Giải hóa 12 bài 4


Bạn đang xem: Giải hóa 12 bài 4

EsteLipit
Khái niệmLúc thay thế sửa chữa nhóm OH của nhóm cacboxyl vào phân tử axit cacboxylic bằng team OR ta nhận được đúng theo chất este.(R là cội hidrocacbon).Là trieste của axit mập bao gồm mạch cacbon lâu năm cùng với glixerol.
Công thức

Este no,solo chức, mạch hở: CnH2nO2((ngeq 2))

Vd: CH3COOCH3: Metyl axetat

CTCT:

*

vd: (C17H35COO)3C3H5:Tristearin

Tính chất hóa học

+Tbỏ phân trong môi trường H+(chức năng cùng với nước)

+Tbỏ phân vào môi trường thiên nhiên OH-

+Phản ứng cháy

+Tbỏ phân vào môi trường H+(tác dụng với nước)

+Tbỏ phân vào môi trường OH-​

+Phản ứng hidro chất hóa học bự lỏng


các bài tập luyện minc họa


Xem thêm: Hướng Dẫn Copy Từ Excel Sang Word Không Kèm Theo Khung ? Copy Từ Excel Sang Word Không Kèm Theo Khung

3.1. Những bài tập Este, Lipit - Cơ bản


Bài 1:

Để tbỏ phân trọn vẹn m gam este đối chọi chức X đề nghị cần sử dụng vừa hết 200ml dung dịch NaOH 0,25M, sau phản nghịch ứng thu được 2,3 gam ancol và 3,4 gam muối hạt. Công thức của X là

Hướng dẫn:

Áp dụng định qui định bảo toàn khối lượng:

(eginarrayl m m_ meste + m_NaOH = m_Ancol + m_mu moi\ Leftrightarrow m_ meste = 2,3 + 3,4 - 2,3 = 3,7(gam) endarray)

Vì phản nghịch ứng xẩy ra đầy đủ nên:(n_NaOH = n_ meste = 0,2.0,25 = 0,05 m (mol))

(M_ meste = frac3,70,05 = 74 o HC mOO mC_2H_5)

Bài 2:

Cho 13,2 g este đối chọi chức no Z tác dụng không còn cùng với 150 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được 12,3 g muối bột. Xác định Z

Hướng dẫn:

Este Z no, đối chọi chức: RCOOR’

(n_NaOH = 0,15.1 = 0,15,,(mol))

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

0,15 ← 0,15 (mol) → 0,15

(eginarrayl Rightarrow M_RCOONa = frac12,30,15 = 82\ ,,,,,,,,,,R + 44 + 23 = 82\ ,,,,,,,,,R,, = ,,15,,(CH_3) endarray)

(eginarrayl Rightarrow M_RCOOR" = frac13,20,15 = 88\ ,,,,,,,,15 + 44 + R" = 88\ ,,,,,,,,R",, = ,,29,,(C_2H_5) endarray)

=> Z: CH3COOC2H5

Bài 3:

Đun 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (tất cả H2SO4sệt làm xúc tác) đến lúc bội nghịch ứng đạt mức tâm trạng cân đối được 6,6 gam este. Hiệu suất bội phản ứng este hóa là

Hướng dẫn:

(n_CH_3COOH=0,1mol;n_C_2H_5OH=0,2mol;n_este=0,075mol)

(H=frac0,0750,1.100\%=75\%)

Bài 4:

Đun nóng 20g một các loại hóa học phệ trung tính với hỗn hợp chứa 0,25 mol NaOH, nhằm hòa hợp NaOH dư nên 0,18 mol HCl. Kân hận lượng xà chống 72% hiện ra từ 1 tấn hóa học mập bên trên là

Hướng dẫn:

nNaOH pứ= 0,25 – 0,18 = 0,07 mol

Phản ứng tổng quát: Chất Khủng + 3NaOH → 3.Muối mononatri + C3H5(OH)3

=> nglixerol= 1/3.nNaOH= 0,07/3 mol

=> mmuối= đôi mươi,653g

Với 1 tấn Chất Khủng thì chế tạo ra mMuối= 1032,67 kg

=> mXà chống 72%= 1434,26 kg


3.2. các bài tập luyện Este, Lipit - Nâng cao


Bài 1:

Cho hỗn hợp X bao gồm 2 este có công thức phân tử C4H8O2và C3H6O2tác dụng với NaOH dư chiếm được 6,14 gam các thành phần hỗn hợp nhị muối hạt với 3,68 gam rượu Y duy nhất có tỉ khối khá đối với oxi là một trong những,4375. Kăn năn lượng từng este trong X thứu tự là

Hướng dẫn:

Hỗn đúng theo este X: C4H8O2và C3H6O2 (este no)

X + NaOH → 2 muối bột + 1 ancol

X có thể là:((I)left{ eginarrayl mC mH_3 mCOOC_2H_5\ mHCOOC_2H_5 endarray ight.,,,,,,,,,,,(II)left{ eginarrayl C_2H_5 mCOOCH_3\ CH_3 mCOOCH_3 endarray ight.)

⇒ 3,68 (g) ancol Y: là C2H5OH hoặc CH3OH

(M_Y = d_Y/O_2.32 = 1,4375.32 = 46)

⇒ Ancol là C2H5OH

⇒ Chọn trường đúng theo (I).

(left{ eginarrayl mC mH_3 mCOOC_2H_5,,a,,(mol)\ mHCOOC_2H_5,,,,,,,b,,,,(mol) endarrayoversetNaOH ightarrow ight.6,14,,(g)left{ eginarrayl CH_3 mCOONa,,a,,(mol)\ HCOONa,,,,,,,b,,(mol) endarray ight. + left{ eginarrayl 3,68,(g),,,C_2H_5OH\ ,,,,,a,, + ,,,,b,,,,,(mol) endarray ight.)

Ta có:

(eginarrayl left{ eginarrayl 82a + 68b = 6,14\ (a + b)46 = 3,68 endarray ight.\ left{ eginarrayl a = 0,05\ b = 0,03 endarray ight.\ Rightarrow m_CH_3 mCOOC_2H_5 = 88.0,05 = 4,4,,(g)\ Rightarrow m_HC mOOC_2H_5 = 74.0,03 = 2,22,,(g) endarray)

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app