Giải Bài Tập Hóa 11

Giải bài bác tập trang 22 bài bác 5 Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản nghịch ứng hội đàm ion trong dung dịch những chất điện li Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11


Bài 1 trang 22 sgk hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li giao diện bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li phong cách axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk hóa học 11

Một dung dịch có = 0,01 OM. Tính và pH của dung dịch. Môi trường xung quanh của dung nhờn này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho thấy màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 cùng = 1,0 . 10-12 M.

Môi trường axit. Quỳ tất cả màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch bao gồm pH = 9,0. Tính mật độ mol của những ion H+ cùng OH- vào dung dịch. Hãy cho thấy màu của phenolphtalein trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M và = 1,0.10-5M.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 9, Sinh Lớp 9, Sinh Học Lớp 9

Môi ngôi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein gồm màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk chất hóa học 11

Phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

A. Các chất phản ứng phải là phần lớn chất dễ tan.

B. Các chất bội phản ứng phải là hầu hết chất điện li mạnh.

C. Một số trong những ion trong dung dịch phối hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Bội phản ứng không phải là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số trong những ion vào dung dịch phối hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk chất hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được sinh sản thành vào dung dịch bằng cặp hóa học nào sau đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Bài 7 trang 23 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của phản nghịch ứng hội đàm ion trong dung dịch tạo nên thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay