Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn

Hiện tại solo và hiện tại tại tiếp nối là hai trong các những thì thông dụng trong giờ Anh và có rất nhiều điểm kiểu như nhau. tracuudiem.net sẽ share đến bạn những bài bác tập thì hiện tại đơn với hiện tại tiếp diễn có đáp án sau đây sẽ giúp họ so sánh cụ thể hai thì qua cấu trúc, phương pháp sử dụng, lốt hiệu nhận thấy và cách phát âm của 2 thì trong tiếng Anh đặc trưng trong ngữ pháp giờ Anh cơ phiên bản hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


*

Phần 1: Ôn tập thì hiện tại đơn và lúc này tiếp diễn

Hiện trên đơnHiện tại tiếp diễn
Cấu trúcS + V(s, es)/is/are/am + …S + is/am/are + Ving + …
Cách dùng+ hành vi xảy ra thường xuyên xuyênVí dụ: He rides his bike every day.+ diễn đạt sự thật, chân lý hiển nhiênVí dụ: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc sinh sống đằng đông)+ lịch trình, thời gian biểuVí dụ: The flight leaves at 6 am tonight+ hành vi đang xẩy ra ở thời khắc nóiVí dụ: He is riding his bike.+ diễn đạt hành động mang ý nghĩa tạm thờiVí dụ: She is cooking at present.+ kế hoạch được chuẩn bị sẵn lịchVí dụ: We are joining a conference tomorrow.
Các động từ thường dùng ở thìGiác quan(Senses): see, smell, taste, feelhearOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe, thinkEmotion(Cảm xúc): dislike, like, enjoy, love, hateOther: appear, want, need, wishbelongĐộng từ cần sử dụng chỉ sự cầm cố đổi: get, change, increase, improve, fall, become, begin
Các trạng tự chỉ thời hạn thường đi kèm để nhận biếtAlways, usually, often, sometimes, every day, every month, once a week, occasionally, seldom/rarely, neverNow, right now, Listen!, Look!at present, at the moment,

Phần 2: bài xích tập kết hợp thì bây giờ đơn và bây giờ tiếp diễn

Bài 1.

Chia đụng từ sau đây ở Thì hiện tại đơn hoặc Thì lúc này tiếp diễn

1. Listen! My sister (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 11p.m

3. Minh (like)_______________Music but I (like)____________________ Physics.

4. Now, they (stay)___________________________in Ha Noi .

5. My grandfather (read)__________________________a newspaper in the morning.

6. Look! Hoa (run)______________________.

7. Thuy usually (listen)____ khổng lồ the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your brother (be)?


*

He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to lớn school by oto today?

10.There(be)___________many trees in our garden.

11.Everyday,Mr. Hoang (not go)_______________________to work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing và (go)________ to lớn school.

13.I (write)_____________________ a letter khổng lồ my best friend now.

14.At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch và (go)________ lớn bed.

15.On Tuesday, I (have)____________ Math và Art.

16.On Thursday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange và My brother (play) ___Tennis.

18.Now, she (look)_______ her mèo . It (eat)______ a mouse in the garden.

19. Minh, Thanh, Lan, Mai (be)__________________ close friend.

20.___________your mother(walk)_________to market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) khổng lồ work every day?

24.They (not play)________________volleyball in the morning.

25____________Duc(work)____________in the garden at the moment?

26.My sister (do)___________________her homework in her room now. She does it every

day.

27. John & his brother (play)__________________basketball at the moment. They (play)

_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mrs.Lisa often (teach)____ class 3A,but this morning she (teach)_____class 3B.

30.It’s 7.00 now. He (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2.

Chia hễ từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Bac Ninh town.

2. What ______________she (do) ______________now?

She (water)_________________trees in the garden.

3. What _______________he (do)_____________?

Mai (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ badminton & my brother (play) ______________basketball.

6. It is 8.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ to lớn the theater with my friends, and in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by car?

9. How ___________your borther (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the autumn?

12. Today, we (have)______________Math class.

13. His favorite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating strawberry.

15. Look! Tom (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________soccer now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 5.30 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ to music at 11.00.

20. Everyday , I (go) __________to school by bike but today I go lớn school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book & my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, và Ha (live)________________in tp hcm City.

24. Tam và his friend (play)_______________soccer.

25. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning.

26. Vinh never (go)______________fishing in the winter but he always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 8.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (go)________________to school by bus.

34. We (go)_______________to supermarket khổng lồ buy some fruit.

35. Mr. Phái mạnh (go)________________on business to nhì Duong every month.

36. Lien (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. He (like)________________cream, but he (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

40. Who you _________________(wait) for Minh?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Thanh.

41. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.20 everyday.

42. Mrs. Lisa (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It’s 8 o’clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ lớn work by car. Sometimes he(walk)______________.

47. _________you (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Huong (listen)_______________to music.

49. At the moment, Minh và his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math và Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an apple, và my brother (play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

– No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to lớn school?

58. He (live)________________in Ha Noi.

59. What time___________your sister usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city & it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.30 am.

62. This (be)________a book và there (be)_________pens.

63. Mr. Quan (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. Jame (not have)______________Physics lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 11A7?

67. Mrs. Hue (learn)__________________in Thanh Hoa, but she (not live)__________________ there.

68. My sister (not live)____________________in London; she (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Thanh (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________peaches, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________bananas?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 11.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 12.00?

73. She can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

74. At the moment, my farther (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Hau (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Anna (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, hanh (study)________________English & Thu (listen)______________to music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 6.30 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________ThaiLand.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching TV.

85. Huong (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.20 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________soccer everyday.

88. ______________your students (play)__________basketball every afternoon?

89. She (go)_____________to bed at 11.00 p.m.

90. They (go)___________home và (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. She (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday he (go)____________to work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________ volleyball.

96. Hana (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3.

Chia rượu cồn từ tiếp sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where’s Jame? He ________(listen) khổng lồ a new CD in his room.

2. Don’t forget lớn take your umbrella with you lớn London. You know it always

________ (rain) in England.

3. Lisa ________(work) hard all day but she ________(not work)

at the moment.

4. Look! That girl ________ (run) after the bus. She________(want) khổng lồ catch it.

5. She ________(speak) German so well because she ________(come) from Germany.

6. Shh! The boss ________(come). We ________(meet) her in an hour & nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Birthday buổi tiệc ngọt or________ you ________(stay) at home?

8. He ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Tam ________ (swim) very well, but he ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can’t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Sunday? Nothing special. I ________

(stay) at home.

14. I ________ (think) your new dress ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with some friends for a few days.

16. I can’t talk on the phone now. I ________ (drive) home.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) khổng lồ a word I say! You ________always ________ (listen) khổng lồ that mp3 player!

19. She ________ (not understand) what you ________ (talk) about. She’s foreign.

20. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4.

Bài tập hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) _________the house.

2. Quiet please! I (write) ________ a test.

3. She usually (walk) ________to school.

4. But look! Today she (go)________ by bike.

5. Every Sunday we (go) ________to see my grandparents.

6. He often (go) ________to the cinema.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Plants Vs - Cài Và Chơi Game Plants Vs

7. We (play) ________Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry)________ .

9. I (not/ do) ________anything at the moment.

10. (watch/ he) ________the news regularly?

Bài 5.

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Marc.

2. He (wear)________ a t-shirt & shorts today.

3. He (eat)________ an hãng apple at the moment.

4. Marc (like)________ fruits and vegetables.

5. He (eat)________ some every day.

6. Marc (know) ________that apples (be) good for his health.

Bài 6.

Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Caroline.

2. Caroline (have)________ long blond hair.

3. She usually (wear) ________glasses, but now she (wear) liên hệ lenses.

4. Caroline (like) ________sports.

5. She (play) ________handball every Monday and Thursday.

Bài 7.

Exercise on Simple Present – Present Progressive

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Jenny and Dennis (be)________ best friends.

2. They often (meet)________ in the afternoon.

3. What (do/ they)________ at the moment?

4. They (play) ________football.

5. They (love) ________football.

6. Jenny (practise)________ with his father every weekend, but Dennis (not/ play)________ football very often.

Bài 8.

Bài tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

It (0. Be) ………is Sunday evening & my friends and I (1. Be)……. At Jane’s birthday party. Jane (2. Wear)……. A beautiful long dress và (3. Stand)……. Next to lớn her boyfriend. Some guests (4. Drink)……. Wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. Dance)……. In the middle of the room. Most people (6. Sit)……. On chairs, (7. Enjoy)……. Foods và (8. Chat)……. With one another. We often (9. Go)……. To lớn our friends’ birthday parties. We always (10. Dress)……. Well và (11. Travel)……. By taxi. Parties never (12. Make)……. Us bored because we lượt thích them.

Bài 9.

Bài tập hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run)________ to lớn you.

2. My mom often (buy)________ meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) ________coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) ________the mountain so fast.

5. That girl (cry) ________loudly in the buổi tiệc nhỏ now.

6. These students always (wear) ________warm clothes in summer.

7. What (you/ do)________ in the kitchen?

8. I never (eat)________ potatoes.

9. The 233 bus (set off)________ every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) ________to our teacher’s wedding party.

Bài 10

Bài tập bây giờ đơn, hiện tại tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ lớn school/ on weekends.

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

Bài 11

a/ đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc sinh hoạt thì lúc này đơn

a/ Điền vào địa điểm trống

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at home on Tet holiday.

4. I (not use) _______ this oto regularly.

5. Thu (drive) _______ lớn work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ Math every night.

8. _______ the plane (take) _______ off Maths at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam and Trang usually (go) _______ khổng lồ the cinema together?

b/ tạo ra câu thực hiện thì hiện tại tiếp diễn nhờ vào các từ nhắc nhở cho sẵn.

1. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

2. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

3. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

5. My/ mother/ clean/ kitchen.

c/ chia dạng đúng của cồn từ trong ngoặc (thì bây giờ Đơn hoặc thì bây giờ Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ to lớn you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the tiệc nhỏ now.

4. Lien (travel) _______ to lớn London every weekend.

5. My sisters (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in June every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12.

Chia động từ vào ngoặc đúng để ngừng đoạn văn sau (thì bây giờ đơn hoặc lúc này tiếp diễn)

Dear Editor!

I ____________(1. Write) this letter because it ___________ (2. Seem) to me that far too many changes ___________ (3. Take) place in my country these days, and, as a result, we __________ (4. Lose) our identity. I _________ (5. Live) in a small town but even this town ___________ (6. Change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (7. Build) a burger place where my favourite restaurant used to be.

Our culture __________ (8. Belong) khổng lồ everybody, & I __________ (9. Not understand) why the town leaders ________ (10. Not do) khổng lồ preserve it. They simply __________ (11. Not care). In fact, I ________ (12. Think) of starting an action group. I _________ (13. Appear) on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it _____________________ (14. Get) too late.

Bài 13.

Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng (thì bây giờ đơn hoặc bây giờ tiếp diễn)

1. Look. He _______ (listen) to lớn us.

2. We ________ (stay) at a hotel this week.

3. I _________ (go) khổng lồ bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) khổng lồ discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Bài 14:

Complete the sentences using the correct size of verbs

1. It often __________________ in Ireland. That’s why they gọi it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án bài bác tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

Bài 1

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – vì chưng … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – are20 – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – vày … live – live;2 – is …. Doing – is watering;3 – does … vày – is;4 – are;5 – is playing – is playing;6 – is watching;7 – go – have – am – visit;8 – Does … go;9 – does … go;10 – vị … get up;11 – do … do;12 – have;13 – is;14 – likes;15 – is calling;16 – am listening;17 – Are… playing18 – gets up – gets up;19 – watch – am listening;20 – go;21 – drinks – drinks;22 – am reading – is watching;23 – lives – lives;24 – play;25 – get up;26 – goes – does;27 – tells;28 – are;29 – Does … watch;30 – does… do;31 – is;32 – is;33 – go;34 – go;35 – goes;36 – likes – don’t like;37 – likes – doesn’t like;38 – love – don’t love;39 – go – go;40 – Are … waiting – am waiting;41 – gets – brushes;42 – doesn’t live – rents;43 – bởi vì … go;44 – is – is listening;45 – are playing;46 – goes – walks;47 – bởi vì … live – is;48 – am dong – is listening;49 – are going;50 – go – go;51 – am writing;52 – have – go;53 – have;54 – have;55 – am eating – is playing;56 – Are – aren’t;57 – bởi vì … go;58 – lives;59 – does … get;60 – is – is;61 – have;62 – is – are;63 – live – has;64 – doesn’t have;65 – bởi … start;66 – Are;67 – learn – doesn’t live;68 – doesn’t live – lives;69 – is designing;70 – likes – doesn’t like;71 – Does … like;72 – have – bởi vì … have;73 – swim – swim;74 – is reading;75 – like;76 – does – live77 – climb;78 – is going – wants;79 – go – buy;80 – is studying – is listening;81 – has;82 – go;83 – go;84 – likes;85 – has – goes;86 – don’t read;87 – is – plays;88 – do … play;89 – goes;90 – go – have;91 – Does … play;92 – teaches;93 – goes;94 – read – listen – watch;95 – play;96 – likes;97 – Does … walk;98 – are running;

Bài 3. chia động từ sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1 ‘s listening

2. Is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s running, wants

5. Speaks, comes

6. Is coming, ‘re meeting

7. Do, Go, do, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

11. Are, enjoying, ‘m having

12. Bởi not know

13. Are, doing, ‘m staying

14. Think, looks

15. Live, ‘m staying

16. ‘m driving

17. ‘re lying

18. Listen, are listening

19. Does not understand, ‘re talking

20. Does, weigh, looks

Bài 4. Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a test.

3. She usually walks lớn school.

4. But look! Today she is going by bike.

5. Every Sunday we go khổng lồ see my grandparents.

6. He often goes khổng lồ the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries.

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Bài 5

1. This is Marc.

2. He is wearing a t-shirt and shorts today.

3. He is eating an táo at the moment.

4. Marc likes fruits & vegetables.

5. He eats some every day.

6. Marc knows that apples are good for his health.

Bài 6

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing liên hệ lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday and Thursday.

Bài 7

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing liên hệ lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday và Thursday.

Bài 8

It (0. Be) is Sunday evening và my friends và I (1. Be) are at Jane’s birthday party. Jane (2. Wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress and (3. Stand) standing next to her boyfriend. Some guests (4. Drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. Dance) are dancing in the middle of the room. Most people (6. Sit) are sitting on chairs, (7. Enjoy) enjoying foods and (8. Chat) chatting with one another. We often (9. Go) go to our friends’ birthday parties. We always (10. Dress) dress well and (11. Travel) travel by taxi. Parties never (12. Make) make us bored because we lượt thích them.

Bài 9

1. Sit down! A strange dog (run) is running lớn you.

2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.

5. That girl (cry) is crying loudly in the tiệc ngọt now.

6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.

7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?

8. I never (eat) eat potatoes.

9. The 203 bus (set off) sets off every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going khổng lồ our teacher’s wedding party.

Bài 10:

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I vày not go khổng lồ school on weekends. I don’t go lớn school on weekends.

4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.

5. Bởi vì they like beer or wine?

6. What does he usually bởi vì at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to lớn music loudly now?

Bài 11

a/

goessweepsaredon’t usedrives
don’t watchstudiesDoes…takedoesn’t loveDo/go

b/

1. They are asking a woman about the way khổng lồ the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen

c/

is goingis runningis cryingtravelsisn’t drinking
haveplaycirclesteachare climbing

Bài 12

1 – am writing; 2 – seems; 3 – are taking; 4 – are losing; 5 – am living; 6 – is changing;

7 – are building; 8 – belongs; 9 – don’t understand; 10 – aren’t doing; 11 – don’t care;

12 – am thinking; 13 – am appearing; 14 – gets

Bài 13

1. Look. He ____is listening___ (listen) khổng lồ us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a khách sạn this week.

3. I ______go___ (go) khổng lồ bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leave__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) to discos on Fridays.

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 14

1. It often _________rains_________ in Ireland. That’s why they hotline it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Link tải bài bác tập thì hiện tại đơn cùng hiện tại tiếp diễn có đáp án full


*

Trên đấy là một số bài tập thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn cơ mà tracuudiem.net muốn share đến bạn. Hy vọng để giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng các thì, tracuudiem.net chúc các bạn thành công!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay