Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ nắm bắt và bài bác tập giờ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để cài tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6


Mục lục bài xích tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề soát sổ 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 6 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “play + môn thể thao”: chơi môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời hạn + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi hay dành vào ngày cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do tất cả mốc thời gian “every”

Dịch: Linda có tiết tiếng Anh vào sản phẩm công nghệ 3, 5 với 6 từng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved tức là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé nhỏ khá nhút nhát. Cô ko nói những khi gặp bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cụm từ chỉ địa điểm “between…and…”: nghỉ ngơi giữa…và…

Dịch: – nhỏ mèo đâu rồi? – Nó ở giữa cái bàn và giá chỉ sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời lúc này đơn do tất cả mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex thường xuyên làm hoàn thành bài tập về nhà thời điểm 8 giờ đồng hồ tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: tất cả 2 chiếc cây viết chì bên trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “do physical exercise”: bè bạn dục

Dịch: chúng ta nên tập thể dục thường xuyên xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời bây giờ đơn

Dịch: tất cả phải Bobby thường làm thí nghiệm đồ vật lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ to lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhiều từ “go khổng lồ the judo club” đi mang đến câu lạc bộ judo

Dịch: công ty chúng tôi đến câu lạc bộ judo gấp đôi mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. Khổng lồ explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn do gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang phân tích và lý giải bài học cho chúng mình đấy.


Question 11: – What vày you vì in your free time? – I always ________ books in my không tính tiền time.

A. Is reading B. To lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại đơn vì bao gồm trạng tự “always”

Dịch: – Lúc nhàn nhã cậu làm gì? – Tớ luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tại tiếp diễn vì bao gồm trạng trường đoản cú “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đang đạp xe mang đến trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To lớn visit D. Khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me lớn study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “be too adj (for sb) khổng lồ V”: quá…nên ko thể…

Dịch: Mấy từ bắt đầu này quá khó đề nghị tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) tía Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him khổng lồ school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường trung học cơ sở Ba Đình trê tuyến phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời ở đâu đến vị trí nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, do thế

Dịch: Cậu ấy sống khá gần trường, chính vì như vậy cậu ấy thường đi bộ với một vài tín đồ bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tiếp tục vì gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng bây giờ bố cậu ấy đang chuyển cậu ấy cho trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường đùa bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast và go to school. My school is not very far from my house so I often go khổng lồ school on foot. But today I ride my bike because I want to lớn attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 trong học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: nhờ vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to lớn six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting khổng lồ school today?

A. On foot B. By bike C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: trường học của mình không xa khỏi bên tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I want khổng lồ attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong muốn tham gia lớp giờ Anh sau tiếng học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở lúc này đơn vì tất cả mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe vật dụng mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sinh sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ phân chia ở dạng số các “are”

Dịch: tất cả các môn sinh hoạt trường new của tôi thường rất thú vị.


Question 3: Helen/ vày / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English thử nghiệm gooder than I do.

B. Helen does this English demo better than I do.

C. Helen is doing this English test good than I do.

D. Helen vị this English kiểm tra better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought lớn study hard khổng lồ please our parents.

B. We ought studying hard lớn please our parents.

C. We ought to lớn study hard khổng lồ pleasing our parents.

D. We ought to lớn studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “ought khổng lồ V”: bao gồm bổn phận phải làm gì

Dịch: chúng ta phải học cần mẫn để làm phụ huynh hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Tìm Hiểu Hitler Là Ai ? Chân Dung 1 Ông Trùm Pxđ Độc Tài Cái Chết Ẩn Ý

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia thời hiện tại tại tiếp tục vì bao gồm mốc thời gian “at present”

Dịch: bây giờ Bing đang tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair black long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight đen hair” tóc dài, thẳng với đen.

Dịch: gia sư tôi tất cả mái tóc dài, thẳng và đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không tính tiền spends.

B. He spends most his không lấy phí time of playing sports.

C. He spends most of his free time playing sports.

D. He playing sports most of his không lấy phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: kết cấu “spend + thời gian + Ving”: Dành thời gian làm gì

Dịch: Anh ấy dành hầu như thời gian rảnh đùa thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her to lớn take and ask your teacher the size to sign.

B. Please your teacher her take the size to & ask to sign.

C. Please sign to lớn take form your teacher ask to the her and.

D. Please take the khung to your teacher & ask her to lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “take st khổng lồ sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb to lớn V” yêu ước ai làm cho gì

Dịch: phấn kích mang lá đơn đến mang lại cô giáo của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, & three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: có một chiếc cây bút chì, 1 dòng compa, với 3 cuốn sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, ăn uống ngoài

Dịch: tối nay đi ra ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm cho gì

Dịch: Tôi phù hợp học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: thay đổi giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: trường tôi gồm 2000 học tập sinh.


Question 13: Students ought to vì chưng homework after class

A. Students must bởi vì homework after class.

B. Students may bởi homework after class.

C. Students can vày homework after class.

D. Students have to bởi vì homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “have to lớn V” = “ought to lớn V”: có bổn phận bắt buộc làm gì

Dịch: học viên cần yêu cầu làm bài tập sau giờ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young to be in my class.

B. That little girl is old enough lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young to lớn be in my class.

D. That little girl is young enough to be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: biến hóa 2 kết cấu “Be adj enough khổng lồ V” (đủ như vậy nào để gia công gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống:

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay