Bài Tập Về Câu Điều Kiện

Câu điều kiện thường được sử dụng để biểu đạt và nhấn mạnh sự tương phản giữa 2 mệnh đề. Điểm ngữ pháp đặc biệt này luôn mở ra trong các bài kiểm tra, bài bác thi TOEIC giỏi IELTS. Vày vậy, để chinh phục thang điểm cao nhất, các bạn hãy thực hành cùng kho bài xích tập câu điều kiện mà ELSA Speak tổng hợp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện

Ôn tập kỹ năng và kiến thức câu điều kiện

Câu đk (Conditional sentences) cần sử dụng để mô tả một sự việc sẽ xảy ra khi một điều kiện cụ thể xảy ra.


*

Cấu trúc của một câu đk gồm tất cả hai mệnh đề:

Mệnh đề đk (If- clause)Mệnh đề thiết yếu (main clause)
If he hadn’t studied abroad→ Nếu anh ấy ko đi du họcWe wouldn’t have broken up.→ công ty chúng tôi đã không chia tay rồi.
If I get a good score on the upcoming exam.→ Nếu tôi đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới tớiMy mom will reward me with a new bike.→ Mẹ đã thưởng mang đến tôi một chiếc xe đạp mới.

1. Câu đk loại 1

Câu đk loại 1 cần sử dụng để biểu đạt một hành động rất có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Câu đk loại 1Đảo ngữ câu đk loại 1
Cấu trúcIf + S1 + V (s, es),S2 + will/may/should/can… + V-infShould + S1 + V-inf,S2 + will/may/should/can… + V-inf
Ví dụIf he’s not busy, he’ll come khổng lồ pick me up.→ Nếu anh ấy không bận, anh ấy sẽ đến đón tôi.Should he not be busy, he’ll come to pick me up.

2. Câu điều kiện loại 2

Câu đk loại 2 sử dụng để diễn đạt một sự việc không tồn tại thật ở hiện tại.

Câu điều kiện loại 2Đảo ngữ câu đk loại 2
Cấu trúcIf + S1 + V_ed,S2 + would/might/could… + V-infWere + S1 + (to V),S2 + would/might/could… + V-inf
Ví dụIf I were you, I wouldn’t be so rude khổng lồ her.→ nếu như tôi là bạn, tôi sẽ không thô lỗ cùng với cô ấy như vậy.Were I you, I wouldn’t be so rude to her.

3. Câu đk loại 3

Câu đk loại 3 sử dụng để diễn tả sự vấn đề hoặc hành động không tất cả thật sống quá khứ.

Câu đk loại 3Đảo ngữ câu đk loại 3
Cấu trúcIf + S1 + had + V3,S2 + would/might/could… + have + V3.Had + S1 + V3,S2 + would/might/could… + have + V3.
Ví dụIf they had asked me, I could have given them some advice.→ nếu họ hỏi tôi, tôi đã mang đến họ một vài lời khuyên rồi.Had they asked me, I could have given them some advice.

Bài tập câu điều kiện cơ phiên bản

*

Bài tập câu điều kiện viết lại câu

1. His father often punishes him for his laziness.

2. I can’t come because I have khổng lồ help my dad with something.

3. Leon often causes accidents because he drives carelessly.

4. Stop talking or you will wake the children up.

5. Mary got lost because she didn’t have a map.

6. June is so fat because she ate so many chips.

7. You’re unhealthy because you don’t bởi vì exercise.

8. He didn’t study his lessons very carefully, so he gets bad grades now.

9. Hurry up or you will be late for school.

10. I can’t apply for that job because I don’t know English.

Đáp án:

1. If he weren’t lazy, his father wouldn’t punish him.

2. I’d come if I didn’t have to lớn help my dad with something.

3. If Mr. Leon drove carefully, he wouldn’t cause accidents.

4. If you keep talking, you will wake the children up.

5. If Mary had had a map, she wouldn’t have gotten lost.

6. If June ate fewer chips, he wouldn’t be fat.

7. If you vày exercise, you will be healthy.

8. If he had studied his lessons very carefully, he would have gotten good marks now.

9. If you don’t hurry up, you will be late for school

10. If I knew English, I could have applied for that job.

Bài tập câu điều kiện trắc nghiệm

Câu hỏiĐáp án lựa chọn
1If I…………….. The competition, I…………. On a world cruise.A. Win/ will goB. Won/ would goC. Won/ would have goneD. Will win/ go
2What would happen if you …………….. To lớn work tomorrow?A. Had goneB. Didn’t goC. Won’t goD. Don’t go
3Mary can help herself lớn the refrigerator should she………….. Hungry.A. Will getB. GetsC. GotD. Get
4If I …………him, I would have said hello lớn him.A. Had seenB. Would seeC. SawD. See
5If I find it, I ………you.A. Had toldB. ToldC. Will tellD. Would tell
6I………….. Out if I hadn’t been so tired.A. Will goB. WentC. Would goD. Would have gone
7…………………….. The book been cheaper, I would have bought them all.A. HadB. Were toC. So thatD. If
8If the Minister ……………. To get the necessary support, he would be forced to điện thoại tư vấn a snap election.A. FailsB. Should failC. Had failedD. Failed
9If I ………….. You, I wouldn’t spend the reward on things I don’t need.A. AmB. WereC. BeingD. Was
10If I were offered the job, I think I ………. It.A. Would takeB. TakeC. Would have taken.D. Will take
11You won’t pass the examination……………you study more.

Xem thêm: 27 Synonyms & Antonyms For Initiative Definition & Meaning, Initiative Meaning

A. As long asB. IfC. UnlessD. Whether
12Please let me know as soon as possible if he ………….. Lớn come.A. Should decideB. DecidesC. DecidingD. Had decided
13If I had enough money, ……………………..A. I will buy that house.B. I’d have bought that house.C. I could buy that house.D. I can buy that house.
14……………………. I rich, I would help you.A. WereB. WasC. AmD. Been
15I didn’t listen khổng lồ him and I didn’t succeed.A. If I listened to lớn him, I would have succeeded.B. If I had listened to him, I’d have succeeded.C. If I had listened to him, I would succeed.D. If I listened to lớn him, I would succeed.

Đáp án:

1. A2. B3. D4. A5. C
6. D7. A8. D9. B10. A
11. C12. B13. C14. A15. B

Bài tập phân chia động từ cho câu điều kiện

*

1. You …… (have) no trouble at school if you had done your homework.

2. If you …… (swim) in this lake, you‘ll shiver from the cold.

3. The door will unlock if you …… (press) the green button.

4. If Mel …… (ask) her teacher, he‘d have answered her questions.

5. I …… (call) the office if I was/were you.

6. If we meet at 9:30, we …… (have) plenty of time.

7. Lisa would find the milk if she …… (look) in the fridge.

8. The zookeeper would have punished her with a fine if she …… (feed) the animals.

9. If you spoke louder, your classmates …… (understand) you.

10. If I …… (tplay) better, I might have won.

Đáp án:

1would have had6will have
2swim7looked
3press8had fed
4had asked9would understand
5would call10had played

Bài tập câu đk nâng cao, kèm đáp án chi tiết

Viết lại câu dưới dạng câu điều kiện đảo ngữ

1. If we go by train, it will be cheaper.

2. If Lan doesn’t hurry, she will be late.

3. If the weather is rainy, we will stay at home.

4. If I had a map, I would lend it lớn you.

5. If you had told me, I could have helped you.

6. If I were your mother, I would insist you study harder.

7. If our leader calls, let me know immediately.

8. If I were a millionaire, I would buy that modern villa.

9. If you had known my boss, you would have thought he was talented.

10. If it hadn’t been for the thief, I wouldn’t have bought a new điện thoại phone

*

Đáp án:

1. Should we go by train, it will be cheaper.

2. Should Lan not hurry, she will be late.

3. Should the weather be rainy, we will stay at home.

4. Were I lớn have a bản đồ I would lend it lớn you.

5. Had you told me, I could have helped you.

6. Were I your mother, I would insist you learn harder.

7. Should our leader call, let me know immediately.

8. Were I a millionaire, I would buy that modern villa.

9. Had you known my boss, you would have thought he was talented.

10. Had it not been for the thief, I wouldn’t have bought a new di động phone.

Chia đụng từ trong ngoặc với câu điều kiện hỗn hợp

1. My daughter …… (play) the violin well now if in the past, she …… (practice) every day.

2. If she …… (pay) attention lớn the lessons last week, she …… (do) the thử nghiệm now.

3. I …… (make) pizza now if this morning we …… (buy) all the ingredients.

4. If you …… (clean) your room this morning, it …… (be) clean now.

5. If she …… (do) her homework last night, the teacher …… (not scold) her now.

6. If we …… (buy) that car last month, we …… (go) to lớn work conveniently now.

7. His son …… (not have) sore eyes now if he …… (not play) computer games for too long this afternoon.

8. She …… (not feel) exhausted now if she …… (not swim) for nearly 2 hours.

9. If my daughter …… (call) her dad last night, she …… (not miss) him now.

10. If that man …… (win) the lottery last month, …… (have) an easier life now.

Đáp án

1could play – had practiced6had bought – could go
2had paid – could do7wouldn’t have – hadn’t played
3could make – had bought8wouldn’t feel – hadn’t swum
4had cleaned – would be9had called – wouldn’t miss
5had done – would scold10had won – would have

Bài viết trên sẽ tổng vừa lòng cấu trúc, phương pháp dùng với bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh. Mong muốn những kiến thức hữu ích này sẽ giúp đỡ bạn từ bỏ tin áp dụng câu đk trong giao tiếp, cũng như xong tốt các bài tập ngữ pháp nhé.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay