CON VẬT TIẾNG ANH BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ D

Học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ thể quen thuộc là một giữa những giải pháp học tập ngoại ngữ tác dụng nhất cùng được vận dụng tương đối nhiều. Trong bài viết này, tracuudiem.net sầu Việt Nam vẫn reviews với cha mẹ thuộc những bé hầu hết từ vựng chủ đề con vật thân thuộc với cực kỳ đáng yêu.

*

Từ vựng tiếng Anh về con vật bước đầu bằng văn bản A

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1ant/ænt/Con kiến
2abalone/æbə’louni/Bào ngư
3alpaca/æl’pækə/Lạc đà
4antelope/’æntilɑʊp/Linh dương
5arachnid/ə’ræknid/Nhện
6ape/eip/Khỉ ko đuôi
7agouti/ə’gu:ti/Chuột lang
8albatross/’ælbətrɒs/Chim hải âu

Từ vựng tiếng Anh cho trẻ chủ thể loài vật ban đầu bằng văn bản “B”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1baboon/bə’bu:n/Khỉ đầu chó
2​badger/’bædʒə/Con lửng
3bear/beə/Con gấu
4buffalo/’bʌfələʊ/Con trâu
5bee/bi:/Con ong
6butterfly/’bʌtəflai/Con bướm
7bandicoot/’bændiku:t/Chuột túi
8bull/bʊl/Bò đực

Từ vựng giờ đồng hồ Anh mang đến tthấp chủ thể con vật gồm chữ “C”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1cat/kæt/Con mèo
2crab/kræb/Con cua
3cow/kaʊ/Con trườn cái
4chicken/’t∫ikin/Con gà
5crowkrəʊ/Con quạ
6camel/’kæml/Lạc đà
7cricket/’krikit/Con dế mèn
8cockatoo/,kɒkə’tu:/Con vẹt

Từ vựng giờ Anh về loài vật ban đầu bằng văn bản D

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1dog/dɔ:g/Chó
2duck/dʌk/Con vịt
3dolphin/’dɒlfin/Cá heo
4dove/dʌv/Chyên ổn người yêu câu
5deer/diə/Hươu
6dodo/’dəʊdəʊ/Chlặng cu
7donkey/’dɒηki/Con lừa

Từ vựng giờ đồng hồ Anh mang lại ttốt chủ thể con vật bằng văn bản “E”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1elephant/’elifənt/Con voi
2emu/’i:mju:/Đà điểu
3eagle/’i:gl/Chyên đại bàng
4eel/i:l/Con lươn
5elk/elk/Nai sừng tấm
6egret/’i:grit/Con cò

Từ vựng giờ đồng hồ Anh mang lại tthấp chủ thể con vật bằng văn bản “F”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1fish/fi∫/Con cá
2fox/fɒks/Con cáo
3frog/frɒg/Ếch
4fowl/faʊl/Chyên nói chung
5falcon/’fɔ:lkən/Chlặng cắt

Từ vựng giờ Anh cho ttốt chủ thể con vật bằng chữ “G”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1giraffe/dʒi’rɑ:f/Hươu cao cổ
2goose/gu:s/Ngỗng
3grasshopper/grɑ:shɒpə/Châu chấu
4groundhog/ˈgraʊndˌhɑːg/Con nhộng
5gull/gʌl/Mòng biển

Từ vựng giờ đồng hồ Anh mang lại trẻ chủ đề loài vật bằng văn bản “H”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1hamster/’hæmstə/Chuột
2hares/heə/Thỏ rừng
3horse/hɔ:s/Con ngựa
4hen/hen/Nhím
5Hind/haind/Hươu cái
6Hawk/hɔ:k/Diều hâu

Hãy theo dõi thêm thiệt những bài viết của tracuudiem.net sầu nhằm học tập thêm nhiều tự vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ thể thú vị khác nữa nhé.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app