BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7

Kiến thức giờ đồng hồ Anh ngơi nghỉ bậc Trung học đại lý được xem là những kiến thức vô cùng yêu cầu thiết, không chỉ được vận dụng nhiều trong đời sống hàng ngày mà còn là nền tảng gốc rễ cho những kỹ năng cao hơn ở cấp cho Trung học ít nhiều hay Đại học. Trong đó, phần kiến thức giờ Anh lớp 7 có lẽ rằng là trong số những đơn vị loài kiến thức đặc biệt nhất với cũng khó nắm bắt nhất. Nội dung bài viết này xin gửi ra một số đề ôn tập để các em hoàn toàn có thể ghi nhớ với củng gắng lại những kiến thức và kỹ năng đã học tập của mình.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7

1. Cầm tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 7

Từ gốc rễ kiến thức giờ Anh lớp 6, ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 liên tiếp được nâng cao hơn cùng giúp học sinh từng bước làm quen với những kiến thức đặc biệt như sau:

Câu cảm thán cùng với “What” cùng “How”

What + (a/an) + Adj + danh từ đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ ko đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi ban đầu bằng từ để hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as…

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than…

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than…

So sánh hơn nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est…

S + be/ V + the most + Adj/ Adv…

Câu đề nghị: Let’s V, What about/ How about Ving, Why don’t we V…Các giới tự chỉ khu vực chốn, thời gian, phương tiện đi lại đi lại.Các thì

Hiện trên đơn: biểu đạt một kinh nghiệm hoặc một sự thật hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es…

Hiện tại tiếp diễn: biểu đạt hành cồn đang xẩy ra tại thời điểm nói.

S + am/ is/ are + Ving…

Quá khứ đơn: mô tả hành động đã xẩy ra và hoàn thành trong quá khứ.

S + V_ed/ P2…

Tương lai đơn: mô tả một hành vi hoặc một kế hoạch có thể xảy ra trong tương lai.

S + will + V…

Động từ tình thái

May, Might: miêu tả hành động có thể xảy ra.

Can, Can’t: diễn tả khả năng ở bây giờ hoặc tương lai (có thể xẩy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và mang đến phép, lời yêu thương cầu, đề nghị hoặc gợi ý.

Could, Couldn’t: miêu tả khả năng trong thừa khứ, khả năng rất có thể xảy ra (không chắc chắn là bằng Can), sự xin phép (lễ phép cùng trịnh trọng hơn Can), lời yêu thương cầu, ý kiến đề nghị hoặc lưu ý lịch sự.

Would, Wouldn’t: là vượt khứ của “will”, dùng để mô tả lời yêu cầu, đề nghị lịch sự hoặc kinh nghiệm trong thừa khứ.

Should, Shouldn’t: diễn đạt lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: diễn tả lời răn dạy (sắc thái táo bạo hơn Should) hoặc sự mong đợi.

Must, Mustn’t: mô tả sự quan trọng bắt buộc, lời khuyên, cần phải có được nhấn mạnh vấn đề hoặc sự suy luận hợp lý, vững chắc chắn.


Have to, Don’t have to: “Have to” miêu tả sự yêu cầu thiết, phải do nội quy, mệnh lệnh, quy định. “Don’t have to” chỉ sự không buộc phải thiết.

2. Một trong những đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ phù hợp hợp

vì you go …… school …… foot or …… bike? My house is …… Le Loi Street and her house is …… 9 Le Lai Street. We are living …… our parents …… Quang ngai rồng town. I’m …… class 7A …… Binh Chau school. The books …… the table are …… English. Nam giới sits …… two school girls. Dictionaries are …… the shelves …… the left …… the room. She is interested …… literature, but we are fond …… Math. My birthday is …… May first. Is Lan’s birthday …… March?

*
*

Bài 2: phân chia dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

It (rain)……………….. Heavily now. You should (stay)……………….. At home and (read)……………….. Books. What are you (do)……………….. At the moment? I (write)……………….. An essay. Where Lan & Ba (go)……………….. Tomorrow? They (visit)……………….. The museum. You (have)……………….. Geography next Friday. What about (play)……………….. A trò chơi of chess? It takes her 10 minutes (make)……………….. This toy. She (be)……………….. Ten on her next birthday. I (meet)……………….. You soon. Why don’t we (hold)……………….. A party.  Let’s (go)……………….. Camping.  They (practise)……………….. Playing the guitar in the music room now. We shouldn’t (waste)……………….. Water.  I’d like (drink)……………….. Some orange juice. Hoa usually (do)……………….. Aerobics early in the morning. Would you lượt thích (come)……………….. To my house for lunch?

Bài 3: Chọn lời giải đúng

Her new school is different …… her old school.

A. Of B. With C. From D. At

…… is it from your house to the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ………….. 

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works …… a hospital. He takes care …… patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do? ……………

A. He’s farmer. B. He does a farmer. C. He’s a farmer.

His oto is …… the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

vì chưng you work …… hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days …… week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: bố trí lại các câu bên dưới đây

always / school / time / we / khổng lồ / go / on.

→ …………………………………………………………….

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

→ …………………………………………………………….

not / American / uniforms / bởi vì / usually / school / wear / students.

→ …………………………………………………………….

10:00 / at / Wednesday / Science / nam / on / has.

→ …………………………………………………………….

interesting / I / because / Math / it / lượt thích / is.

→ …………………………………………………………….

like / what / does / subject / best / Tom?

→ …………………………………………………………….

you / work / lớn / want / we / with.

→ …………………………………………………………….

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

→ …………………………………………………………….

is / interested / Mai / experiments / doing / in.

→ …………………………………………………………….

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

→ …………………………………………………………….

Bài 5: Viết thắc mắc cho các câu vấn đáp sau


…………………………………………………………….

It’s about 200 meters from my school to lớn the post office.

…………………………………………………………….

The dictionary is 200,000 dong.

…………………………………………………………….

I’d like some local stamps và a phone card.

…………………………………………………………….

Tim is my pen pal in England.

…………………………………………………………….

Mr. Viet is a farmer.

…………………………………………………………….

Lan often goes lớn the library in her miễn phí time.

…………………………………………………………….

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

…………………………………………………………….

I go to the movies twice a month.

Xem thêm: Củ Sạc Iphone 5 Chính Hãng Giá Bao Nhiêu Tiền? Củ Sạc Iphone 5, 5S, 5Se Giá Bao Nhiêu

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 7 

Bài 1: Điền một từ phù hợp vào chỗ trống để kết thúc đoạn văn sau

Minh is my new classmate. He’s now staying (1)………… his brother in Ha Noi, but he’s (2)………… Bac Giang Town và his parents still (3)………… there.

Minh’s brother’s house is smaller (4)………… his house in Bac Giang, & it is on Xuan Thuy Street. It (5)………… in the center of Ha Noi, so (6)………… is about 8 kilometers from his new house (7)………… school. Every day, Minh goes to school (8)………… bike. Minh is unhappy because he doesn’t (9)………… many friends in Ha Noi. He also (10)………… his parents & his friends in Bac Giang.

Bài 2: sử dụng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh

beautiful / little / girl!

→ …………………………………………………………….

History / be / interesting / important / subject.

→ …………………………………………………………….

Nga / lượt thích / listen / music / after / school.

→ …………………………………………………………….

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

→ …………………………………………………………….

Why / people / think / students / have / casy life?

→ …………………………………………………………….

Bài 3: Viết lại câu dùng từ gợi ý

What about going to the movies?

→ Why …………………………………………………………….

Where does she live?

→ What …………………………………………………………….

What vày you do?

→ What …………………………………………………………….

The dress is very old.

→ What …………………………………………………………….!

What subject does Mary lượt thích best?

→ What is …………………………………………………………..

How much is the hat?

→ How much does …………………………………………………………….?

How old is your sister?

→ What …………………………………………………………….?


Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is …………………………………………………………….

nam giới works more hours than Lan.

→ Lan works …………………………………………………………….

We have a two-month summer vacation.

→ Our summer vacation lasts………………………………………..

Bài 4: tra cứu lỗi sai và sửa lại

What time the concert will start?

…………………………………………………………….

I see you at 8 tomorrow morning. Don’t be late.

…………………………………………………………….

How long will the play last? Till nine or half và past nine.

…………………………………………………………….

What is your date of birth? November twentieth.

…………………………………………………………….

Are you lượt thích your school? Yes, it’s very beautiful.

…………………………………………………………….

Bài 5: phân chia dạng đúng của những từ trong ngoặc

This dress is the ……………….. Of three dresses. (expensive) He has ……………….. Money than his wife. (much) Summer holiday is ……………….. Than tet holiday. It’s the ……………….. Holiday. (long)Tom is……………….. Than Peter (intelligent)My father drinks ……………….. Beer than his friends. (little)She works ……………….. Hours than any workers. (many) Your watch is ……………….. Than my watch. (good) nam giới is ……………….. In his class. (tall) Ho đưa ra Minh city is ……………….. Than Ha Noi. ( big ) Winter is ……………….. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài tập giờ Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: lựa chọn từ bao gồm âm gạch ốp chân khác với những từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. Want A. Brush B. uncle C. uniform D. Bus A. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. Two A. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. Water A. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Don’t worry. You will have lot of friends.

…………………………………………………………….

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

…………………………………………………………….

How old will he be in his next birthday?

…………………………………………………………….

I classes start at seven o’clock.

…………………………………………………………….

This is a girl nice.

…………………………………………………………….

Bài 3: Điền từ tương thích để kết thúc câu

Talking is ………… common way of relaxing. Children should ………… to bed early . ………… don’t you come to lớn my house? Ok.Let’s go. What about ………… Ha Long bay ? Would you lượt thích ………… badminton ? I want ………… a new bike. ………… does Nga have Math? On Tuesday & Friday He looks different ………… his father. Mai learns ………… to lớn use a computer. Children shouldn’t ………… beer.

Bài 4: Chọn giải đáp đúng

The summer vacation …… for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is 

My sister loves …… stamps.

A. Collect B. Khổng lồ collect C. Collecting

3. I …… come and see you sometime.

A. Will B. Am C. Don’t

My brother likes watching soccer. -……….

A. I like, too B. So like C. I am, too


Mr. Tuan has …… days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is … beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children to learn. She is a …… 

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ……?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. He’s a ……

A. Shop assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, …… activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is …… interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up & have my ……

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

do Vietnamese students have more vacations than American ……?

A. Students B. Vacations C. Farmers

…… a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or you’ll be late …… school.

A. With B. For C. At 

Bài 5: phân tách dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

Could you (show)……………….. Me the way to lớn the bus stop? Lan & Hoa (go)……………….. Lớn the post office now. He (phone)……………….. His parents three or four times a week. Hoa needs (buy)……………….. A phone card. I (mail)……………….. This letter tomorrow.

Hi vọng đông đảo đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp cho trên đây vẫn giúp chúng ta học sinh trau dồi thêm con kiến thức của mình để lạc quan hơn trong câu hỏi học tiếng Anh cũng giống như trong các kì thi. Chúc các bạn học tốt!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay