thường xuyên xét ra:

Ta đây đề nghị gồm sự già,

Thế nào tránh ngoài lúc qua canh tàn. O

Ta đây bệnh tật cần có,

Thế nào rời khỏi đặng an, mạnh lành.

Ta trên đây sự chết sẵn dành riêng,

Thế làm sao rời ngoài tử sinh cho kỳ.

Ta đây bắt buộc chịu đựng phân ly,

Nrộng trang bị yêu mến ta đi biệt nhưng.

Ta đi cùng với nghiệp của ta,

Dù mang đến xuất sắc xấu tạo nên tự mình,

Theo ta nhỏng bóng theo như hình,

Ta tchúng ta quả báo phân minh kiết tường. O

QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

Không tróc nã tìm vượt khđọng,

Không nguyện vọng sau này.

Quá khđọng sẽ qua rồi,

Tương lai lại không đến.

Chỉ bao gồm pháp hiện thời,

Tuệ cửa hàng đó là trên đây.

Không động, ko lung lay.

Hãy thực hành như thế! O

Không một ai biết trước

Cái chết mang lại dịp nào;

Tử thần bao gồm đợi đâu,

Làm sao thảo luận được.

Vì vậy cho nên nỗ lực,

Tinch tấn suốt đêm ngày,

Tỉnh thức từng thời gian,

An trụ bằng chánh niệm.

Vậy nên bắt đầu xứng đáng

Người biết sống một mình,

Người ấy đã tôn vinh

Ðạo nhiệm mầu vô thượng. O

SÁM CẦU AN

Cúi đầu có tác dụng lễ Thế Tôn,

Nguyện mang lại bá tánh tiêu trừ nàn tai.

Lạy cầu Quan Âm Nlỗi Lai,

Tầm thinc cứu khổ mỗi ngày bọn chúng sinh.

Khỏi đời tật dịch tử sanh,

Hàng ngày nguy nan chống chọi đầy đủ điều.

Sáng ra tự sớm mang đến chiều,

Biết bao tai nạn thương tâm không ít tử sanh.

Thế đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng mồi no đủ công danh chế tạo thành.

Nguyện Ngài đức cả tầm tkhô nóng,

Cầu xin cứu vớt khổ, blành mạnh quần chúng.

Chúng con lễ bái Quan Âm,

Xót thương cứu vãn khổ trường đoản cú chổ chính giữa biển lớn è.

Tay cụ dương liễu đon đả,

Cùng bình tịnh tdiệt rưới dân cam-lồ.

Cúi đầu sinh tử mơ hồ nước,

Phù du cõi trợ thì cơ trang bị lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn ngoài ý muốn tương đối nhiều,

Cầu Ngài cứu vãn khổ mơi chiều vào vai.

Ðộ đời bách tính vạn dân,

Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.

Cha sanh con thảo dưỡng nuôi,

Mẹ hiền lành độ khiến cho xui làm lành.

Nhà đơn vị an lạc tịnh tkhô nóng,

Bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hòa bình trái đất, tổ quốc mạnh khỏe.

Tránh điều trái báo gần cạnh sinh,

Tìm đường đạo đức cha lành Thích-ca.

Tụng kinh niệm Phật Di-đà,

Cầu cho bá tánh toàn gia lành mạnh.

Hiện chi phí phước quả viên thành,

Khắp cả nam giới bạn nữ trung khu sinh hiền từ.

Mọi bạn tật bệnh tiêu trừ,

Noi theo chánh pháp Bổn Sư tu hành.

Chúng nhỏ lễ bái chí thành,

Nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi.

Cõi đời khổ não lắm ôi,

Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.

Nam-mô Tịnh Ðộ Lạc Bang,

Dắt dìu môn sinh Tây Phang mau về. O

DƯỢC SƯ QUÁN ÐẢNH CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt phạt dà pphân tử đế, bệ gần kề xả, lụ rô tích lưu ly, bát lượm bà, hắt ra xà dã, đát tha yết nhiều domain authority, a ha hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án, bệ giáp thệ, bệ ngay cạnh thệ, bệ liền kề xã, tam một yết đế tóa ha ( 3 lần ) O.

HỒI HƯỚNG

Cầu an công tiết hạnh nhiệm mầu

Thắng phước từng nào nhỏ nguyện cầu

Tất cả chúng sanh vào pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. Nguyện mang đến ba cphía tiêu tan

Pnhân từ óc xong sạch sẽ, huệ cbữa sáng ngời

Cầu mang đến nhỏ được đời đời

Hành Bồ Tát Ðạo, cứu đời lầm than. Nguyện sanh Tây Phương thơm cõi Lạc Bang

Chín phẩm sen đá quý là Cha Mẹ

Hoa nnghỉ ngơi thấy Phật ngộ vô sanh

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

Nguyện lấy công đức này

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử cùng chúng sanh

Ðều trọn thành Phật Ðạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam-mô Tầm Tkhô nóng Cứu Khổ Cứu Nạn Ðại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-tát, tác đại chứng tỏ phục nguyện: tay nỗ lực nhành liễu, cọ sạch mát nai lưng ai, tsay mê tnhân từ nhập định bảo liên đài, đầu team đức Như Lai, cứu giúp độ rất nhiều loài, diệu pháp phổ môn knhị.

Phổ nguyện bạn mất khôn cùng thăng, kẻ còn phước lạc, bọn chúng sanh được thnóng nhuần mưa pháp, toàn bộ mọi người hầu như trọn thành Phật Ðạo.

Nam Mô A Di Ðà Phật. O

TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sinh, thể theo đạo cả, vạc lòng vô thượng. O

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ Kinch Tạng, trí tuệ nhỏng biển khơi. O

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. O

ÐẢNH LỄ

Ðệ tử chúng nhỏ lúc này, xin ghi ghi nhớ công ơn Quốc gia bảo hộ với Cha bà bầu sinch thành, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười pmùi hương ( 1 lạy) O

Ðệ tử bọn chúng nhỏ hôm nay, xin ghi nhớ công ơn bảo ban của Sư trưởng với sự tác thành của ttồn tại trí thức , cúi đầu đhình ảnh lễ Tam Bảo hay trụ trong mười pmùi hương ( 1 lạy) O

Ðệ tử chúng nhỏ hôm nay, xin thay mặt đại diện cho toàn bộ bọn chúng sinh vẫn đau khổ vào tía đường ác đạo, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ vào mười phương thơm ( 1 lạy) O

--- Nghi thức cầu an không còn ----

--- o0o ---

--- o0o ---

Tsi mê khảo từ bỏ những tài liệu

Nghi Thức Cúng Vong, HT Thích Huyền Tôn soạn, Cvào hùa Phật Quang ấn hành 1997 Nghi Thức Tụng Niệm đại toàn, HT Thích Nhất Hạnh biên soạn, Lá Bối ấn hành 1999. Pháp sự Khoa Nghi Việt Ngữ, HT Thích Huyền Quang, soạn cùng ấn hành 1989 Giới Ðàn Tăng, HT Thích Thiện Hòa dịch , Phật Học Ðường Nam Việt ấn hành 1960 Kinch Tụng hằng ngày, Thích Nhật Từ biên soạn, Chùa Giác Ngộ ấn hành 1994

--- o0o ---

| Tlỗi Mục Tác Giả |

--- o0o --- Bìa : Nguyên Tâm Vi tính : Hải Hạnh, Diệu Nga, Mỹ Hạnh Trình bày : Nhị Tường