Giải Bài Tập Hóa Học 8

Bài 5 Hóa 8: Giải bài bác nguyên tố hóa học bài bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 20 Hóa học lớp 8 chương 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 8

1. Định nghĩa : nguyên tố hóa học là mọi nguyên tử cùng loại, gồm cùng số proton trong hạt nhân.

2. Kí hiệu hóa học : biểu diễn nguyên tố là trình diễn một nguyên tử của yếu tố đó.

3. Đơn vị cacbon : theo quy ước, người ta lấy 1/12 cân nặng của một nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon.

4. Nguyên tử khối : là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử cân nặng riêng biệt.

5. Oxi : là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

Gợi ý giải bài 5 chất hóa học lớp 8 trang 20

Bài 1. Hãy ghép những câu sau đây với vừa đủ các tự hoặc các từ tương xứng :

a. Đáng lẽ nói phần đông …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong công nghệ nói…………hóa học tập này…………hóa học kia.

b. Những nguyên tố tất cả cùng số…………..trong hạt nhân mọi là………….cùng loại, thuộc thuộc một………….hóa học.

Hướng dẫn: a. Đáng lẽ nói hầu như nguyên tử loại này, mọi nguyên tử một số loại kia, thì trong công nghệ nói nguyên tố hóa học này nguyên tố hóa học kia.

b. Hồ hết nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân phần đông là nguyên tử cùng loại, thuộc và một nguyên tố hóa học.

Bài 2. a) Nguyên tố hóa học là gì ?

b) Cách biểu diễn nguyên tố. Mang đến ví dụ.

Giải bài xích 2:

a) Nguyên tố hóa học là các nguyên tố cùng loại, bao gồm cùng số proton trong hạt nhân.

b) Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố. Lấy ví dụ : C = 12đvC.

Bài 3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca theo thứ tự chỉ ý gì ?

b) Hãy cần sử dụng chữ số cùng kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : tía nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, tứ nguyên tử natri.


Quảng cáo


Đáp án bài bác 3: a. Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt mang lại ta biết tất cả hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi cùng 3 nguyên tử canxi.

Xem thêm: Vì Sao Trường Tiểu Học Quốc Tế Á Châu, Trường Tiểu Học Quốc Tế Á Châu

b) +Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+Bảy nguyên tử can xi : 7 Ca

+Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

Bài 4. Lấy từng nào phần trọng lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn: Đơn vị cacbon có trọng lượng bằng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12 C.

Nguyên tử khối là trọng lượng nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Bài 5. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu giữ huỳnh


Quảng cáo


c) Nguyên tử nhôm.

*

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

– giữa hai nguyên tử magie với cacbon, magie nặng nề hơn gấp đôi lần nguyên tử cacbon.

– thân nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu lại huỳnh, và bởi ¾ lần nguyên tử giữ huỳnh.

– giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.

Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X ở trong nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố kia ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Hướng dẫn: Do nguyên tử X nặng gấp rất nhiều lần lần nguyên tử nitơ đề nghị nguyên tử khối của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu chất hóa học là Si.

Bài 7. a) Theo giá chỉ trị cân nặng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính coi :

Một đơn vị chức năng cacbon tương xứng với bao nhiêu gam ?

b) khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C xuất xắc D ?

A. 5,342.10-23 g B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp án đúng, tính và ghi vào vở bài xích tập).

Bài làm: a) Ta tất cả : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đvC = (1,9926.10-23)/12 ≈ 1,66.10-24 (g).

b) khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C.

Bài 8. Nhận xét tiếp sau đây gồm nhị ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố chất hóa học với nguyên tử hiđro bởi vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ trang bị thành phần kết cấu của nhì nguyên tử như hình vẽ bên:

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay