Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Để làm giỏi bài tập thì lúc này hoàn thành bạn cần nắm chắc hẳn kiến thức toàn bộ kiến thức của thì này. Bởi đây là một vào 12 thì cực kỳ quan trọng. Trong bài viết này, tracuudiem.net sẽ cung ứng đầy đủ đều cấu trúc, cách thực hiện và bài tập áp dụng. Hãy cùng theo dõi ngay lập tức nhé!


1. Biện pháp dùngthì bây giờ hoàn thànhtrong giờ đồng hồ Anh

1.1. Thì hiện nay tại hoàn thành được dùng để làm nói về những sự bài toán vừa mới xẩy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện nay tại

Ví dụ:

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã làm cho vỡ đồng hồ đeo tay nên tôi ko biết bây chừ là mấy giờ.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành

They have cancelled the meeting.

Họ đã hủy buổi họp.

She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy đã lấy bạn dạng của tôi. Tôi không tồn tại cái nào.


Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui tươi click TẠI ĐÂY.


The sales team has doubled its turnover.

Phòng sale đã tăng doanh số bán hàng lên vội vàng đôi.

1.2. Lúc nói về việc việc mới diễn ra gần đây, dùng những từ như ‘just’ ‘already’ tuyệt ‘yet’

We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói tới việc đó.

She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn không đến.

I’ve just done it.

Tôi vừa thao tác đó.


*
*
*
Bài tập thì hiện tại kết thúc có đáp án
I ………..just (decide)……… to start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks lớn the end of term.The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come and look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài tập 2: biến đổi từ hiện nay tại ngừng sang thừa khứ 1-1 (và ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started to rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

Xem thêm: Áp Suất Là Gì? Đơn Vị Áp Suất Là Gì? Đơn Vị Đo Áp Suất Đơn Vị Đo Áp Suất

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài tập 3:Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfectWe (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife và I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife và I (travel)……………………………. To lớn Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my car last week.However, I (have)……………………. No trouble with my oto since then.Bài tập 4: Khoanh tròn giải đáp đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used to hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to deal with.

C) I’ve ever had to khuyễn mãi giảm giá with.

D) I’ve never had to giảm giá with

5. ______ to him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year và it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip to lớn France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ lớn a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

Bài tập 5: bài bác tập hiện nay tại dứt và quá khứ đơnI………my Maths homework yesterday. (to do)………Susan………to England by plane? (to go)They………a farm two weeks ago. (to visit)Jenny & Peggy………their brother. (not/to help)The children………at home last weekend. (not/to be)When………you………this wonderful skirt? (to design)My mother………into the van. (not/to crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)………you………your aunt last week? (to phone)He………milk at school. (not/to drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………to japan but now she………back. (to go – to lớn come)Dan………two tablets this year. (already/to buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the cn Tower when you………in Toronto? (you/to visit – lớn stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to vị – khổng lồ finish)There………an accident in High Street, so we have lớn use King Street to lớn get khổng lồ your school. (to be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – khổng lồ arrive)Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (to get – khổng lồ have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – to lớn work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John and Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friend two days ago.We……… another country before.She……… a new oto in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the game of chess?The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t mở cửa that door. (to lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (to live)Colin………for Brazil this morning. (to leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hand. (always/to write)She………a language course in Paris last summer. (to do)………anyone………yet? (to phone)I………Paul today, but I………him last Sunday.Bài tập 6: tìm kiếm lỗi sai với sửa lỗi trong những câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cát eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay