Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán

Bài tập nguyên tắc kế toán khiến cho bạn đọc hệ thống lại toàn bộ các con kiến thức kim chỉ nan áp dụng vào nghiệp vụ và định khoản kế toán.

Dưới đây Gia Đình Kế Toán đã gửi tới bạn đọc các dạng bài xích tập nguyên tắc kế toán có lời giải để bạn đọc tham khảo

*

Bài Tập nguyên tắc Kế Toán bao gồm Lời Giải

1. Bài bác tập nguyên lý kế toán số 1

Công ty ABC có số dư vào đầu kỳ trên một trong những tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1. TK tiền mặt 10

2. TK chi phí gửi bank 20

3. TK buộc phải thu khách hàng 15

4. TK buộc phải trả cho những người bán 20

5. TK vật liệu 5

6. TK mặt hàng hoá 30

7. TK vay cùng nợ mướn tài chủ yếu 27

8. TK phải trả tín đồ lao đụng 5

9. TK vốn đầu tư của chủ mua 68

10. TK tài sản thắt chặt và cố định hữu hình 40

Trong kỳ có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

1. Mua vật tư tiền chưa trả cho người bán 2

2. Vay thời gian ngắn ngân mặt hàng trả nợ cho những người bán 10

3. đưa ra tiền phương diện trả lương công nhân viên 5

4. Người sử dụng trả nợ thu bởi tiền phương diện 12

5. Đem tiền khía cạnh gửi bank 10

6. Mua sắm chọn lựa hoá giao dịch bằng tiền gửi ngân hàng 6

7. Dùng tiền gửi bank trả nợ cho tất cả những người bán 4

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào kỳ?

Lời giải

1. Nợ TK152: 2 gồm TK331: 2

2.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán

Xem thêm: Keep Out Là Gì - Từ Điển Anh Việt

Nợ TK331: 10 gồm TK341: 10

3. Nợ TK334: 5 bao gồm TK111: 5

4. Nợ TK111: 12 gồm TK131: 12

5. Nợ TK112: 10 bao gồm TK111: 10

6. Nợ TK156: 6 tất cả TK112: 6

7. Nợ TK331: 4 có TK112: 4

»»»» đánh giá Khóa học tập Kế Toán Online giỏi Nhất

2. Bài xích tập nguyên lý kế toán số 2

Tại doanh nghiệp lớn sản xuất gồm tình ngoài ra sau: Số liệu đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền gửi ngân hàng 20.000.000Phải thu của chúng ta 16.000.000Nguyên liệu, vật tư 17.000.000Chi phí tổn sản xuất marketing dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn đầu tư chi tiêu của chủ cài đặt 80.000.000Quỹ đầu tư phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa phân phối 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay và nợ thuê tài chủ yếu 9.000.000Phải trả cho tất cả những người bán 15.000.000Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình 60.000.000

Chi tiết đồ dùng liệu:  t/t là gì

Vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kgVật liệu B: 1.600 lít x 5.000đ/l cụ thể thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

»»» reviews Địa Chỉ học Kế Toán Tổng Hợp xuất sắc Nhất

Trong kỳ vạc sinh những nghiệp vụ sau:

1. Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá cài 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, không trả tiền người bán, ngân sách chi tiêu vận đưa 100.000đ trả bằng tiền mặt

2. Mua vật tư B nhập kho 2.400 lít; giá mua 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, chưa trả tiền fan bán, chi tiêu vận gửi 120.000đ trả bằng tiền mặt

3. Xuất kho vật tư A: 15.000 kg; trị giá bán 15.000.000đ để thêm vào sản phẩm

4. Xuất kho vật liệu B: 3.000 lít; trị giá bán 15.070.000đ để cung cấp sản phẩm

5. Vay ngắn hạn để trả nợ tín đồ bán: 25.000.000đ

6. Chi phí lương yêu cầu trả:

Công nhân tiếp tế sản phẩm: 20.000.000đNhân viên cai quản phân xưởng: 1.000.000đNhân viên chào bán hàng: 1.000.000đNhân viên quản lý doanh nghiệp: 3.000.000đ

7. Trích khấu hao TSCĐ:

Chuyên dùng làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đDùng đến việc cai quản sản xuất: 200.000đDùng cho thành phần bán hàng: 400.000đDùng cho thành phần quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8. Giá cả khác trả bởi tiền mặt 1.800.000đ, tính cho:

Bộ phận sản xuất: 1.000.000đBộ phận chào bán hàng: 300.000đBộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9. Nhập kho 2.500 sản phẩm, mang đến biết chi tiêu sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10. Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá vốn sản phẩm bán: 54.800.000đ; phân phối trực tiếp mang lại khách hàng; giá bán 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá bán bán; chưa thu tiền.

Yêu cầu:

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh?

b. Xác định công dụng kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a. Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

Nghiệp vụ 1:

Nợ TK 152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK 133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK 152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nghiệp vụ 2:

Nợ TK 152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK 152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nghiệp vụ 3:

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nghiệp vụ 4:

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nghiệp vụ 5:

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nghiệp vụ 6:

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK 641: 1.000.000

Nợ TK 642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nghiệp vụ 7

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nghiệp vụ 8

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nghiệp vụ 9

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

Có TK 627: 4.000.000

Tổng ngân sách chi tiêu sản phẩm sản xuất chấm dứt trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK 155: 56.000.000

Có TK 154: 56.000.000

Nghiệp vụ 10

Nợ TK 632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK 131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK 3331: 7.200.000

b. Xác định công dụng kinh doanh:

Kết đưa doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK 911: 72.000.000

Kết chuyển đưa ra phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK 632: 54.800.000

Có TK 641: 1.700.000

Có TK 642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000 – 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN buộc phải nộp:

Nợ TK 821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK 3334: 2.280.000

Kết gửi thuế TNDN:

Nợ TK 911: 2.280.00

Có TK 821: 2.280.000

Kết đưa lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK 421: 9.120.000

Trên đây là dạng bài tập nguyên tắc kế toán có lời giải. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn đọc. Gia Đình Kế Toán chúc các bạn thành công.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay