Bị động hiện tại đơn

Bài này sẽ giới thiệu về câu bị động, bao hàm cách sử dụng câu bị động, kết cấu câu bị động và so sánh với câu chủ động.

Bạn đang xem: Bị động hiện tại đơn


 

*

CÂU BỊ ĐỘNG

(Passive voice)

I- PHÂN BIỆT CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1. Câu nhà động:

* cách sử dụng:

Câu dữ thế chủ động là câu được áp dụng khi phiên bản thân công ty được nhắc tới tự tiến hành hành động

Ví dụ:

 Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài bác tập về nhà ngày hôm qua.)

Ta thấy chủ thể được nói tới trong câu này là “Mary” và phiên bản thân đơn vị này hoàn toàn có thể tự thực hiện việc “làm bài xích tập về nhà”. Vây cần ta thực hiện câu công ty động.

* Dạng thức thông thường của câu nhà động:

S + V + O

Trong đó: S(subject): nhà ngữ

V (verb): hễ từ

O (object): tân ngữ

CHÚ Ý:

- Động từ trong câu sẽ chia theo thì.

Ví dụ:

- My parents are preparing a lot of delicious cakes.

S V O

Ta thấy đơn vị “bố chị em tôi” hoàn toàn có thể tự triển khai việc “chuẩn bị rất nhiều bánh ngon”. Động tự “prepare” phân tách theo thì hiện tại tiếp diễn.

2. Câu bị động:

* giải pháp sử dụng:

- Câu bị động được sử dụng khi bản thân đơn vị không tự triển khai được hành động.

Ví dụ:

- My money was stolen yesterday. (Tiền của mình bị trộm mất ngày hôm qua.)

Ta thấy đơn vị là “tiền của tôi” cấp thiết tự “trộm” được nhưng mà bị một ai kia “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.

* Dạng thức của câu bị động.

be + VpII

Trong đó: be: cồn từ “to be”

VpII: Động tự phân tự hai

CHÚ Ý:

Động tự “to be” sẽ phân tách theo thì và phân chia theo nhà ngữ.

Ví dụ:

- The meal has been cooked. (Bữa ăn vừa new được nấu.)

Ta thấy “bữa ăn” thiết yếu tự triển khai việc “nấu” bắt buộc ta cần thực hiện câu bị động. Động trường đoản cú “to be” phân tách thì hiện nay tại xong xuôi với nhà ngữ là ngôi trang bị 3 số không nhiều nên có dạng là “has been + cooked (động từ bỏ phân từ hai).


II- CÂU BỊ ĐỘNG

1. Cấu trúc biến hóa từ câu chủ động sang câu bị động

nhà động: S + V + O

 

Bị động: S + be + VpII + (by + O)

CHÚ Ý:

- TÂN NGỮ (O) trong câu dữ thế chủ động làm CHỦ NGỮ trong câu bị động.

- ĐỘNG TỪ (V) vào câu dữ thế chủ động sẽ chuyển thành “be + VpII”. Trong các số đó “be” chia theo thì và phân chia theo chủ ngữ.

- CHỦ NGỮ (S) trong câu chủ động sẽ biến hóa thành tân ngữ và gồm giới từ “by” đằng trước (by + O).

Ví dụ:

- công ty động: They will sell their house next year.

S V O

-> Bị động: Their house will be sold by them next year.

S be + VpII by + O

2. Kết cấu câu tiêu cực với những thì trong tiếng anh

Các thì

Chủ động

Bị động

1. Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

Ví dụ:

- Mary studies English every day.

S+ is/am/are + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- English is studied by Mary everyday.

2. Lúc này tiếp diễn

S + is/am/are + V-ing + O

Ví dụ:

- He is planting some trees now.

S + is/am/are + being + VpII+ (by + O)

Ví dụ:

- Some trees are being planted (by him) now.

3. Quá khứ đơn

S + V-ed + O

Ví dụ:

- She wrote a letter yesterday.

S + was/were + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A letter was written (by her) yesterday.

4. Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

Ví dụ:

- They were buying a oto at 9 am yesterday.

S + was/were +being + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A oto was being bought at 9 am yesterday.

5. Lúc này hoàn thành

S + have/ has + VpII + O

Ví dụ:

- My parents have given me a new bike on my birthday.

S + have/ has + been + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A new xe đạp has been given to me by my parents on my birthday.

6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + have/ has + been + V-ing + O

 

Ví dụ:

- John has been repairing this oto for 2 hours.

S + have/ has + been + being +VpII+(by + O)

Ví dụ:

- This car has been being repaired by John for 2 hours.

7. Quá khứ hoàn thành

S + had + VpII + O

Ví dụ:

- He had finished his report before 10 p.m yesterday.

S + had + been + VpII + (by O)

Ví dụ:

- His report had been finished before 10 p.m yesterday.

8. Thừa khứ kết thúc tiếp diễn

S + had + been + V-ing + O

 

Ví dụ:

- I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday.

S + had + been + being + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.

9. Sau này đơn

S + will + V(nguyên thể) + O

Ví dụ:

- She will vì chưng a lot of things tomorrow.

S + will + be + VpII + (by O)

Ví dụ:

- A lot of things will be done tomorrow.

10. Sau này tiếp diễn

S + will + be +V-ing + O

Ví dụ:

- She will be taking care of her children at this time tomorrow

S + will + be + being + VpII + (by O)

Ví dụ:

- Her children will be being taken care of at this time tomorrow.

11. Tương lai hoàn thành

S + will + have + VpII + O

Ví dụ:

- She will have finished her studying by the over of this year.

S + will + have + been + VpII + (by O)

Ví dụ:

- Her studying will have been finished by the over of this year.

12. Tương lai hoàn thành tiếp diễn

S + will + have + been + V-ing + O

Ví dụ:

- I will have been teaching English for 5 years by next week.

S + will + have +been + being + VpII + (by O)

Ví dụ:

- English will have been being taught by me for 5 years by next week.


 III- BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG VỚI CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

Bài 1: đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc:

1. The broken table (repair) yesterday.

2. A new di động phone (buy) next month.

Xem thêm: Dividend Yield Là Gì ? Hướng Dẫn Đầu Tư Dividend Dividend Yield Là Gì

3. Flowers (water) in the garden now.

4. English (learn) for 3 months by this weekend.

5. This movie (watch) yesterday.

6. This book (read) three times.

7. My motorbike (steal) yesterday.

8. My watch (break) last night.

Bài 2: Chuyển những câu sau sang câu bị động.

1. My sister cooks meals every day.

2. My mother cleaned the floor yesterday.

3. My friend has written ten emails for 2 hours.

4. My father is painting our house.

5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.

6. My brother uses a pencil to draw beautiful pictures.

7. They had finished their work before you came yesterday.

8. I will điện thoại tư vấn you If there is any important information.

IV- ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. The broken table (repair) yesterday.

- was repaired

2. A new sản phẩm điện thoại phone (buy) next month.

- will be bought

3. Flowers (water) in the garden now.

- are being watered


4. English (learn) for 3 months by this weekend.

- will have been learnt

5. This movie (watch) yesterday.

- was watched

6. This book (read) three times.

- has been read

7. My motorbike (steal) yesterday.

- was stolen

8. My watch (break) last night.

- was broken

Bài 2:

1. My sister cooks meals every day.

- Meals are cooked by my sister every day.

2. My mother cleaned the floor yesterday.

- The floor was cleaned by my mother yesterday.

3. My friend has written ten emails for 2 hours.

- Ten emails have been written for two hours by my friend.

4. My father is painting our house.

- Our house is being painted by my father.

5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.

- Some food was being bought by my sister at 11 a.m yesterday.

6. My brother uses a pencil khổng lồ draw beautiful pictures.

- A pencil is used khổng lồ draw beautiful pictures by my brother.

7. They had finished their work before you came yesterday.

- Their work had been finished before you came yesterday.

8. I will hotline you If there is any important information.


- You will be called if there is any important information.

Tải về


Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay