Đức Trọng Quỷ Thần Kinh

Người xưa tu hành tất cả đạo đức cao thượng tôn quý, khiến thiên long quỷ thần cảm động, tự nhiên và thoải mái đến ủng hộ. Do thế, đạo đức là tôn quý nhất ở rứa gian, nên bao gồm câu: "Đạo cao long hổ phục. Đức trọng quỷ thần khâm".

Bạn đang xem: Đức trọng quỷ thần kinh

*


Quỷ thần cùng bé người, mỗi loài đều sở hữu pháp giới quyền quý ty tiện không giống nhau. Nguyên nhân chư thiên, quỷ thần lại tôn trọng, cung kính pháp giới loại người? Diệu tánh linh minh vốn chẳng biệt lập mình người, phần nhiều đồng quy về độc nhất thể. Chỉ vì vô minh bất giác, mê muội mối cung cấp chân, bắt đầu phân mười pháp giới, tức sáu phàm tư thánh. Nếu còn muốn xả mê về ngộ, cần xoay về nơi bắt đầu nguồn. Song, chuyên môn giác ngộ của từng pháp giới ko đồng. Trong pháp giới của con người, tất cả kẻ giác với bất giác, cũng có kẻ chánh tri kiến và tà tri kiến. Pháp giới chư thiên và quỷ thần cũng như thế. Tuy nằm trong sáu chủng loại phàm phu, mà lại pháp giới con fan lại thừa trội năm pháp giới khác. 

Chư thiên cõi trời Lục Dục vẫn còn đam mê tham ái bạn nữ sắc, quên mất vấn đề tu hành. Trời Tứ Thiền Thiên thì lại tham đắm thiền vị, quên mất tuyến phố minh ngộ chân tâm. Trời Tứ ko Thiên thì lại lạc vào thiên chấp đổi mới không, không để ý chánh tri kiến. A Tu La còn những sân hận. Chúng sanh trong đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thọ bao khổ nhọc, khiến cho chẳng có chánh niệm, thì làm thế nào tu hành? Cõi tín đồ khổ nhọc vui sướng không đồng, nhưng so với những cõi không giống thì thuận tiện giác ngộ hơn, nên hoàn toàn có thể minh trung ương kiến tánh, rất phàm nhập thánh. Chư thiên quỷ thần tuy gồm thần thông phước báo các ít ko đồng, nhưng số đông tôn trọng người có đạo đức với cùng yêu dấu chánh pháp.

Thiền sư Nguyên Khê, kết am tại Nhạc Bàng Ô, đã từng có lần truyền giới mang đến thần núi. Trong cỗ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, viết: "Ngày nọ, tất cả một dị nhân, đầu đội mão rộng, thân mặc cân đai, dẫn tương đối nhiều người, thong thả đi vào am, nói rằng muốn yết loài kiến Đại Sư. Thấy hình mạo kỳ lạ phi thường, Đại Sư hỏi:

- Lành thay! Nhân giả vày cớ gì mà mang đến đây?

 Thần đáp:

- Đại Sư nhận biết con không?

- Ta chỉ sử dụng mắt bình đẳng mà cửa hàng chư Phật cùng tất cả chúng sanh, sao lại sở hữu phân biệt!

- con vốn là thần trụ núi này, và thế nắm sinh tử con tín đồ trong vùng. Đại Sư có nhận ra không?

- Ta vốn vô sanh, ông làm thế nào giết được? Thân Ta đồng với hư không, thuộc đồng cùng với thân ông. Ông hoàn toàn có thể phá hoại hỏng không cùng thân của bản thân mình không? cần yếu được! Thân Ta bất sanh bất diệt. Ông chưa có thể làm cho được như thế, sao nuốm nắm sanh tử của ta?

Thần cung kính cúi đầu thưa:

- nhỏ là vị thần siêu mực sáng dạ chánh trực, há lại lần khần Đại Sư tất cả trí huệ quảng đại sao? Nay muốn cầu Đại Sư hãy truyền chánh giới, nhỏ xin lãnh thọ.

- Ông khất cầu giới, tức đang đắc giới. Tại sao? bên cạnh tâm không tồn tại giới, sao yêu cầu cầu giới?

- Nghe lý này, con thật mê muội, chỉ cầu Đại Sư truyền giới để con trở thành môn sinh của Ngài.

Đại Sư lên tòa, ngồi ngay lập tức thẳng, tay cố gắng bình hương thơm trầm, bảo:

- lúc này truyền tử vi ngũ hành cấm, ví như ông phụng trì được, thì đáp rằng con giữ được. Ngược lại, hãy đáp rằng không giữ lại được.

Thần thưa:

- nhỏ kính cẩn thọ giáo.

- Ông hoàn toàn có thể giữ giới cấm dâm dục được không?

- con vẫn còn tồn tại vợ.

- Chẳng yêu cầu thế! Ta bảo là không nên tà dâm.

- nhỏ giữ được.

- Ông hoàn toàn có thể giữ giới cấm đánh cắp được không?

- con đâu bao gồm thiếu gì, sao lại đi nạp năng lượng cắp?

- không phải vậy! trải nghiệm mà ko tham lam thừa độ. Ko được cúng, chớ nên gieo họa cho những người hiền.

- bé giữ được.

- Ông hoàn toàn có thể giữ giới cấm ám sát được không?

- bé đang nhậm chức phán sát, sao không thể ám sát được?

- chưa hẳn thế! Chẳng nên lạm dụng quyền thế, sát hại người hiền.

- con giữ được.

- Ông rất có thể giữ giới cấm nói lếu láo được không?

- Tâm nhỏ chất trực, sao lại đi nói láo?

- chưa phải thế! ko nói hỗn tức lời nói trước sau đều phù hợp với tâm của trời đất.

- nhỏ giữ được.

Xem thêm: Tổng Hợp Nhà Đẹp The Sim 4 Lots Ý Tưởng, Download Nhà Đẹp Game The Sims 4

- Ông hoàn toàn có thể giữ giới cấm uống rượu được không?

- nhỏ giữ được.

- Trên đây là những giới cấm do Phật chế. Gồm tâm phụng trì cơ mà vô trung khu chấp vật. Gồm tâm vày vật, cơ mà vô trọng điểm nghĩ tưởng thân. Ví như được như thế, thì dịp trời đất vừa thành lập, chẳng tinh khiết. Cơ hội trời đất tan hoại thì chẳng già. Chuyển đổi ngày đêm cơ mà không động. Cứu cánh tịch mặc mà lại chẳng ngừng nghỉ. Ngộ được như thế, mặc dù có bà xã mà chẳng yêu cầu thê thiếp. Tuy hưởng thụ, cơ mà chẳng chấp thủ. Tuy gồm oai quyền nhưng chẳng sử dụng uy thế. Tuy làm mà lại chẳng tạo. Mặc dù say rượu nhưng mà chẳng hôn mê. Trường hợp vô trung khu nơi muôn vật, tuy các dục cơ mà chẳng dâm; tham lam quá độ mà lại không phạm tội ăn cắp; lấn quyền thịt lầm người mà không phạm tội sát. Trước sau ngược cùng với trời đất cơ mà không vọng dối. Hôn vọng điên hòn đảo mà chẳng say. Đó call là vô tâm. Vô trọng điểm thì vô giới. Vô giới có nghĩa là vô tâm, vô Phật, vô chúng sanh, vô nhân, vô ngã, vậy thì có lẽ ai là tín đồ trì giới?

- Thần thông của nhỏ thật tất yêu sánh bởi Phật.

- trong mười phần thần thông, ông bắt buộc làm được năm phần, còn Phật thì cấp thiết làm cha phần.

Nghe núm Thần bèn quỳ xuống thưa:

- mong xin Đại Sư đề cập rõ cho con nghe.

Đại Sư hỏi:

- Ông hoàn toàn có thể khiến mặt trời mọc ở phía tây, lặn ở hướng đông không?

- không thể.

- Ông rất có thể lấy khu đất năm đỉnh núi nhưng kết thành bốn đại dương không?

- ko thể.

- Phật hoàn toàn có thể chuyển toàn bộ tướng ko thành muôn pháp trí, mà thiết yếu diệt định nghiệp. Phật hoàn toàn có thể biết vấn đề của chúng sanh cùng tận ức kiếp, mà tất yêu giáo hóa phần lớn kẻ vô duyên. Phật có thể độ vô lượng loài hữu tình mà cần thiết diệt tận pháp giới bọn chúng sanh. Đó là tía việc mà lại Phật bắt buộc làm được. Định nghiệp cũng không lâu. Kẻ vô duyên cũng đều có kỳ. Pháp giới bọn chúng sanh vốn không tăng không giảm. Không có bất kì ai có thể quản lý tất cả pháp. Gồm pháp nhưng mà vô chủ, nên được gọi là vô pháp. Vô pháp vô chủ, cũng hotline là vô tâm. Nay phân tích và lý giải về Phật, Ta cũng chẳng có thần thông, chỉ dùng vô tâm mà thông đạt hết muôn pháp.

- nhỏ thật khôn cùng ngu muội, chưa từng được nghe nghĩa không. Đại Sư truyền giới, bé vâng duy trì phụng hành. Ngày nay, bé nguyện mong muốn báo đáp ân đức từ bi của Đại Sư, đề nghị sẽ hiển hiện chút ít thần thông.

- Ta quán thân vô vật, cửa hàng pháp vô thường, sao phải cầu đưa ra nữa?

- nếu Đại Sư cho phép, nhỏ sẽ triển chuyển chút ít thần thông, để khiến cho người vẫn phát tâm, vừa phân phát tâm, chưa phát tâm, chẳng gồm tín tâm, đã tất cả tín tâm, biết được có Phật, tất cả thần có năng lực thần thông, không có năng lực thần thông, có tự nhiên, không có tự nhiên.

- ko được! không được!

- Phật cũng sử dụng thần thông để truyền pháp, sao Đại Sư chẳng có tác dụng theo? Xin Đại Sư rũ lòng dạy bảo.

Đại Sư cùng bất đắc dĩ bảo:

- miếu Đông Nham gồm chướng xấu hổ là cỏ dại dày đặc mà chẳng có cây trồng to lớn; đằng sau sườn lưng chùa lại không tồn tại chỗ tựa. Ngọn núi phía bắc có tương đối nhiều cây cối. Ông có thể di chuyển cây cỏ bên hướng phía bắc qua đỉnh núi phía đông không?

Thần thưa:

- Xin vâng mạng! giữa khuya, bé sẽ thổi chúng đi, mong Đại Sư chớ sợ!

Nói xong, Thần lập tức đảnh lễ tạ tự lui ra. Tăng bọn chúng trong chùa, vừa gửi Thần ra cửa, thì thấy có khá nhiều người, đứng nhị hàng dài, theo hầu. Tướng mạo Thần oách vệ oai nghi như vua chúa, bao bọc thân sương sương xông lên mù mịt, mây ngũ sắc quấn chằng chịt, bên trên đầu gồm tràng phan ngọc bội. Thần bay lên hư không rồi đổi thay mất. Tối đến, quả nhiên mây kéo mang đến ùn ùn, mưa to gió lớn, sấm sét nổi lên, mái nóc đầy đủ lung lay rung động, khiến cho chim chóc thay thú la hoảng. Đại Sư bảo đại chúng:

- Chớ sợ! Chớ sợ! Thần làm theo ý ta.

Sáng hôm sau, trời trong mưa tạnh; tất cả cây cỏ bên phía bắc hầu như được dời không còn qua đỉnh núi phía đông, mọc tủa xum xuê khắp nơi. Đại Sư thấy thế, bảo đệ tử:

- sau thời điểm Ta mất, chớ nói chuyện này cho những người ngoài nghe. Nếu họ biết được, sẽ cho Ta là yêu quái.

Quý vị hãy xem, thần tuy gồm thần thông, mà lại không bằng người có đạo đức. Nỗ lực nên nói rằng "đức trọng quỷ thần khâm". Người không có đạo đức, bị quỷ thần quản ngại chế, lâu bao hiểm họa. Người có đạo đức, lại mong mỏi minh trung khu kiến tánh, thì tự nhiên sẽ cảm rượu cồn quỷ thần. Chư thiền sư đại đức xưa nay, tu hành kinh thiên hễ địa, khiến hươu nai dâng hoa, khỉ vượn cúng trái. Thiên ma ngoại đạo, chư tiên quỷ thần, gần như đến quy y, như Chân tổ tông quy y quán Âm, Tài Thần quy y Phổ Hiền, Động Tân tiên nhân quy y Hoàng Long, vương vãi Linh quang quẻ quy y Địa Tạng, vua Văn Xương quy y Phật say đắm Ca, v.v... Vày đó, nhà vua Nhân Tông triều Tống viết bài kệ phú tán thán chư tăng đại đức: "Những bậc tôn quý duy nhất trên nắm gian, không có ai bằng rất nhiều vị xả tục xuất gia. 

Nếu được làm tăng sĩ, thì mới thọ sự cúng nhường của trời người. Làm cho đệ tử của đấng cụ Tôn, tức là quyến trực thuộc của tiên thánh, vào địa điểm cửa vàng, đến hoàng cung bảo tạng. Hươu trắng dâng hoa, khỉ vượn bái trái. Xuân nghe chim hót líu lo, vang tiếng diệu nhạc cơ trời. Hạ nghe ve sầu kêu trên cây cao, ngay tức khắc biết mùa nóng đã đến. Thu nhìn trời xanh, gió trong trăng sao chiếu sáng. Đông coi tuyết tủ đảnh sơn hà ngòi. Ngồi thiền trên ý trung nhân đoàn, thân ấm áp. Dẫu sóng cha đào nổi dậy, vẫn cỡi tích trượng thăng lỗi không. Mười đại quân ma khi nghe danh, vẫn đề nghị hàng phục, quy y chánh đạo. Vang giờ gõ bản, bèn lên vân đường lễ cúng. Nghe tiếng chuông, bèn lên chánh điện tụng kinh. Mọi việc đều như ý, muôn một số loại hiện thành. Cơ hội sống có tác dụng thầy trời người. Lúc chết đưa ra quyết định quy y thánh quả. Kệ viết:

"Không Vương môn sinh PhậtQuyến ở trong chư Như LaiThân mặc y trăm mảnhMiệng nạp năng lượng ngàn bát cơmTối ngủ giường vô úySáng thấy Phật A Di Đà".

Nếu Trẫm được như vậy, thì cực kì mãn nguyện".

Trên đó là lời văn tán tụng chư tăng đại đức của nhà vua Nhân Tông. Họ tự hãy cẩn thận mình bao gồm tương ưng điểm nào với bài văn phú tán thán này không? nếu hạnh mình hầu như tương phù hợp với lời văn trên, thì mới có thể thọ sự tôn nghiêm của quỷ thần. Nếu như "sóng ba đào khởi", như khi vô minh dấy lên, mà quan yếu "mở tích trượng, phóng lên hỏng không", khiến làm rối loạn cả trời đất, thì thật xấu hổ thuộc cực. Ngược lại, nếu "mười đại ma quân" có tác dụng phiền hà, khiến cho chẳng được như ý, với bao câu hỏi chẳng thành tựu, mà hoàn toàn có thể hàng phục chúng, thì trời rồng tám bộ quỷ thần số đông tôn trọng cung kính.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay