BÀI TẬP HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous Tense) là 1 trong những trong những thì căn bạn dạng cần biết lúc học tiếng Anh. Để giúp đỡ bạn ôn tập thì bây giờ tiếp diễn, nội dung bài viết này đã tóm tắt ngữ pháp cùng một vài bài tập thực hành thực tế có đáp án.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại tiếp diễn


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước vẫn xuất sắc tiếng Anh như người phiên bản xứ và cách tân và phát triển ngôn ngữ vượt bậc qua những app của tracuudiem.net

Đăng ký kết ngay để được tracuudiem.net tư vấn sản phẩm cân xứng cho con.


Ôn lại thì lúc này tiếp diễn

Thì hiện tại tại tiếp nối (Present Continuous Tense) được dùng để mô tả hành động/sự việc xẩy ra lúc đang nói hay xung quanh thời điểm nói. Hành động/sự việc này vẫn chưa chấm dứt, còn thường xuyên diễn ra.

Công thức:


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

She is studying Math at present.

Phủ định

S + am/ is/ are + not + V-ing

He is not listening to music.

Nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Are they playing football now?

Wh - question

Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?

What are you learning right now?


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả một hành động/sự việc xảy ra ở thời gian nói.

My grandmother is watching TV now.

2

Diễn tả một hành vi đang xảy ra, không tuyệt nhất thiết ngay lập tức tại thời điểm nói.

My mother is busy today. She is cooking.

3

Diễn tả một hành động/sự vấn đề sắp xẩy ra ở sau này gần, thường là nói tới một planer đã được lên lịch sẵn.

I’m flying to đài loan trung quốc tomorrow evening.

4

Mô tả hành động/sự việc lặp đi lặp lại thường xuyên, khiến người nói tức giận hoặc bực mình. Bí quyết dùng này có mục đích phàn nàn, thường có trạng tự chỉ gia tốc như always, continually.

Bin is always coming khổng lồ class late.

5

Diễn tả cái nào đấy đổi mới, cách tân và phát triển hơn.

Your kids are growing quickly.

6

Diễn tả một điều nào đó mới, trái chiều với rất nhiều thứ bao gồm trước đó.

What kind of clothes are children wearing nowadays?

7

Mô tả một sự việc/hành động thường xuyên diễn ra, lặp lại như một thói quen.

At 6 o"clock, she is usually eating dinner.

8

Được cần sử dụng khi sẽ tóm tắt, nhắc lại nội dung mẩu truyện của một quyển sách, cỗ phim.

The movie ends when the main character is cooking a meal for his family.


Để nhận biết thì lúc này tiếp diễn, các bạn sẽ quan ngay cạnh thấy vào câu gồm xuất hiện:

Các trạng tự chỉ thời hạn như now, right now, at present, at the moment, at + mốc thời gian ví dụ (at 7 o’clock).

Các động từ quánh biệt: Look!, Watch!, Listen!, Keep silent!, Watch out!, Look out!

Cách thêm “ing” cho động từ nghỉ ngơi thì lúc này tiếp diễn: Thêm đuôi “-ing” vào sau cồn từ. Tuy nhiên, cần để ý một số trường hòa hợp sau:

Động từ gồm tận cùng là một trong chữ “e”: vứt “e” rồi thêm “-ing”. Ví dụ: write – writing, come – coming, type – typing.

Động từ bao gồm tận cùng là 2 chữ “e”: Không bỏ “e” mà lại vẫn thêm “-ing” bình thường. Ví dụ: see - seeing.

Động từ có một âm tiết, tận cùng là 1 trong những phụ âm, vùng trước phụ âm là một trong những nguyên âm: Nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ing”. Ví dụ: get – getting, stop – stopping, put – putting.

Động từ bao gồm tận cùng là “ie”: Đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”. Ví dụ: die - dying, lie- lying.

Các hễ từ không phân tách ở thì bây giờ tiếp diễn:


Appear: xuất hiện

Believe: tin tưởng

Belong: thuộc về

Contain: cất đựng

Depend: phụ thuộc

Forget: quên

Hate: ghét

Hope: hy vọng

Know: biết

Lack: thiếu

Like: thích

Love: yêu

Mean: gồm nghĩa là

Need: cần

Prefer: thích hơn

Realize: dìm ra

Remember: nhớ

Seem: nhường như/ dường như như

Sound: nghe có vẻ như như

Suppose: cho rằng

Taste: nếm

Understand: đọc biết

Want: muốn

Wish: ước


Bài tập ôn thì lúc này tiếp diễn

Bài tập cơ bản

I. Đặt các động trường đoản cú vào mẫu thiết yếu xác.

1. It (get)....... Dark. Shall I turn on the light?

2. They don"t have anywhere lớn live at the moment. They (stay)...... With friends until they find somewhere.

3. Why are all these people here? What (happen)..........?

4. Where is your mother? She........ (have) dinner in the kitchen.

5. The student (not, be)..... In class at present.

6. Some people (not drink)............ Coffee now.

7. At present, he (compose)............ A piece of music.

8. We (have)............. Dinner in a restaurant right now.

II. Mang đến dạng đúng của đụng từ vào ngoặc.

1. Look! The car (go) so fast.

2. Listen! Someone (cry) in the next room.

3. Your brother (sit) next to lớn the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try) khổng lồ pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, & my parents (cook) lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) so loudly.

7. I (not stay) at home at the moment.

8. Now she (lie) to lớn her mother about her bad marks.

9. At present they (travel) lớn New York.

10. He (not work) in his office now.

III. Xong các câu sau áp dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn.

1. I _____________ (not drink) wine; It’s only coffee.

2. My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket.

3. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at trang chủ with her classmates.

4. __________________ (she, run) in the park?

5. My dog __________________ (eat) now.

6. What __________________ (you, wait) for?

7. Their students __________________ (not try) hard enough in the competition.

8. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now.

9. My children __________________ (travel) around Asia now.

10. My little brother __________________ (drink) milk.

11. Listen! Our teacher __________________ (speak).

IV. Chọn câu trả lời đúng.

1. Andrew has just started evening classes. He ................. German.

A. Are learning

B. Is learning

C. Am learning

D. Learning

2. The workers ................................a new house right now.

A. Are building

B. Am building

C. Is building

D. Build

3. Tom ............................. Two poems at the moment?

A.are writing

B. Are writeing

C.is writeing

D. Is writing

4. The chief engineer .................................... All the workers of the plant now.

A. Is instructing

B. Are instructing

C. Instructs

D. Instruct

5. He .......................... His pictures at the moment.

A.isn’t paint

B. Isn’t painting

C. Aren’t painting

D. Don’t painting

6. We ...............................the herbs in the garden at present.

A. Don’t plant

B. Doesn’t plant

C. Isn’t planting

D. Aren’t planting

7. They ........................ The artificial flowers of silk now?

A. Are.......... Makeing

B. Are......... Making

C. Is........... Making

D. Is ........... Making

8. Your father ...............................your motorbike at the moment.

A. Is repairing

B. Are repairing

C. Don’t repair

D. Doesn’t repair

9. Look! The man ......................... The children to lớn the cinema.

A. Is takeing

B. Are taking

C. Is taking

D. Are takeing

10. Listen! The teacher.......................a new lesson khổng lồ us.

A. Is explaining

B. Are explaining

C. Explain

D. Explains

11. They ………… …….. Tomorrow.

A. Are coming

B. Is coming

C. Coming

D. Comes

ĐÁP ÁN

I.1. It is getting dark. Shall I turn on the light?

2. They don"t have anywhere to live at the moment. They are staying with friends until they find somewhere.

3. Why are all these people here? What is happening?

4. Where is your mother? She is having dinner in the kitchen.

5. The student is not in class at present.

6. Some people is not drinking coffee now.

7. At present, he is composing a piece of music.

8. We are having dinner in a restaurant right now.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Chơi Varus Mùa 11 Từ A Rus Mid, Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Varus Lol Ad Mới Nhất

II.

1. Look! The oto is going so fast.

2. Listen! Someone is crying in the next room.

3. Is your brother sitting next lớn the beautiful girl over there at present?

4. Now they are trying lớn pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, & my parents are cooking lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You are talking so loudly.

7. I am not staying at home at the moment.

8. Now she is lying to lớn her mother about her bad marks.

9. At present they are traveling lớn New York.

10. He is not working in his office now.

III.

1. I am not drinking wine; It’s only coffee.

2. My grandfather is buying some fruits at the supermarket.

3. Hannah is not studying French in the library. She’s at home with her classmates.

4. Is she running in the park?

5. My dog is eating now.

6. What are you waiting for?

7. Their students are not trying hard enough in the competition.

8. All of Jack’s friends are having fun at the concert right now.

9. My children are traveling around Asia now.

10. My little brother is drinking milk.

11. Listen! Our teacher is speaking.

IV.

1. B; 2. A; 3. D. 4. A; 5. B;

6. B; 7. D; 8.A; 9. C; 10.A; 11. A.

Bài tập ôn thì bây giờ đơn - thì hiện tại tiếp diễn

I. Viết lại câu mang lại đúng sống thì lúc này đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.

1. (we/ go khổng lồ the cinema later)

2. (they/ work now)

3. (you/ not/ walk)

4. (they/ learn new things?)

5. (when/ he/ start work?)

6. (why/ I/ stay at home?)

7. (it/ get dark?)

8. (we/ not/ win)

9. (the dog/ not/ play with a ball)

10. (why/ it/ rain now?)

11. (how/ she/ travel?)

12. (where/ you/ work?)

13. (you/ meet your friend at four)

14. (I/ take too much cake?)

15. (you/ think?)

16. (we/ study this evening)

17. (Lucy và Steve/ play the piano)

18. (Sarah/ not/ tell a story)

II. Xây đắp câu áp dụng thì hiện tại tiếp diễn phụ thuộc vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

III. Chia dạng đúng của động từ vào ngoặc.

1. I ____________ for a nonprofit organization at the moment. (WORK)

2. I can see her . She ____________ at the corner (WAIT).

3. He ____________a letter khổng lồ his quái vật at the moment (TYPE).

4. Look! Some students ____________ cards in the lounge (PLAY)

5. John _____________a letter to lớn his father at the moment. (WRITE)

6. The birds ____________ in the sky. I can see fifty of them (FLY)

7. Look ! The sun _____________ . (RISE)

IV. Sử dụng thì hiện nay tại tiếp nối để viết câu nghi vấn.

1. What’s the matter? (why/ you/ cry?)

2. Where"s your mother? (she/ work/ today?)

3. I haven’t seen you for ages. (what/ you/ do/ these day?)

4. Anna is a student. (what/ she/ study?)

5. Who are those people? (what/ they/ do?)

V. Sắp đến xếp những từ nhằm ghép thành câu trả chỉnh.

1. Driving/ lớn /Quang/ is/ Hue.

2. The garden/ the/ are/ children/ playing/ in.

3. Brushing/ teeth/ Mai/ her/ is.

4. Waiting/ is/ who/ he/ for?

5. Truck/ is/ he/ driving/ his.

ĐÁP ÁN

I.

1. We are going lớn the cinema later.

2. They are working now.

3. You are not talking.

4. Are they learning new things?

5. When does he start working?

6. Why do I stay at home?

7. Is it getting dark?

8. We don"t win.

9. The dog is not playing with a ball.

10. Why is it raining now?

11. How is she travelling?

12. Where are you working?

13. You are meeting your friend at four.

14. Am I taking too much cake?

15. Vì you think?

16. We are studying this evening.

17. Lucy & Steve are playing the piano.

18. Sarah is not telling a story.

II.

1. My father is watering some plants in the garden.

2. My mother is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way lớn the railway station.

5. My student is drawing a (very) beautiful picture.

III.

1. I am working for a nonprofit organization at the moment.

2. I can see her. She is waiting at the corner.

3. He is typing a letter lớn his quái thú at the moment.

4. Look! Some students are playing cards in the lounge.

5. John is writing a letter to his father at the moment.

6. The birds are flying in the sky. I can see fifty of them.

7. Look ! The sun is rising.

IV.

1. Why are you crying?

2. Is she working today?

3. What are you doing these days?

4. What is she studying?

5. What are they doing?

V.

1. Quang đãng is driving khổng lồ Hue.

2. The children are playing in the garden.

3. Mai is brushing her teeth.

4. Who is he waiting for?

5. He is driving his truck.

Hy vọng rằng những kiến thức tổng đúng theo về cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết cũng các bài tập được tinh lọc trên đã giúp cho bạn ôn tập thì bây giờ tiếp diễn. Để nắm rõ ngữ pháp và áp dụng hiệu quả, các bạn hãy thực hành liên tiếp nhé!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay