BÀI TẬP TRỌNG ÂM

Trọng âm là hiện tượng kỳ lạ ngữ pháp cực kỳ quan trọng trong giờ Anh, tốt nhất là đối với các bạn muốn ôn luyện và thi IELTS. Bài toán phát âm tốt trọng âm đã giúp các bạn trở nên bài bản hơn cũng giống như gây tuyệt hảo cho ban giám khảo chấm phân thi IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm

Việc xác định trọng âm bước đầu tiên sẽ làm khó cho không ít bạn bắt đầu làm quen đến hiện tượng lạ ngữ pháp này. Biết được điều đó, nội dung bài viết của mình sẽ phân các loại những điểm đặc trưng nhất của đánh dấu trọng âm, các dấu hiệu nhận biết cũng như các trường hợp ngoại lệ giúp các bạn nắm được một cách khối hệ thống hơn về trọng âm. Việc ghi lại trọng âm không còn mông lung, "đoán bừa" xuất xắc "chọn bừa" nữa, chỉ việc tinh ý là sẽ phân biệt được ngay.

*

Quy tắc trọng âm với 150 bài xích tập áp dụng

Cuối nội dung bài viết là 150 câu Multiple Choice trọng âm kèm giải đáp để các bạn dễ dàng ôn tập với tự chấm điểm cho phiên bản thân mình. Bây chừ chúng ta hãy ban đầu vào phần thứ nhất đó đó là quy tắc trọng âm độc nhất định phải ghi nhận khi thi IELTS nhé!

1. Phần nhiều quy tắc thừa nhận trọng âm

LƯU Ý: Đối với hầu như từ trong tiếng Anh tất cả từ có hai âm tiết trở lên, bao gồm một âm máu được nhấn mạnh với cao độ cùng trường độ lớn hơn những âm tiết còn lại. Đó đó là âm tiết sở hữu trọng âm (stress) của từ đó. Phần lớn từ có ba âm tiết trở lên thường có thêm trọng âm phụ (secondary stress) (,) được nhấn khối lượng nhẹ hơn so cùng với trọng âm chính (primary stress) ('). Ta thường chạm chán bài tập kiếm tìm từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết bao gồm vị trí không giống với bố từ còn lại. Ko kể ra, hoàn toàn có thể có bài tập tìm kiếm từ tất cả trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết đầu, trang bị hai… hoặc âm máu cuối trong những từ.

1. Đa số các động từ nhì âm tiết bao gồm trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Những trường phù hợp ngoại lệ sẽ là tuy bọn chúng đóng vai trò là hễ từ tuy vậy trọng âm lại rơi vào âm tiết vật dụng nhất.

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

2. Đa số những danh từ cùng tính từ nhì âm tiết tất cả trọng âm rơi vào cảnh âm tiết vật dụng nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... Basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake... Alone, abrupt, absorbed, amazed...

Một số từ bao gồm hai âm huyết vừa là danh từ và cũng là rượu cồn từ thì danh từ tất cả trọng âm sống âm tiết lắp thêm nhất, còn cồn từ thì trọng âm lâm vào cảnh âm tiết lắp thêm hai.

DANH TỪ

ĐỘNG TỪ

'contrast (sự tương phản)

con’trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (rời bỏ)

'export (hàng xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (hàng nhập khẩu)

im'port (nhập khẩu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (sản phẩm nói chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'protest (sự làm phản đối)

pro'test (phản đối)

'rebel (kẻ nổi loạn)

re'bel (nổi loạn)

'record (hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (ghi lại, duy trì lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)


Ngoại lệ: một số trong những từ sau vừa là danh từ bỏ và rượu cồn từ nhưng bao gồm trọng âm bao gồm không đổi.

Xem thêm: " Snap Là Gì ? Nó Đã Trở Lại Và Lợi Hại Như Thế Nào? Nghĩa Của Từ Snap Trong Tiếng Việt

‘answer (n, V): câu trả lời/ trả lời‘offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị‘picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh‘promise (n, v): lời hứa/ hứa‘travel (n, V): du lịch/ đi du lịch‘visit (n, V): cuộc viếng thăm/ viếng thămad’vice (n, v): lời khuyên/ khuyên bảore’ply (n, v): lời đáp/ trả lời

3. Danh trường đoản cú ghép

Đối với những danh từ ghép được viết ngay thức thì nhau thì trọng âm thường lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm nhất.

'airport, 'birthday, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker...

Danh từ ghép sinh sản thành từ bỏ ngữ cồn từ (phrasal verbs) tất cả trọng âm chính rơi vào cảnh thành phần trước tiên còn ngữ hễ từ tương ứng có trọng âm chính rơi vào cảnh thành phần máy hai và động từ thừa nhận trọng âm phụ.

Danh từ ghép:

‘check-up: sự kiểm tra toàn bộ nhất là mức độ khỏe‘check-in: sự đăng kí ở khách hàng sạn, sự đăng kí đi thiết bị bay‘dropout: fan nghỉ học tập nửa chừng‘breakdown: sự lỗi máy‘tryout: sự thử‘walkout: sự làm reo đột ngột

Ngữ hễ từ:

check ‘up: kiểm tracheck ‘in: dấn drop ‘out: nghỉ ngơi họcbreak 'down: hỏngtry 'out: thửwalk 'out: đình công

5. Một số trong những tính trường đoản cú ghép tất cả trọng âm chính lâm vào hoàn cảnh thành phần đồ vật nhất

‘airsick: say thiết bị bay‘airtight: kín hơi‘homesick: ghi nhớ nhà‘praiseworthy: đáng khen‘trustworthy: đáng tin cậy)‘waterproof: ko thấm nước...

Ngoại lệ:

duty-’free: miễn thuếsnow-’white: white như tuyết

*

Một số tính từ ghép tất cả trọng âm chính rơi vào thành phần trang bị nhất

6.Các tính tự ghép gồm thành phần thứ nhất là tính trường đoản cú hoặc trạng từ với thành phần vật dụng hai tận cùng là -ed thì trọng âm chính rơi vào tình thế thành phần máy hai.

bad-’tempered: xấu tính, dễ dàng nổi nóng

short-’sighted: cận thị

ill-’treated: bị đối xử tệ

well-’done: tốt, được nấu kỹ

well-in’formed: thông thạo, có được thông tin

well-’known: nổi tiếng

7.Đối với những từ bao gồm tiền tố thì nhìn chung trọng âm không biến đổi so với từ gốc (nghĩa là trọng âm không nhiều khi rơi vào tiền tố).

UN- im'portant unim'portantIM- 'perfect im’perfectIN- com'plete income'pletcIR- re'spectivc ire'spectiveDIS- con'nect discon’nectNON- 'smokers non'smokersEN/EX- 'courage en'courageRE- a'rrange rea'rangeOVER- 'populated over'populatedUNDER- de'veloped underdeveloped

Tuy nhiên, có một số trong những trường thích hợp ngoại lệ nhất là các từ gồm tiền tố under-: underlay <ʌndəleɪ> underpass /'ʌndəpɑ:s/ understatement (n) underground (adj)

8. Đối với những từ tất cả hậu tố thì phần lớn trọng âm không chũm đổi, và nếu tất cả sự đổi khác về trọng âm thì cũng có thể đổi khác về bí quyết phát âm. Những hậu tố dưới đây không làm thay đổi trọng âm của từ:

ment agree /əˈɡriː/ ðagreement /əˈɡriːmənt/ship relation /rɪˈleɪʃn / ðrelationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/ness happy /ˈhæpi/ ðhappiness /ˈhæpinəs/er/-or/-ant manage /ˈmænɪdʒ/ ðmanager /ˈmænɪdʒə/hood neighbour /ˈneɪbə/ ðneighbourhood /ˈneɪbəhʊd/ing excite /ɪkˈsaɪt/ ðexciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ies/-ize modern /ˈmɒdn / ðmodernize /ˈmɒdənaɪz/en length /leŋθ/ ðlengthen /ˈleŋθən/ful success /səkˈses/ ðsuccessful /səkˈsesfəl/less meaning /ˈmiːnɪŋ/ ðmeaningless /ˈmiːnɪŋləs/able rely /rɪˈlaɪ/ ðreliable /rɪˈlaɪəbl /ous poison /pɔɪzn / ðpoisonous /ˈpɔɪzənəs/al tradition /trəˈdɪʃn / ðtraditional /trəˈdɪʃn əl/

Chú ý: Nếu biến hóa cách vạc âm thì hậu tố làm thay đổi trọng âm của từ bỏ đó:

Environment / ɪnˈvaɪərənmənt/Environmental /ɪnˌvaɪərənˈmentl /

9. Những danh từ tất cả hậu tố là -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm chủ yếu thường rơi vào âm tiết ngay trước kia (chính là âm tiết thiết bị hai từ cuối lên).

precision /prɪˈsɪʒn /communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn /mathematician / ˌmæθəməˈtɪʃn /

10. Những danh từ gồm hậu tố là -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm thiết yếu thường lâm vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng ba từ thời điểm cuối lên.

ability / əˈbɪləti/technology / tekˈnɒlədʒi/geography / dʒɪˈɒɡrəfi/

11. Các tính từ tất cả hậu tố là -ic thì trọng âm bao gồm thường lâm vào tình thế âm huyết ngay trước đó (chính là âm tiết lắp thêm hai từ thời điểm cuối lên).

scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ Còn rất nhiều tính từ có hậu tố là -ical thì trọng âm bao gồm thường rơi vào hoàn cảnh âm tiết lắp thêm ba từ cuối lên.electrical / ɪˈlektrɪkl /mathematical: /ˌmæθəˈmætɪkl /

Những từ bao gồm hậu tố như sau thì trọng âm bao gồm thường lâm vào âm máu cuối (chính là hậu tố đó). -ee -eer -ese -ique/-esque -ain (đối với động từ)

Ngoại lệ:

agree /əˈɡriː/,trainee /treɪˈniː/volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/,engineer /ˌendʒɪˈnɪə/Vietnamese /ˌvɪetnəˈmiːz/Unique /juːˈniːk/,picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/Retain /rɪˈteɪn/,maintain /meɪnˈteɪn/Committee /kəˈmɪti/,coffee /ˈkɒfi/,employee /ˌemploɪˈiː/

*

Các tính từ tất cả hậu tố là -ic thì trọng âm chính thường lâm vào tình thế âm ngày tiết ngay trước đó

2. BÀI TẬP PHẦN TRỌNG ÂM

1. A. Vietnamese B. Equipment C. Understand D. Volunteer

2. A. Employment B. Diversity C. Dishonest D. Difference

3. A. Acceptable B. Acquaintance C. Friendliness D. Suspicious

4. A. Education B. Disciplines C. Influences D. Customers

5. A. Requirements B. Applicants C. Admissions D. Financial

6. A. Dangerous B. Endangered C. Pollution D. Extinction

7. A. Achievement B. Beautiful C. Suitable D. Natural

8. A. Excitement B. Impression C. Government D. Production

9. A. Environmental B. Organization C. International D. Communication

10. A. Offer B. Deny C. Delay D. Apply

11. A. Conduct B. Constant C. Return D. Dismay

12. A. Habitat B. Selection C. Attention D. Collection

13. A. Breakfast B. Pressure C. Garbage. D. Secure

14. A. Supportive B. Volunteer C. Disabled D. Obedient

15. A. Overcome B. Attitude C. Languages D. Decorate

16. A. Secondary B. Kingdom C. University D. Forest

17. A. Agriculture B. Majority C. Curriculum D. Computers

18. A. Society B. Disadvantage C. Informal D. Opponent

19. A. Perfect B. Primary C. Behave D. Enter

20. A. Reference B. September C. Security D. Domestic

21. A. Favorite B. Engineer C. Pessimist D. Operate

22. A. Academic B. Giải pháp công nghệ C. Economic D. Conversation

23. A. Handicapped B. Publicity C. Appropriate D. Advantage

24. A. Photography B. Possibility C. Improvement D. Experience

25. A. Challenge B. Carry C. Active D. Because

26. A. Aquatic B. Attempting C. Diseases D. Interview

27. A. Establish B. Development C. Specializing D. Foundation

28. A. Individuals B. Significance C. Prediction D. Political

29. A. Currency B. Religion C. Potential D. Career

30. A. Benefit B. Establish C. Awareness D. Machines

31. A. Vegetables B. Policemen C. Compulsory D. Americans

32. A. Position B. Concentrate C. Explained D. Existence

33. A. Scientists B. Lãng mạn C. Secure D. Effect

34. A. Impossibly B. Surprisingly C. Unfortunately D. Mentally

35. A. Receive B. Product C. Retain D. Advise

36. A. Entertainment B. Gorilla C. Interaction D. Understand

37. A. Management B. Successful C. Example D. Important

38. A. Convenient B. Comfortable C. Incapable D. Essential

39. A. Cinema B. Linguistics C. Dependence D. Excitement

40. A. Tournament B. Competition C. Imagine D. Facial

41. A. Victory B. Finalist C. Continent D. Detective

42. A. Preference B. Prefer C. Solar D. Preferably

43. A. Industry B. Restaurant C. Industrial D. Forestry

44. A. Exhausted B. Energy C. Colorful D. Plentiful

45. A. Courteous B. Actively C. Available D. Popular

46. A. Identify B. Existence C. Scientist D. Appearance

47. A. Mutual B. Impolite C. Politics D. Forestry

48. A. Obliged B. Sacrifice C. Determine D. Enjoyable

49. A. Accidents B. Resources C. Restaurant D. Offspring

50. A. Alternative B. Electricity C. Potential D. Renewable

51. A. Politics B. College C. Calendar D. Politician

52. A. Foreign B. Reduce C. Constant D. Shortage

53. A. Include B. Stagnant C. Reform D. Invest

54. A. Enterprise B. Fertilize C. Memorize D. Surprise

55. A. Species B. Special C. Specific D. Specimen

56. A. Resources B. Prevention C. Continue D. Irrigate

57. A. Abolish B. Circulate C. Envious D. Regularly

58. A. Athletic B. Conference C. Political D. Geometry

59. A. Epidemics B. Initiative C. Humanity D. Emergency

60. A. Humanitarian B. Durability C. Individual D. Economical

61. A. Official B. Athletics C. Intensive D. Synchronized

62. A. Biology B. Philosophy C. Biological D. Photography

63. A. Improve B. Believe C. Descend D. Recent

64. A. Primary B. Identify C. Chemical D. Benefit

65. A. Economy B. Economical C. Psychology D. Geography

66. A. Participate B. Enthusiast C. Enthusiastic D. Psychology

67. A. Pollution B. Contaminant C. Atmosphere D. Researcher

68. A. Unemployment B. Energetic C. Controversial D. Facilities

69. A. Temporary B. Opponent C. Delegate D. Dedicated

70. A. Referee B. Volunteer C. Refugee D. Committee

71. A. Adventure B. Mechanic C. Appointed D. Service

72. A. President B. Different C. Enormous D. Document

73. A. Tolerate B. Principal C. Gymnasium D. Excellent

74. A. Compulsory B. Supportive C. Contractual D. Kindergarten

75. A. Abandonment B. Corporative C. Dependable D. Commercial

76. A. Artificial B. Pioneer C. Destination D. Essential

77. A. Dramatic B. Resemble C. Inconsistent D. Amazing

78. A. Departure B. Capitalism C. Monetary D. Contrary

79. A. Mysteriously B. Originally C. Necessarily D. Elaborately

80. A. Continuous B. Malicious C. Scandalous D. Delicious81. A. Attractive B. Chocolate C. Decorate D. Balcony

82. A. Departure B. Temperature C. Centigrade D. Agriculture

83. A. Qualify B. Beautify C. Notify D. Solidify

84. A. Vacancy B. Passionate C. Malicious D. Furniture

85. A. Disappear B. Memorial C. Diplomatic D. Presidential

86. A. Interview B. Processor C. Essential D. Compliment

87. A. Salary B. Discrepancy C. Presidency D. Ecstasy

88. A. Consultant B. Descendant C. Redundant D. Relevant

89. A. Deficiency B. Reference C. Conference D. Delicacy

90. A. Ignorant B. Horizon C. Amazing D. Adjacent

91. A. Activate B. Terrify C. Discover D. Normally

92. A. Pollen B. Police C. Polite D. Pollute

93. A. Forget B. Comet C. Regret D. Direct

94. A. Longevity B. Photograph C. Consider D. Uncertainty

95. A. Definite B. Audience C. Entrance D. Suppress

96. A. Eventually B. Capacity C. Altogether D. Particular

97. A. Temptation B. Property C. Government D. Beautiful

98. A. Picturesque B. Extradite C. Interest D. Incident

99. A. Speculation B. Evolution C. Explosive D. Instrumental

100. A. Sensitive B. Constant C. Atmosphere D. Magnetic

101. A. Mountain B. Maintain C. Fountain D. Certain

102. A. Reply B. Appeal C. Offer D. Support

103. A. Answer B. Allow C. Agree D. Deny

104. A compare B. Approve C. Enter D. Pollute

105. A. Mother B. Relax C. Father D. Garden

106. A decide B. Combine C. Apply D. Happen

107. A promise B. Picture C. Listen D. Accept

108. A táo bị cắn dở B. England C. Shampoo D. Grammar

109. A mở cửa B. Provide C. Complete D. Prefer

110. A become B. Promise C. Suggest D. Disorder

111. A flower B. Exclude C. Husband D. Farmer

112. A. Doctor B. Simple C. Castle D. Enlarge

113. A. Decide B. Behave C. Offer D. Occur

114. A. Exciting B. Telephone C. Tomorrow D. November

115. A. Policeman B. Cinema C. Yesterday D. Politics

116. A. Hospital B. Mischievous C. Supportive D. Special

117. A. Family B. Whenever C. Obedient D. Solution

118. A. Biologist B. Generally C. Responsible D. Security

119. A. Confident B. Important C. Together D. Exciting

120. A. Possible B. University C. Secondary D. Suitable

121. A. Partnership B. Lãng mạn C. Actually D. Attitude

122. A. Believe B. Marriage C. Response D. Maintain

123. A. Summary B. Different C. Physical D. Decision

124. A. Attractiveness B. Traditional C. Generation D. American

125. A. Certain B. Couple C. Decide D. Equal

126. A. Attract B. Person C. Signal D. Instance

127. A. Verbal B. Suppose C. Even D. Either

128. A. Example B. Consider C. Several D. Attention

129. A. Situation B. Appropriate C. Informality D. Entertainment

130. A. Across B. Simply C. Common D. Brother

131. A. Social B. Meter C. Notice D. Begin

132. A. Whistle B. Table C. Someone D. Receive

133. A. Discuss B. Waving C. Airport D. Often

134. A. Sentence B. Pointing C. Verbal D. Attract

135. A. Problem B. Minute C. Suppose D. Dinner

136. A. Noisy B. Buổi tiệc ngọt C. Social D. Polite

137. A. Restaurant B. Assistance C. Usually D. Compliment

138. A. Impolite B. Exciting C. Attention D. Attracting

139. A. Obvious B. Probably C. Finally D. Approaching

140. A. Waiter B. Teacher C. Slightly D. Toward

141. A. General B. Applicant C. Usually D. October

142. A. Parallel B. Dependent C. Educate D. Primary

143. A. Physical B. Achievement C. Government D. National

144. A. Eleven B. History C. Nursery D. Different

145. A. Expression B. Easily C. Depression D. Disruptive

146. A. Algebra B. Musical C. Politics D. Apartment

147. A. Mechanic B. Chemistry C. Cinema D. Finally

148. A. Typical B. Favorite C. Division D. Organize

149. A. Computer B. Establish C. Business D. Remember

150. A. Conference B. Lecturer C. Reference D. Researcher

3. ĐÁP ÁN PHẦN TRỌNG ÂM

1. B

2. D

3. C

4. A5. B

6. A

7. A

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. B

19. C

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. A

32. B

33. A

34. D

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. A

45. C

46. C

47. B

48. B

49. B

50. B

51. D

52. B

53. B

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. A

61. D

62. C

63. D

64. B

65. B

66. C

67. C

68. D

69. B

70. D

71. D

72. C

73. C

74. D

75. B

76. D

77. C

78. A

79. C

80. C

81. A

82. A

83. D

84. C

85. B

86. C

87. B

88. D

89. A

90. A

91. C

92. A

93. B

94. B

95. D

96. C

97. A

98. A

99. C

100. D

101. B

102. C

103. A

104. C

105. B

106. D

107. D

108. C

109. A

110. B

111. B

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. A

120. B

121. B

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. B

128. C

129. B

130. A

131. D

132. D

133. A

134. D

135. C

136. D

137. B

138. A

139. D

140. D

141. D

142. B

143. B

144. A

145. B

146. D

147. A

148. C

149. C

150. D

Trọng âm là phần kiến thức quan trọng đặc biệt bạn nên nắm được để phát âm chuẩn. Trên đây, tracuudiem.net vẫn tổng hợp cho bạn các nguyên tắc trọng âm giờ Anh kèm bài xích tập vận dụng để chúng ta cũng có thể thực hành và hiểu rõ lý thuyết. Ngoài câu hỏi làm những bài tập, bạn cũng bắt buộc luyện phạt âm những từ đúng trọng âm để nâng cao kỹ năng Speaking của bản thân mình nhé.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay