Bài Tập Hiện Tại Hoàn Thành

Thì hiện tại tại hoàn thành là một trong các thì căn bạn dạng xuất hiện các trong đề thi và các mẫu câu giao tiếp. Để nắm rõ cách sử dụng, bạn cần học thuộc cấu trúc và thực hành thực tế nhiều bài tập thì hiện tại hoàn thành.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước đã tốt tiếng Anh như người phiên bản xứ và phát triển ngôn ngữ nổi bật qua những app của tracuudiem.net

Đăng cam kết ngay sẽ được tracuudiem.net support sản phẩm tương xứng cho con.


Tóm tắt ngữ pháp thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại xong (Present perfect tense) được dùng để diễn đạt sự việc/hành động đã bước đầu trong vượt khứ, kéo dãn đến lúc này và hoàn toàn có thể còn tiếp tục diễn ra trong tương lai.

Cấu trúc:


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/ has + VpII

My father has worked in this company for more than 15 years.

Phủ định

S + have/ has + not + VpII

She has not met his parents for a long time.

Nghi vấn

Have/ Has + S + VpII +… ?

Have you ever been lớn Taiwan?

Yes, he has./ No, he hasn’t.

Wh - question

WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…?

When have your children gone?


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả sự việc/hành động ban đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn đến hiện tại tại.

I have drunk 3 cups of coffee today.

2

Diễn tả một sự việc/hành động xảy ra nhiều lần trong vượt khứ.

She has read that book twenty times.

3

Diễn tả một kinh nghiệm tay nghề đã trải qua tính đến thời điểm hiện tại. Trong câu thông thường có trạng tự ever hoặc never.

I have never been khổng lồ China.

4

Diễn tả một sự việc/hành động vừa new xảy ra.

Has my father just come home?

5

Diễn tả khi thời điểm xảy ra sự việc không theo thông tin được biết rõ hoặc không quan trọng.

Someone has stolen my wallet.

6

Diễn tả sự việc/hành cồn vừa bắt đầu xảy ra, kết quả của nó vẫn còn đấy tác cồn đến thời điểm hiện tại.

My quái nhân has delayed the meeting.

7

Nói về hành động/sự câu hỏi trong thừa khứ nhưng quan trọng ngay tại thời gian nói.

I have lost my bike, so I can’t ride lớn school.


Dấu hiệu nhận ra của thì hiện nay tại kết thúc khá đặc trưng, bạn có thể nhận dạng qua những đặc điểm:

Các trạng từ vào câu: Before (trước đây), never (chưa từng, ko bao giờ), ever (đã từng), for + khoảng thời gian (trong khoảng…), since + mốc thời gian cụ thể (từ khi…), yet (chưa) được dùng trong câu lấp định với câu nghi vấn, … the first/second time (lần đầu tiên/ lần sản phẩm hai), recently/just/lately (gần đây, vừa mới), already (rồi), until now/so far/up to lớn now/up to lớn the present (cho mang lại bây giờ).

Vị trí của trạng từ already, never, just, ever đứng sau have/has với đứng trước cồn từ. Bên cạnh ra, already cũng rất có thể đứng cuối câu.

Vị trí của trạng trường đoản cú yet đứng ở cuối câu, thường được dùng trong câu nghi ngại và câu đậy định. Ví dụ: Have you been lớn school yet?

Vị trí của trạng từ bỏ recently, so far, up to lớn present, lately, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian hoàn toàn có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu. Ví dụ: he has read this book recently.

50+ câu bài bác tập (bt) thì lúc này hoàn thành

I. Phân tách động từ ngơi nghỉ thì bây giờ hoàn thành.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. It all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.

3. Don’t you want khổng lồ see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. The heating on.

5. ………They (pay)…….. Money for your mother?

6. Someone (take)………………. My bicycle.

7. Wait for a few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.

8. ………You ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

10. I (work…………..) here for three years.

11. ………… You ever …………..(be) to lớn New York?

12. You (not/do) ………….your project yet, I suppose.

13. I just (see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. About half of the plan.

14. I ………..just (decide)……… to lớn start working next week.

15. He (be)…………. At his computer for seven hours.

16. She (not/have) ……………any fun a long time.

17. My father (not/ play)……….. Any sport since last year.

18. I’d better have a shower. I (not/have)………. One since Thursday.

19. I don’t live with my family now & we (not/see)…………. Each other for five years.

20. I…… just (realize)…………... That there are only four weeks khổng lồ the kết thúc of term.

21. The train drivers (go)……… on strike & they stopped working at twelve o’clock.

22. How long…….. (you/know)………. Each other?

23. ……….(You/ take)………… many photographs?

24. (She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?

25. He (live) ………….here all his life.

26. Is this the second time he (lose)……………. His job?

27. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.

28. I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.

29. She (write)………….. Three poems about her fatherland.

30. We (finish) ……………………three English courses.

II. Viết lại câu không chuyển đổi nghĩa.

1) This is the first time he went abroad.

2) She started driving 1 month ago.

3) We began eating when it started lớn rain.

4) I last had my hair cut when I left her.

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

6) It has been a long time since we last met.

7) When did you have it?

8) This is the first time I had such a delicious meal.

9) I haven"t seen him for 8 days.

10) I haven"t taken a bath since Monday.

III. Phân chia động từ thì hiện tại hoàn thành.

1. I have not worked today.

2. We (buy)..............a new lamp.

3. We (not/ plan)..............our holiday yet.

4. Where (be/ you)?

5. He (write)..............five letters.

6. She (not/ see)..............him for a long time.

7. (be/ you)..............at school?

8. School (not/ start)..............yet.

9. (speak/ he)..............to his boss?

10. No, he (have/ not)..............the time yet.

IV. Viết lại các câu sau dựa trên các từ mang đến sẵn có sử dụng thì lúc này hoàn thành.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

2. How/ long/ you/ live/ here?

3. You/ ever/ been/ Russia?

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

5. They/ repair/ lamps/ yet?

V. Đọc và viết lại câu với trường đoản cú just, yet và already.

1. John goes out. Five minutes later, the phone rings & the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a khách sạn tonight. You phone lớn reserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going for your holiday?”

You say: … (not/decide).

Xem thêm: Chia sẻ thông tin về một đội bóng rổ có bao nhiêu người

6. Tom went to lớn the bank, but a few minutes ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

VI. Tìm và sửa lỗi không đúng trong câu sau.

1. Jinho have lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husband. He never has met him.

4. They live in Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean and beautiful. Have you wash it?

VII. Viết lại các câu sau dựa trên các từ mang lại sẵn có áp dụng thì lúc này hoàn thành.

1. We/play/tennis/2 years.

2. Mai/go/the library/today.

3, My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.

4. His teacher/not/explain/this lesson/yet.

5. This/best/film/I/ever/watch.

6. Minh/just/leave/office/2 hours.

7. They/write/a report/since/last Monday?

ĐÁP ÁN

I.

1. There is no more cheese. I have eaten it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They have made a mistake.

3. Don’t you want to lớn see this programme? It has started.

4. It’ll soon get warm in here. I have turned the heating on.

5. Have they paid money for your mother?

6. Someone has taken my bicycle.

7. Wait for a few minutes, please! I have finished my dinner.

8. Have you ever eaten Sushi?

9. She hasn"t come here for a long time.

10. I have worked here for three years.

11. Have you ever been to lớn New York?

12. You haven"t done your project yet, I suppose.

13. I have just seen Andrew và he says he has already done about half of the plan.

14. I have just decided khổng lồ start working next week.

15. He has been at his computer for seven hours.

16. She hasn"t had any fun a long time.

17. My father hasn"t played any thể thao since last year.

18. I’d better have a shower. I haven"t had one since Thursday.

19. I don’t live with my family now và we haven"t seen each other for five years.

20. I have just realized that there are only four weeks to lớn the over of term.

21. The train drivers have gone on strike & they stopped working at twelve o’clock.

22. How long have you known each other?

23. Have you taken many photographs?

24. Has she eaten at the Royal hotel yet?

25. He has lived here all his life.

26. Is this the second time he has lost his job?

27. How many bottles has the milkman left? He has left six.

28. I have bought a new carpet. Come & look at it.

29. She has written three poems about her fatherland.

30. We have finished three English courses.

II.

1. He has never gone abroad before.

2. She has driven for 1 month.

3. We have eaten since it started raining.

4. I haven"t cut my hair since I left her.

5. She hasn"t kissed me for 5 months.

6. We haven"t met (each other) for a long time.

7. How long have you had it?

8. I have never eaten such a delicious meal before.

9. The last time I saw him was 8 days ago.

10. It has been ... Days since I last took a bath.

III.

1. I have not worked today.

2. We have bought a new lamp.

3. We have not planned our holiday yet.

4. Where have you been?

5. He has written five letters.

6. She has not seen him for a long time.

7. Have you been at school?

8. School has not started yet.

9. Has he spoken lớn his boss?

10. No, he has not had the time yet.

IV.

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday.

2. How long have you lived here?

3. Have you ever been lớn Russia?

4. She hasn’t met her kids since Christmas.

5. Have they repaired the lamps yet?

V.

1. I’m afraid he’s just gone out.

2. Wait a minute! I haven’t finished yet.

3. No, I’ve already done it.

4. Have you found a place lớn live yet?

5. I haven’t decided yet

6. No, he’s just come back.

VI.

1. Have => has.

2. Much ➔ many.

3. Never has met ➔ has never met.

4. Has ➔ have.

5. Wash ➔ washed

VII.

1. We have played tennis for 2 years.

2. Mai has gone khổng lồ the library today.

3. My sister has moved lớn a new house near her boyfriend’s flat.

4. His teacher hasn’t explained this lesson yet.

5. This is the best film I have ever watched.

6. Minh has just left the office for 2 hours.

7. Have they written a report since last Monday?

Thì hiện nay tại dứt là phần ngữ pháp khó, dễ gây nhiều nhầm lẫn cho những người mới học tiếng Anh. ước ao rằng tổng hợp công thức, bí quyết sử dụng cũng giống như bài tập thì hiện tại xong xuôi trên đây để giúp bạn hiểu rõ hơn về một số loại thì này.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay