Bài Tập Về Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Thì hiện tại tại tiếp nối – Present Continuous tense là 1 trong trong số 12 thì cơ bản của giờ đồng hồ Anh. Trong bài viết ngày hôm nay, Vietop xin giữ hộ đến các bạn hệ thống bài tập thì hiện tại tại tiếp diễn từ cơ bạn dạng đến nâng cao, giúp chúng ta củng chũm lại phần kỹ năng ngữ pháp vô cùng quan trọng này.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại tiếp diễn


*

Tổng quan về thì bây giờ tiếp diễn

Trước khi bắt đầu làm bài bác tập, chúng ta hãy cùng hệ thống lại lần tiếp nữa về thì bây giờ tiếp diễn.

Định nghĩa

Thì hiện nay tại tiếp diễn – Present Continuous tense được dùng để miêu tả sự bài toán đang xẩy ra khi ta vẫn nói hoặc xẩy ra xung quanh thời gian nói, với cũng hoàn toàn có thể là hành vi chưa kết thúc – vẫn tồn tại đang diễn ra hoặc một hành động đã bao gồm kế hoạch.

Công thức

Câu xác minh – Affirmative
Công thứcS + am/is/are + V-ing
Lưu ýI am = I’mis = ‘sare = ‘re
Ví dụI am / I’m going to school. (Tôi đang tới trường.)She is going to school. (Cô ta vẫn ltới trường.)We are / We’re going to lớn school. (Chúng tôi đang tới trường.)
Câu phủ định – Negative
Công thứcS + am/is/are + not + V-ing
Lưu ýI am not = I’m notis not = isn’tare not = aren’t
Ví dụI am not / I’m not going to school. (Tôi dường như không đến trường.)She is doing / isn’t going to school. (Cô ta dường như không đến trường.)We are not / We aren’t going to school. (Chúng tôi dường như không đến trường.)
Câu nghi ngờ – Interrogative

Ta bao gồm 3 dạng là câu nghi vấn có – ko hoặc đúng – không nên (Yes – No questions), câu ngờ vực WH- (WH- questions) với câu nghi ngờ sử dụng trợ rượu cồn từ do/does.

Câu ngờ vực WH- có các từ nhằm hỏi như: what, where, when, why, which, who, whose, how.

MụcYes – No questionsWH- questions
Công thứcHỏi: Am/ Are/ Is (not) + S + V-ing?Đáp: – Yes, S + am/ are/ is.– No, S + am not/ are not/ is not.Hỏi: WH- + am/ are/ is (not) + S + V-ing?Đáp: S + am/is/are (not) + V-ing
Lưu ýI am = I’m (only in answer “no”)– is not = isn’t– are not = aren’tI am = I’mis = ‘sare = ‘re
Ví dụAre you going to school?=> Yes, I am.No, I am not / No, I’m notIs he going to school?=> Yes, he is. No, he’s not / No, he isn’t.What are you doing?=> I am/ I’m doing homework.What is he studying right now?=> He is / He’s studying French.

Quy tắc thêm đuôi -ing vào cồn từ

Động từ xong xuôi bằng -e cùng với âm e câm (không vạc âm lúc nói), ta quăng quật -e rồi mới thêm -ing – lấy ví dụ như take → taking, make → making,…Động từ dứt bằng -e với âm e là 1 âm máu (có phát âm khi nói), ta thêm -ing tức thì sau -e – lấy ví dụ see → seeing, agree → agreeing,…Động từ dứt bằng -ie, ta biến đổi -ie thành -y rồi thêm –ing – ví dụ die → dying, lie → lying,..Động từ một âm tiết kết thúc bằng 1 phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là 1 trong những nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm rồi thêm ing – lấy ví dụ stop → stopping, fall → falling,…Động trường đoản cú 2 âm tiết kết thúc bằng 1 phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm, trọng âm rơi vào tình thế âm máu cuối, ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ing – lấy một ví dụ prefer → preferring, begin → beginning,… còn nếu trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết không giống thì không gấp hai phụ âm – lấy một ví dụ listen → listening, enter → entering,…Trong ngôi trường hợp đụng từ tận thuộc là 2 nguyên âm + 1 phụ âm, thì ta thêm –ing bình thường, không gấp hai phụ âm.Nếu phụ âm xong xuôi là “L” thì trong tiếng Anh – Anh, ta gấp đôi phụ âm lên rồi thêm –ing còn trong giờ đồng hồ Anh – Mỹ thì chỉ việc thêm –ing – ví dụ như travel qua tiếng Anh – Anh thì thành travelling, còn giờ đồng hồ Anh – Mỹ thì chỉ với traveling.

Công dụng

Ta thực hiện thì hiện nay tại tiếp diễn khi:

Nói về một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói

E.g.: I am walking khổng lồ school now. (Bây giờ đồng hồ tôi đang đi bộ đến trường.

Xem thêm: Sex Gay Là Gì - Cách Nhận Biết Top Và Bot Đơn Giản Nhất

)

Nói về một hành vi hoặc vụ việc nói chung đang diễn ra, mặc dù không độc nhất vô nhị thiết đề xuất thực sự diễn ra ngay cơ hội nói.

E.g.: Mary is looking for a job. (Mary đã tìm kiếm một công việc.)

Nói về một hành động sắp xảy ra sau này gần, một kế hoạch đã lên định kỳ sẵn.

E.g.: James bought the ticket, he is flying to London this weekend. (James đã cài đặt vé, anh ấy sẽ cất cánh đến Luân Đôn vào vào buổi tối cuối tuần này.)

Nói về hành động lặp đi lặp lại gây sự cạnh tranh chịu cho tất cả những người nói. Ta hay sử dụng với trạng tự “always” giỏi “continually”.

E.g.: She is always coming late, which is quite annoying. (Cô ấy luôn luôn đến muộn, vấn đề đó khá cạnh tranh chịu.)

*Lưu ý: rất nhiều động trường đoản cú Không phân tách ở thì hiện tại tiếp diễn

wantcontaindependhate
liketasteseemwish
lovesupposeknowmean
preferrememberbelonglack
needrealizehopeappear
believeunderstandforgetsound

Dấu hiệu dìm biết

Trạng từ chỉ thời gian

Now: Bây giờRight now: ngay lập tức bây giờAt the moment: ngay trong khi nàyAt present: hiện tại tạiIt’s + giờ núm thể+ now(It’s 12 o’clock now)

E.g. : I am doing homework at the moment. (Tôi sẽ làm bài tập ngơi nghỉ nhà vào tầm này.)

She is going out at present. (Hiện tại cô ấy đang đi chơi.)

Trong câu có các động từ sau:

Look!Watch! (Nhìn kìa!)

E.g. : Look! Someone is jumping from the bridge! (Nhìn kìa! có ai đó đã nhảy từ trên mong xuống!)

Listen! (Nghe này!)

E.g. : Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai đó đang khóc.)

Keep silent! (Hãy yên lặng)

E.g. : Keep silent! The teacher is lecturing! (Trật tự! giáo viên đang giảng bài!)

Watch out! = Look out! (Coi chừng)

Watch out! The train is coming! (Coi chừng! Đoàn tàu đang đến kìa!)


Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập

Bài tập căn bản

Bài tập 1: Complete the following sentences with the correct verb khung of Present Continuous tense

1. I’m busy now because I _______ the house. (clean)

2. _______ they _______ lunch? (prepare)

3. The girls _______ an email to their friend. (write)

4. Her friends _______ in the park. (not play)

5. They _______ his birthday. (celebrate)

6. Bởi you have time to lớn talk?

Sorry, but I _______ . (study)

7. Peter _______ his best friend. (phone)

8. He _______ a baseball cap. (wear)

9. They _______ for the key. (look)

10. Hurry! The bus _______ . (come)

11. He _______ his teeth. (clean)

12. Why _______ you _______ ? (laugh)

13. Please listen lớn me. I _______ to you. (talk)

14. Adam and Tracy_______ right now. (not dance)

15. She _______ her presents. (open)

Bài tập 2: form questions in the Present Continuous tense with the words given

father / work / still / in the garden –__________________________?you / your room / right now / clean –__________________________?Anna/ bởi / what / in her room –__________________________?the girls / with their friends / chat /now –__________________________?still / she / new clothes every week / buy –__________________________?come home / your parents / tonight / when –__________________________?

Bài tập 3: Complete the sentences using the present continuous form of the verb in brackets. Use contractions where possible.

You ___________ (use) my thiết bị di động phone!My dad ___________ (wash) his car.It ___________(not rain) today.Who ___________ (she / chat) lớn now?What ________________ (you / do) at the moment?We’___________(sit) on the train.The students ___________(have) lunch in the canteen.score___________ you ___________ dinner?Bài tập nâng cao

Bài tập 1: Put the verbs into the correct tense (Simple Present or Present Continous)

Listen! The baby ________. (cry)Sue sometimes ________ an egg for breakfast. (have)We always ________ (walk) lớn school, but today we ________the bus. (take)What are you doing? I ________ the dishes. (clean)I never ________ beer. (drink)Who ________ in the garden now? (play)Look! I ________ a picture. (paint)English children ________ French in their school. (learn)Can you help me? No, sorry, I ________ for the test. (study)Joe often ________ to lớn school with me. (go)It’s nine o’clock & we ________ lunch now. (have)My sister never ________tennis. (play)I always ________ breakfast at 7 o’clock. (eat)Susan ________ TV now. (watch)We ________ a book at this moment. (read)

Bài tập 2: Complete the paragraph using Simple Present or Present Continous

It’s Saturday afternoon, và on Saturdays we usually ________ (sit) in the living room & watch (watch) our favourite sitcom. But today we ________ (not watch) TV because it ________ (not work). My sister ________ (play) on the computer, my brothers ________ (study) for their tests & I ________ (read) a book. I often ________ (read) books, but my sister usually ________ (not play) on her computer and my brothers ________ (not study) on the weekend very often. My parents are not at home. They ________ (visit) some friends in the đô thị centre.

Bài tập 3: Make sentences using these hints

she / go trang chủ now_________________________.I / read a great book_________________________.she / not / wash her hair_________________________.the cat / chase mice?_________________________.she / cry?_________________________.

Đáp án

Bài tập cơ bản

Bài tập 1:

1. Am cleaning; 2. Are – preparing; 3. Are writing; 4. Are not playing; 5. Are celebrating; 6. Am studying; 7. Is phoning; 8. Is wearing; 9. Are looking; 10. Is coming; 11. Is cleaning; 12. Are – laughing; 13. Am talking; 14. Are not dancing; 15. Is opening

Bài tập 2:

1. Is your father still working in the garden?

2. Are you cleaning your room right now?

3. What is Anna doing in her room?

4. Are the girls chatting with their friends now?

5. Is she still buying new clothes every week?

6. When are your parents coming home tonight?

Bài tập 3:

1. Using; 2. Washing; 3. Is not raining; 4. Is she chatting; 5. Are you doing; 6. Are sitting; 7. Are having; 8. Are – making.

Bài tập nâng cao

Bài tập 1:

1. Is crying; 2. Has; 3. Walk – are taking; 4. Am cleaning; 5. Drink; 6. Is playing; 7. Am painting; 8. Learn; 9. Am studying; 10. Goes; 11. Are having; 12. Plays; 13. Eat; 14. Is watching; 15. Are reading.

Bài tập 2:

It’s Saturday afternoon, & on Saturdays, we usually sit (sit) in the living room & watch (watch) our favourite sitcom. But today we are not watching (not watch) TV because it is not working (not work). My sister is playing (play) on the computer, my brothers are studying (study) for their tests & I am reading (read) a book. I often read (read) books, but my sister usually doesn’t play (not play) on her computer và my brothers don’t study (not study) on the weekend very often. My parents are not at home. They are visiting (visit) some friends in the city centre.

Bài tập 3:

1. She’s going trang chủ now.

2. I’m reading a great book.

3. She isn’t washing her hair.

4. Is the cat chasing mice?

5. Is she crying?

Hy vọng với phần khối hệ thống lại định nghĩa và cách sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục cùng những bài bác tập nhỏ tuổi trên, Vietop đang giúp các bạn củng nuốm lại kiến thức ngữ pháp giờ Anh quan trọng này. Chúng ta hãy thường xuyên luyện tập để đạt được kết quả tốt tốt nhất nhé! Và nếu bạn sẽ luyện thi IELTS thì có thể tham khảo khóa học luyện thi IELTS cung cấp tốc hoặc liên hệ với chúng tôi để được bốn vấn đưa ra tiết hơn nhé!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay