Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn

Quá khứ 1-1 và quá khứ tiếp diễn là 2 thì hơi thường gặp gỡ trong các bài tập trắc nghiệm giờ Anh. Bài học lúc này chúng ta cùng thử sức xem mình vắt được cho tới đâu về 2 thì này trải qua bài tập thì quá khứ đối kháng và bài bác tập thì vượt khứ tiếp nối nhé!

Đầu tiên, trước lúc bắt tay vào làm bài xích tập thì vượt khứ đơn và bài tập thì vượt khứ tiếp diễn, chúng ta có thể phân biệt 2 thì quá khứ đối chọi và vượt khứ tiếp diễn này thông qua bảng đối chiếu dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

→ Xem video kiến thức trước khi bắt tay vào làm bài tập thì thừa khứ đơn nhé!


→ Xem clip kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài tập thì vượt khứ tiếp diễn nhé!

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành vi xảy ra lần lượt trong thừa khứDiễn tả nhiều hành vi xảy ra bên cạnh đó trong quá khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + giờ quá khứ.

Và bây chừ hãy thuộc tracuudiem.net thực hành những bài tập thì thừa khứ đơn và vượt khứ tiếp nối nhé!

Bài tập 1: lựa chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ đối kháng và thừa khứ tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking lớn each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the buổi tiệc ngọt last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong số câu sau (quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she vị while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

Xem thêm: Don'T Crash Game Franchise Trên Steam, Fallout 3 :D

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend và I go lớn the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: ngừng các câu sau sử dụng thì thừa khứ đối chọi và thừa khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. You/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: phân tách đúng những động trường đoản cú sau ở thì thừa khứ đơn và vượt khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle and my father (drink) (3) …………. Some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea & his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall & thin & his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the end of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon và I answered him.

*
Bài tập thì thừa khứ đơn và thừa khứ tiếp diễn

Đáp án phần bài bác tập thì thừa khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. Saw

2. Were you doing

3. Didn’t visit

4. Rained

5. Was reading

6. Ate

7. Were running

8. Did you find

9. Did she dance

10. Were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early & had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend và I went to the beach on the bus.

9. While I was listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went to lớn Hawaii. When I went to lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle and my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair was beautiful black. He was very tall & thin và his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon và I answered him.

Vậy là đã xong xuôi xong những bài tập thì quá khứ đối kháng và thừa khứ tiếp diễn rồi, thực tế cũng không thực sự khó đúng không nào những bạn! các bạn nào tất cả sách của tracuudiem.net hoặc khoá học tracuudiem.net Online thì có thể tiếp tục luyện tập thêm ở trong phần bài tập thì quá 1-1 và vượt khứ tiếp diễn nhé! Chúc chúng ta học tốt!

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app