BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Tổng phù hợp 100+ câu bài tập thì vượt khứ hoàn thành khá đầy đủ dạng bài bác theo những cấp độ tự cơ phiên bản đến nâng cấp giúp bạn học ôn tập kiến thức và kỹ năng hiệu quả. Cùng thực hành và đối chiếu kết quả ở phần cuối bài để chất vấn trình độ của bản thân nhé!


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước đang giỏi tiếng Anh như người bạn dạng xứ & cách tân và phát triển ngôn ngữ vượt trội qua những app của tracuudiem.net

Đăng cam kết ngay để được tracuudiem.net hỗ trợ tư vấn sản phẩm phù hợp cho con.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành


Tóm tắt ngữ pháp thì thừa khứ hoàn thành

Định nghĩa: Thì quá khứ kết thúc (Past Perfect Tense) được áp dụng để miêu tả 1 hành động, sự việc xảy ra trước 1 hành động, vấn đề khác. Hành động sau được phân tách ở thì vượt khứ đơn.

Công thức:


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + had + VpII

I had done my homework before I watched TV. (Tôi đã dứt bài tập trước lúc xem ti vi).

Phủ định

S + had not + VpII

I hadn’t eaten until my parents went home. (Tôi vẫn không ăn cho tới khi phụ huynh tôi về).

Nghi vấn

Had + S + VpII?

Yes, S + had

No, S + had not/ hadn’t

Had you bought some coffee by the time you went to the office? (Bạn đã mua coffe trước khi đến cơ quan đề nghị không?)

WH - question

WH-word + had + S + VpII+…?

S + had + VpII+…

Which had you eaten before going khổng lồ the office? (Bạn đã ăn gì trước lúc tới cơ quan?)


Cách sử dụng thì thừa khứ hoàn thành:

1. Diễn đạt hành động, sự việc đã xẩy ra và xong xuôi trước 1 hành động, vấn đề khác trong quá khứ.

VD: I had done my homework before I watched TV.

(Tôi đã xong bài tập trước lúc xem ti vi).

2. Diễn tả 1 hành động, sự việc xẩy ra và kéo dãn dài đến một thời điểm nhất định trong vượt khứ.

VD: I hadn’t eaten until my parents went home.

(Tôi vẫn không ăn cho tới khi bố mẹ tôi về).

3. Biểu đạt một hành động, sự việc xảy ra trước 1 thời điểm một mực trong thừa khứ.

VD: I had waited for him by dinner time.

Tôi vẫn hóng anh ấy cho tới bữa tối.

4. Biểu đạt 1 hành vi hoặc sự kiện xẩy ra như một sự chuẩn chỉnh bị, chi phí đề cho 1 hành hễ khác.

VD: I had reviewed grammar and exercises before my English exam.

(Tôi đang ôn ngữ pháp và bài bác tập trước bài xích kiểm tra tiếng anh).

5. Nói về sự bế tắc về sự việc nào đó trong thừa khứ

I wished I had told the truth khổng lồ her.

(Tôi mong là tôi đang nói sự thật cho cô ấy).

6. Ứng dụng trong câu đk loại 3 mô tả điều kiện không có thực trong thừa khứ.

VD: If he had had breakfast, he would have been hungry & tired.

(Nếu anh ta bữa sớm thì anh ta đã không trở nên đói cùng mệt).

Dấu hiệu thừa nhận biết

Thì thừa khứ hoàn thành có thể nhận biết thuận tiện qua những trạng từ:

Until then: cho đến khi, mang lại lúc như thế nào đó

By the time: vào lúc, trước thời điểm nào đó

Prior lớn that time

Before: trước khi

After: sau khi

When by: khi nào, vào lúc

By the over of: vào cuối lúc nào

By the over of + time in the past …: vào thời gian cuối + một thời điểm trong quá khứ

Tổng hòa hợp 100+ câu bài bác tập thì vượt khứ hoàn thành

Ở phần này, các bạn hãy cùng tracuudiem.net thử mức độ với những dạng bài tập từ dễ dàng đến khó khăn để cầm cố chắc, làm rõ kiến thức hơn.

Thì thừa khứ trả thành: bài xích tập cơ bạn dạng (Beginner)

Bài 1: chọn từ gợi ý thích phù hợp và đến dạng đúng để kết thúc câu


cut

drink

snow

leave

read

make

ride

have

phone

wash


Before they arrived…

1. My dad _____________ the grass.

2. I _____________ the car.

3. ____________ her bike?

4. The train ___________ already.

5. Sam ____________ us.

6. ________________ a lot?

7. We ____________ lunch.

8. It _____________ some water.

9. He ______________ a ghost story.

10. _____________ her bed?

Bài 2: xong xuôi câu cho đúng

What had they done?

1. We (eat) a salad

2. Ann (not/ paint) the fence.

3. (your sister/ go) out?

4. She (not/ water) the plants.

5. The mèo (disappear).

6. (it/ rain) that morning?

7. (I/not) close the door.

8. Why (he/ put) on a tie?

9. They (finish) their work.

10. What (he/ invent)?

Bài 3: đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

1. When I arrived at the cinema, the film (start).

2. She (live) in trung quốc before she went to Thailand.

3. After they (eat) the shellfish, they began to lớn feel sick.

4. If you (listen) lớn me, you would have got the job.

5. Julie didn"t arrive until after I (leave).

6. When we (finish) dinner, we went out.

7. The garden was dead because it (be) dry all summer.

8. He (meet) her somewhere before.

9. We were late for the plane because we (forget) our passports.

10. She told me she (study) a lot before the exam.

11. The grass was yellow because it (not/rain) all summer.

12. The lights went off because we (not/pay) the electricity bill.

13. The children (not/do) their homework, so they were in trouble.

14. They (not/eat) so we went to lớn a restaurant.

15. We couldn"t go into the concert because we (not/bring) our tickets.

16. She said that she (not/visit) the UK before.

17. Julie & Anne (not/meet) before the party.

18. I (not/have) breakfast when he arrived.

19. He (not/use) e-mail before, so I showed him how to use it.

20. You (not/study) for the test, so you were very nervous.

Xem thêm: Giá Xe Honda Cbr 150 Giá Bao Nhiêu ? Đánh Giá Hình Ảnh Thiết Kế & Vận Hành

Bài 4: kết thúc câu với những từ gợi ý

1. (you/go) there before we went together?

2. (she/see) the film already?

3. Why (he/forget) about the meeting?

4. (it/be) cold all week?

5. (I/read) the book before the class?

6. When she arrived (we/eat) already?

7. Where (you/be) when I saw you?

8. (they/travel) by bullet train before?

9. (John/meet) Lucy before they worked together?

10. (you/do) your homework before I saw you?

11. Where (she/work)?

12. (I/pay) the bill before we left?

13. (we/visit) my parents already that winter?

14. When you called, (they/eat) dinner?

15. How (he/manage) lớn fix the cooker?

16. (my sister/be) sick for a long time?

17. How much (she/study) before the exam?

18. What (you/cook) for dinner that night?

19. When (they/arrive)?

20. How many coffees (she/drink) before the interview?

Bài 5: ngừng câu

1. _______________ before you came? (Mary / arrive)

2. _______________ your homework before you left for your training session? (you / do)

3. _______________ the rules by the time they needed khổng lồ take their test? (the students / understand)

4. _______________ you his máy vi tính by the time he went khổng lồ bed? (your friend / give)

5. _______________ the cat before she started to cook dinner? (Lisa / feed)

6. _______________ you how to do that exercise before you actually started doing it? (your teacher / show)

7. _______________ that oto right before we went on vacation last summer? (you / buy)

8. _______________ the floor before he mopped it? (Peter / sweep)

9. _______________ before you went home from the party? (the rain / start)

10. _______________ bored before the kết thúc of the film? (Matthew / get)

11. _______________ her room by the time the guests arrived? (Susan / decorate)

12. _______________ three gold medals in gymnastics before he became a well-known dancer? (Edward / win)

13. _______________ lớn bed before her parents came back trang chủ from work? (Veronica / go)

14. _______________ her report before the kết thúc of the second term? (Joanna / make)

15. _______________ to take up karate before she sprained her ankle? (Clair / decide)

Bài tập tiếng anh thì thừa khứ hoàn thành (Intermediate + Advanced)

Bài 6: Chọn giải đáp đúng

1. By the time we ____, everyone had left.

A. Arrived B. Had arrived

2. I _____ a long time ago.

A. Finished B. Had finished C. Either could be used here.

3. By that time, everybody ____ exhausted.

A. Was B. Had been C. Either could be used here.

4. She told me she ____ it ages ago.

A. Did B. Had done C. Either could be used here.

5. I ____ of it until you mentioned it.

A. Didn"t hear B. Hadn"t heard

6. I ____ enough time khổng lồ finish the exam.

A. Didn"t have B. Hadn"t had C. Either could be used here.

7. If I ____, I"d have helped.

A. Knew B. Had known C. Either could be used here.

8. If I ____, I"d tell you.

A. Knew B. Had known C. Either could be used here.

9. No sooner ____ than I realized what was going on.

A. Did I arrive B. Had I arrived C. Either could be used here.

10. Until last month, I _____ it before.

A. Didn"t try B. Hadn"t tried

Bài 7: xong xuôi câu bằng cách cho dạng đúng của cồn từ

1. After they (see) the Tower, they (go) khổng lồ Westminster Abbey.

2. He (ask) me which animals I (see) in Africa.

3. After Columbus (discover) America, he (return) lớn Spain.

4. Before they (move) to Liverpool, they (sell) everything.

5. After he (work) very hard, he (fall) ill.

6. She (open) the box after she (find) the key.

7. They (go) to a restaurant after they (sail).

8. Before they (start) the party, they (invite) some friends.

9. After she (wash) the curtains, she (clean) the windows.

10. They (go) for a sightseeing tour after the bus (arrive).

11. Before he (mow) the lawn, he (pick) some roses.

12. After he (finish) school, he (work) for a magazine.

13. They (drink) a cup of tea after they (finish) lunch.

14. He (ask) me for her telephone number before he (phone) her.

15. My sister (eat) all the chocolate before my parents (come) home.

Bài tập trắc nghiệm “mix” cơ bạn dạng và nâng cao

1. We ________ finished eating dinner.

A. Had not B. Not had C. "d had not

2. Had they _____ khổng lồ her before?

A. Spoke B. Spoken C. Spoked

3. You _____ not left yet.

A. Would B. "d C. Would had

4. I had never _____ her before.

A. See B. Saw C. Seen

5. We arrived at 8:05, but the train _____ already left.

A. Has B. Have C. Had

6. Sarah thought she ________ to that zoo before.

A. Has been B. Had be C. Had been

7. Nobody explained why the project had ________ on time.

A. N"t been completed B. Not completed C. N"t complete

8. He _____ us the thành tựu had been shipped.

A. Told B. Say C. Asked

9. Dad explained ________ his job due khổng lồ stress.

A. Why he quitted B. That he had quit C. That he"d quite

10. Where _____ the security guard gone?

A. Had B. Have C. Did

11. I couldn’t see the teacher because he ____________ before I arrived the school.

A. Had left B. Has left C. Left D. Was leaving

12. He was very tired because he ____________ the bags upstairs.

A. Have carried B. Had carried C. Carried D. Has carried

13. I was starving when I arrived home. I ____________ anything for two days.

A. Didn’t eat B. Wasn’t eaten C. Hadn’t eaten D. Haven’t eaten

14. He asked me khổng lồ give his book back but I ____________ it.

A. Have lost B. Had lost C. Was lost D. Lost

15. The boy knocked the door. There was nobody inside. His mother ____________ yet.

A. Hasn’t returned B. Haven’t returned

C. Hadn’t returned D. Didn’t return

16. The sun was shining & the birds were singing when she got out. What a lovely day, she said khổng lồ herself. She looked at her oto but it was not there. Somebody ____________ it.

A. Has stolen B. Have stolen C. Had stolen D. Stole

17. She answered all of the questions in the exam because she ____________ very well.

A. Was studied B. Had studied

C. Has been studied D. Have studied

18. It was sunny but very cold. The snow ____________ yet.

A. Hadn’t completely melted B. Hasn’t completely melted

C. Haven’t completely melted D. Wasn’t completely melted

19. Clara looked out the window. The pavement was wet. It ____________ at night.

A. Has rained B. Have been rained

C. Have rained D. Had rained

20. He couldn’t believe his eyes! His father _____________ him a new máy tính as a birthday gift.

A. Bought B. Has bought C. Had bought D. Was bought

21. I was very late. When I arrived, the conference _____.

A. Was already starting B. Started C. Had already started

22. When he heard the police knocking on the door, he ____ under the bed.

A. Hid B. Had hiden C. Was hiding

23. The police arrested him because he _____ a gun.

A. Carried B. Was carrying C. Had carried

24. When they arrived at the police station, he said that he _____ anything wrong.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay