Bài Tập Hóa 10

Giải bài tập trang 13, 14 bài xích 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: nguyên tố hoá học tập là mọi nguyên tử tất cả cùng...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10


Bài 1 trang 13 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố hoá học tập là hồ hết nguyên tử gồm cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron cùng số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học tập 10

 Kí hiệu nguyên tử biểu lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một thành phần hoá học bởi nó cho biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A cùng số hiệu nguyên tử z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Xem thêm: " Từ Biến Trong Tiếng Anh (Voa), Từ Biến Bê Tông Tiếng Anh Là Gì

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy xác minh diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc các yếu tắc sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng tất cả hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần tỷ lệ của mỗi đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là nguyên tố % của đồng vị 65Cu. Ta gồm :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tắc 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho trọng lượng riêng của nước là 1 trong g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> cân nặng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H gồm trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học tập 10

Oxi tự nhiên là một láo lếu hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong tất cả hổn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Bài 8 trang 14 sgk hoá học tập 10

Agon bóc ra từ không khí là láo lếu hợp tía đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở đk tiêu chuẩn.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app