Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3

Bài tập giờ Anh lớp 3 tổng hợp đã là hầu hết tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tác dụng cho những em với đa số dạng bài bác tập ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh lớp 3 về trường đoản cú vựng, ngữ pháp mang lại trẻ em.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3


Để những em học sinh lớp 3 gồm thêm những bài xích tập giờ đồng hồ Anh nhằm ôn luyện hiệu quả, tracuudiem.net giữ hộ tới những em tổng hợp bài xích tập tiếng Anh lớp 3 cho trẻ nhỏ với hầu hết dạng bài bác tập tổng hợp, đến trẻ học tiếng Anh nhanh hơn và tác dụng hơn.

Tổng hợp bài bác tập giờ Anh lớp 3 mang đến trẻ

Những bài bác tập tổng phù hợp này được đúc rút từ đa số bài tập giờ Anh với khá nhiều dạng không giống nhau, đến trẻ ôn luyện tiếng Anh tổng thể nhất. Hãy cùng xong những bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 này cho trẻ nhé!

*

I. Complete the words:

1. They’re fl_ing k_te_.

2. Mai is in the di_ing room.

3. Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have.

4. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.

5. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

II. Circle the odd one out:

1. Mother school father sister

2. Big book pen ruler

3. Bedroom kitchen bathroom garden

4. She he living room I

5. Sunny windy rainy tortoise

6. Am weather are is

7. Dog bird fish robot

8. Ship doll ball have

III. Select & circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. Doing B. Making C. Playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. Has B. Hasn’t C. Haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. Chair B. Chairs C. X

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. Play cycling B. Cycling C. Cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. Sister B. Mother C. Father

6. What is the---------- today?

A. Activity B. Colour C. Weather

7. --------- many cats vì you have?

A. Why B. How C. What

8. What _____ are your dogs? – They are black và white.

A. Colour B. Yellow C. Sunny

IV. Ðiền từ còn thiếu vào địa điểm trống

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

Xem thêm: Cách Phát Hiện Và Gỡ Phần Mềm Nghe Lén Điện Thoại Từ Xa Đáng Mua Nhất 2022

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

V. Khoanh vào từ khác loại

1. A. Globe B. Bản đồ C. Desk D. These

2. A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty

3. A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind

4. A. Teddy B. Kite C. Cake D. Puzzle

5. A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers

6 A. Classroom B. Teacher C. Library D. School

7. A. I B. She C. His D. It

8. A. His B. She C. My D. Its

9. A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk

10. A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

*

VI. Chọn giải đáp đúng cho các câu sau

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

A. My B. His C. Her

2. How is she? She’s ………….

A. Five B. Nice C. Ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

A. Years B. Year C. Yes

4. ………to meet you.

A. Nine B. Nice C. Good

5. Bye. See you……

A. Late B. Nice C. Later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

A. An B. A C. Some

7. How many ………are there ? There is a desk.

A. Desk B. A desk C. Desks

8. The weather is ………today.

A. Cold B. Ok C. Too

9. ……is nam from? He’s from nhì phong.

A. What B. Who C. Where

10. Who is he? ………is my friend

A. He B. I C. She

VII. Chuẩn bị xếp những từ sau thành câu

1. Friend /is / my / Hien/ new.

2. Is /That / classroom / her.

3. Your / Write / please / name.

4. Down / your / Put / pencil/

VIII. Complete the sentences

1. …..hat is you… name?

2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe…

4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

IX. Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What vì you vị ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

X. Answer question

What’s your name? ………………………………………………………………………………………

Where are you from?..........................................................................................................…………

What subjects vì chưng you like?................................................................................................………...

How many students are there in your class?......................................................................………….

When vị you have Maths?...............................................................................................………….

Những bài tập tổng thích hợp tiếng Anh lớp 3 này đã là phần lớn tài liệu học tiếng Anh đặc biệt cho các em. Các bạn cũng có thể cho trẻ học thêm hầu hết dạng bài học mới, bài tập tiếng Anh mới tại tracuudiem.net nhé!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay