Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 4

10 đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả ma trận (2022) giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi giờ Anh 4 thân học kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


TOP 10 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có ma trận (2022)

MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 – TIẾNG ANH 4

Kĩ năng

Nhiệm vụ tiến công giá

Mức độ

M1

M2

M3

M4

Nghe

Listen and circle

Listen and match

Listen and tick

Listen & number

3

1

1

Đọc

Look, read và write

Read & complete

Read và tick

Read & answer the questions

3

7

Viết

Write about you

Reorder the words

1

1

1

Nói

Get lớn know each other

Describing a picture

1

1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 4

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm ma trận đề số 1

LISTENING

Part 1: Question 1- 4 Listen và circle

1. Linda is……….

A. Playing the piano

B. Flying a kite

2. We have Science on…………..

A. Tuesdays & Thursdays

B. Thursdays và Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. Puppet

B. Table

4. They can ……………………..

A. Dance

B. Skate

Part 2: Question 5 -7: Listen và match. There is an example

*

Part 3: Question 8-12: Listen & circle

8. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

9. What did he vì in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

10. What did he vì in the afternoon?

A. He went lớn the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

11. When did he bởi homework?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

12. What did he vì chưng in the evening?

A. He chatted online with his friend Mai.

B. He chatted online with his friend Nam.

C. He chatted online with his friend Linda.

READING

Part 1: Questions 1-3 Look, read and write. There is an example.

*

Part 2: Questions 4-7: Read và complete .There is an example

*

Hi. My name is Jim. I study at Binh Minh Primary School. I go to lớn school from Monday lớn Friday. I have (0) Vietnamese & Maths every day. I have English on Mondays, Tuesdays, Thursdays và (1)…………….. I have (2)…………….on Wednesdays, Thursdays và Fridays. I have PE on Mondays and (3)……………. I have Music on (4)…………….. I lượt thích it very much.

Part 3: Questions 8-10: Read & tick true (T) or false (F)

Hello. My name is Nguyen Quoc Anh. I’m from Ha Noi. I study at Hoa Mai Primary School. It’s in Tay Son Street, Dong domain authority District, Ha Noi. It is a big school. I am in Class 4B with Minh & Quang. We are good friends. I love my school và friends.

8/ His school is a small school in Tay Son Street.

9/ He is in Class 4C.

10/ Minh và Quang are his good friends

WRITING

Part 1: Question 1 - 4: Write about you

Hi, my name is (1)…………………………………………………………….....

I am from (2)…………………………………………………………………........

The name of my school is (3)…………………………………………………

My favourite subject is (4)……………………………………………………..

Part 2: Question 5-10. Reorder the words. There is an example.

5. They/doing/are/what?

6. Paper/Tony/making/Tim/and/are/planes

7. You/piano/play/did/yesterday evening/the

8. In/is/my/NguyenVan/Road/school

9. Nationality/what/are/you?

10. You/like/songs/to/English/do/listening

SPEAKING

Part 1: Getting lớn know each other

1. What’s your name? How vị you spell your name?

2. What day is it today?

3. What subjects vì chưng you like?

Part 2: Talking about your family

4. How many people are there in your family? Who are they?

5. What does your mother/father do?

6. What does he/she look like?

Part 3: Describing a picture

7. How many people are there in the picture?

8. What are they doing?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm ma trận đề số 2

I. Listen và tick

*

II. Listen và number

*

III. Read và match

1. Where are you from?

a. It’s Monday.

2. What day is it today?

b. I am from Singapore.

3. What is she doing?

c. She is reading a book.

IV. Read & fill in the blank

1. Where __________ you from? - I am from Vietnam.

2. What subjects __________ you have? - I have Maths, English and IT.

3. __________ nationality are you? - I am Vietnamese.

V. Read & choose

*

VI. Choose True (T) or False (F)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground. Phong is jumping. Linda và Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping. Quan & Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

1. We are doing exercise in the school gym.

2. Phong is skipping.

3. Linda & Peter are playing badminton.

4. Nam và Tom are skipping.

5. Quan and Peter are playing table tennis.

VII. Reorder the words khổng lồ make a sentence

1. In / 4A / I / Class / am /.

2. You / nationality / What / are /?

3. School / I / at / yesterday / was /.

4. What / have / you / today / subjects / do /?

5. Lượt thích / a / I / kite / flying /.

VIII. Answer questions about you

1. What is your nationality?

2. What nationality are you?

3. Linda comes from England. What’s her nationality?

4. What day is it, today?

5. When do you have English?

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm ma trận đề số 3

Exercise 1: Điền chữ cái thích hợp vào khu vực trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: chọn từ gồm cách phát âm khác với các từ còn lại

1.

A. Pupil

B. Music

C. Sun

D. Student

2.

A. Football

B. Book

C. Good

D. Food

3.

A. Monday

B. Come

C. From

D. Some

4.

A. Skate

B. Can

C. May

D. Date

Exercise 3. Quan ngay cạnh bảng trên với điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I bởi my homework. On (2)___________, I go lớn the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. Và on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. & at the weekend, I (7)_______________.

Exercise 4: sắp tới xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. You/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. Have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. Play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. It/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm ma trận đề số 4

Question 1: chọn từ không giống loại

1.

A. Yesterday

B. Went

C. Had

D. Got

2.

A. Date

B. Monday

C. Tuesday

D. Thursday

3.

A. Fly

B. Plane

C. Write

D. Read

4.

A. England

B. Japan

C. America

D. November

Question 2: chọn từ phù hợp điền vào khu vực trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects vì you have today?

B: I have Maths, Science, Music và (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... Subjects?

B: Maths & English.

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football và reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his không tính phí time, he often goes to lớn the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

2. What is his hobby?

3. Can he sing Vietnamese songs?

4. What does he vì in his không lấy phí time?

Question 4: tìm lỗi sai trong những câu sau với sửa lại mang lại đúng

1. What subject does you have today? ____________________

2. He are from Malaysia. ____________________

3. I go from Quynh nhì primary school. ____________________

4. They have English yesterday. ____________________

Question 5: phụ thuộc tranh chấm dứt các câu sau

1. I have ____________ on Tuesday.

*

2. She is reading a ____________ now.

*

3. Today is the ____________ of October.

*

4. They are ____________.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 gồm ma trận đề số 5

PART 1: LISTENING

Listen and draw the lines.

*

Listen & write True (T) or False (F).

1. I have PE on Mondays and Wednesdays.

2. Vietnamese is my favourite subject.

3. I have Music, Art & Maths today.

4. Phong has Maths today.

5. Mai has English, Vietnamese and IT today.

6. I have Science on Mondays & Tuesdays.

PART 2: READING & WRITING

Hoàn thành bảng sau

COUNTRY

NATIONALITY

CITY

FLAG

America

(1)……………………..

New York

*

(2) ..........................

(3)………………….

London

*

(4) …………….

(5)………………….

Tokyo

*

Australia

(6)…………………

Sydney

*

III. Khoanh tròn giải đáp đúng nhất

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

A. Japanese

B. America

C. Vietnamese

D. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.

A. Friend

B. From

C. Friends

D. Country

3. We have English __________ Mondays và Thursdays.

A. In

B. On

C. From

D. To

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

A. In

B. To

C. At

D. On

5. She __________ from Australia.

A. Are

B. Is

C. Am

D. At

IV. Đọc đoạn văn và khắc ghi (√) vào bảng True (Đúng) – False (Sai)

Hi. I am Linda. I am from England. I am English. Today is Monday, the first of July. It’s a school day. I go lớn school from Monday to Friday. & I vì not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go khổng lồ the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday và Sunday.

1. Linda is from America.

2. Tomorrow is Tuesday.

Xem thêm: 1 Cốc Trà Chanh Bao Nhiêu Calo ? Những Loại Nước Ít Calo Những Loại Nước Ít Calo

3. She goes lớn school from Monday to Sunday.

4. She doesn’t go to school at the weekends.

5. She plays sports on Tuesday afternoon.

6. She goes lớn the English Club on Tuesday, Thursday & Friday in the evening.

7. She goes swimming on Thursday afternoon.

8. She visits her grandparents on Saturday và Sunday.

V. Dịch các câu sau thanh lịch tiếng anh

1. Khôn xiết vui được gặp mặt lại bạn.

2. Akiko thì tới từ nước Nhật Bản. Cô ấy là fan Nhật Bản.

3. Tôi học tập lớp 4 chiều ở ngôi trường tiểu học tập Đức Thạnh.

4. Hôm nay là sản phẩm năm. Tôi đi đến sở thú.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 gồm ma trận đề số 6

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number

*

Question 2: Listen and tick

*

PART 2: READING và WRITING

Question 1: Look and read. Tick True (T) or False (F)

My name is Nhi. I am a pupil at Kim Dong Primary School. I go lớn school from Monday lớn Friday. It is Tuesday today. We are having an Art lesson in my classroom. Mr Loc is drawing a mask on the board. The girls are making puppets và singing. The boys are making a kite & painting houses. We are having a lot of fun here.

1. Her name is Nga.

2. She is a pupil at Kim Dong Primary School.

3. She is having an Art lesson in her classroom.

4. Mr Loc is writing on the board.

5. The girls are making puppets.

6. The boys are making paper planes.

Question 2: Điền từ vào địa điểm trống.

A. Swimming

B. Morning

C. Grandparents

D. Football

E. English

F. First

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Bởi you visit your _____________ at the weekend?

4. We have _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

Question 3: Trả lời thắc mắc về bạn dạng thân em

1. What subjects vì you have on Wednesday?

2. What vày you vì on Sunday?

3. What is the date today?

4. When’s your birthday?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm ma trận đề số 7

LISTENING

Exercise: Question 1- 4 Listen và circle

1. Linda is……….

A. Playing the piano

B. Flying a kite

2. We have Science on…………..

A. Tuesdays & Thursdays

B. Thursdays và Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. Puppet

B. Table

4. They can ……………………..

A. Dance

B. Skate

Exercise 2: Question 5 -7: Listen and match. There is an example

*

READING and WRITING

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1.

A. Ski

B. Skip

C. School

D. Skate

2.

A. He

B. Her

C. You

D. They

3.

A. Flag

B. Malaysia

C. Singapore

D. China

4.

A. Nice

B. Name

C. Class

D. Pupil

Exercise 2: gạch chân lỗi sai cùng sửa lại mang lại đúng

1. What is your birthday? __________________

2. What is she name? __________________

3. I don’t go khổng lồ school at Sunday. __________________

4. Tom have an Art class today. __________________

Exercise 3: Choose the words from the box to fill the blank

Misa activities

Hello everybody. My name’s Misa. I’m from (1)………......................... I go lớn school every day from Monday khổng lồ Friday. On Tuesday và Thurday afternoons, I study in the(2)………….……………..with my friends. I like reading very much. I read a lot of books about plants and animals. On Saturdays, I go to lớn the (3)……………………….with my brother. On Sundays, I stay at home and (4)……..…………... My parents.

*

Exercise 4: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Old/ How/ she/is/?

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

3. You/ play/ Can/ piano/ the/?

4. Is/ My/ Japan/ from/ teacher.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả ma trận đề số 8

PART 1: LISTENING

Listen và draw the lines.

*

Listen & circle

1. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

2. What did he vị in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

3. What did he vì chưng in the afternoon?

A. He went to the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

4. When did he vì homework?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

5. What did he bởi vì in the evening?

A. He chatted online with his friend Mai.

B. He chatted online with his friend Nam.

C. He chatted online with his friend Linda.

PART 2: READING and WRITING

Question 1: chọn từ gồm cách phát âm không giống với những từ còn lại

1.

A. Friday

B. Fine

C. Listen

D. Light

2.

A. Paper

B. Watch

C. Date

D. Plane

3.

A. Home

B. Hobby

C. Volleyball

D. October

4.

A. Room

B. Cool

C. School

D. Book

Exercise 2: hoàn thành hội thoại phụ thuộc vào các từ cho trước

do name What an too

Bob: Hi. I’m Bob. What’s your (1) ___________?

Clara: My name is Clara. Nice khổng lồ meet you.

Bob: Nice lớn meet you, (2) ___________.

Clara: What is your nationality?

Bob: I’m American. (3) ___________ about you?

Clara: I’m English. Can you sing (4) ___________ English song?

Bob: Yes, I can. I can sing and dance. Bởi vì you like playing the guitar?

Clara: Yes, I (5) ___________. I want lớn learn lớn play it.

Bob: I can teach you.

Clara: That’s great.

Exercise 3: Đọc đoạn văn rồi vấn đáp câu hỏi

My name’s Han. I’m from China. I’m Chinese. Today is Monday. I go to lớn school from Monday khổng lồ Friday. I don’t go lớn school at weekend. But I often go to lớn the school library on Saturday, go swimming on Sunday morning & visit my grandparents on Sunday afternoon.

1. What’s her name?

2. Where’s she from?

3. What’s her nationality?

4. Does she go khổng lồ school at weekend?

5. What does she do on Saturday?

6. Does she go swimming và visit her grandparents on Sunday?

Exercise 4: sắp xếp những từ để sản xuất thành câu trả chỉnh

1. You/ subjects/ today/ What/ have/ do?

___________________________________________________?

2. Can/ football/ you/ play?

___________________________________________________?

3. Email/ an/ I/ writing/ am.

___________________________________________________.

4. She/ very/ cooking/ much/ likes.

___________________________________________________.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm ma trận đề số 9

Exercise 1: Điền chữ cái phù hợp vào địa điểm trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: chọn từ bao gồm cách phát âm không giống với những từ còn lại

1.

A. Pupil

B. Music

C. Sun

D. Student

2.

A. Football

B. Book

C. Good

D. Food

3.

A. Monday

B. Come

C. From

D. Some

4.

A. Skate

B. Can

C. May

D. Date

Exercise 3. Quan tiếp giáp bảng trên cùng điền vào nơi trống trong đoạn văn sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I bởi vì my homework. On (2)___________, I go to lớn the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. & on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. And at the weekend, I (7)_______________.

Exercise 4: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. You/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. Have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. Play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. It/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 bao gồm ma trận đề số 10

I. Sắp xếp chữ cái sau đây thành từ giờ đồng hồ Anh tất cả nghĩa

*

II. Điền từ bỏ vào vị trí trống.

A. Swimming

B. Morning

C. Grandparents

D. Football

E. English

F. First

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Vày you visit your _____________ at the weekend?

4. We have _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

III. Đọc cùng điền từ phù hợp hợp.

Hello. I’m Helen. I’m from America. I’m 11 years old. My birthday is on the twelfth of December. I can play sports but I can’t play the guitar. I bởi vì not go to lớn school at the weekend. I cycle on Saturdays & play volleyball on Sundays.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay