Bài tập hiện tại đơn

Nội dung chính trong bài viết

1. Sơ lược lý thuyết thì hiện tại đơn2. Bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Thì hiện tại đơn (Simple Present) không thực sự khó như nhiều người nghĩ. Để nằm lòng ngữ pháp căn bản này. Cùng Patado ôn luyện thông qua những dạng bài tập thì hiện tại đơn sau đây. Đừng quên kiểm tra đáp án bên dưới để đánh giá mức độ hiểu về ngữ pháp này như thế nào nữa bạn nhé. Cùng thực hành thành thạo bài tập Simple Present ngay thôi nào!

1. Sơ lược lý thuyết thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Present Simple) là một trong 12 thì cơ bản trong tiếng Anh (bài tập các thì trong tiếng anh).

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn

1.1. Cấu trúc thì hiện tại đơn

Cấu trúc của hiện tại đơn được phân chia ra thành 3 loại: câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn.

Loại câuĐộng từ thườngĐộng từ “to be”
Dạng câu Khẳng địnhS + V(s/es)

Nếu: S = I/ you/ we / they / N số nhiều thì V ở dạng nguyên mẫu.

Nếu S = He/ she/ it/ N số ít thì V ở dạng V(s/es

S + Tobe + N/AdjNếu S = I thì Tobe là “am”

Nếu S = he / she / it /N số ít thì Tobe là “is”

Nếu S = They /we / you/ N số nhiều thì Tobe là “are”

Dạng câu Phủ địnhS + do/does + not + V (nguyên mẫu)S + Tobe ( Am/is/are) + not + N/Adj
Dạng câu Nghi vấnDo/does + S + V(nguyên mẫu)?Trả lời: 

Yes, S + do/doesNo, S + don’t/doesn’tWH_ + Do/does + S + V(nguyên mẫu)?
Tobe ( Am/is/are) + S + N/Adj?

Trả lời: 

Yes, S + am/is/areNo, S + am/isn’t/aren’tWH_ + Tobe ( Am/is/are) + S + N/Adj?

*

Cấu trúc thì hiện tại đơn


1.2. Cách sử dụng hiện tại đơn trong từng trường hợp cụ thể

Hiện tại đơn có nhiều cách dùng trong từng trường hợp khác nhau. Để biết thêm chi tiết, bạn đọc kỹ quá các cách sử dụng sau và nắm chắc nhé.

Diễn đạt một thói quen hoặc một hành động lặp đi lặp lại trong sinh hoạt.Tom always goes to office at 7.30 am.
Diễn đạt những trạng thái xảy ra trong hiện tại.He is student at Le Hong Phong high school.
Diễn đạt một chân lý hay một sự thật hiển nhiên.The sun sets in the West.
Diễn đạt một sự việc hay hành động có tính chất lặp đi lặp lại thường xuyên.John plays basketball every Saturday.
Diễn đạt một sự việc được diễn ra theo kế hoạch thông qua thời khóa biểu.The flight departs from Ho Chi Minh at 10:50 and arrives in Thailand at 14:30.

1.3. Các dấu hiệu giúp nhận biết thì hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn thông qua những trạng từ chỉ tần suất: usually, always, often, sometimes, never, every (day,year,…) Hoặc có thể nhận biết qua các trạng từ như: a day/ week/ month/ year; Once/ twice/ three times/ four times;…

Chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây:

TừNghĩa
AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường
OftenCũng có nghĩa là thường nhưng với mức độ thấp hơn usually
SometimesThỉnh thoảng
RarelyHiếm khi
SeldomRất hiếm
NeverKhông bao giờ
Every dayHàng ngày
Every weekHàng tuần
Every monthHàng tháng
Once a weekMột tuần một lần
Once a monthMột tháng một lần

⇔ Chú ý: Thường những trạng từ chỉ tần suất này được đứng trước động từ thường, đứng sau trợ động từ và động từ to be trong câu.

2. Bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Cách nhanh nhất để bạn có thể học thuộc và nắm chắc ngữ pháp Simple Present. Không còn việc gì hoàn hảo hơn khi làm các dạng bài tập thì hiện tại đơn một cách nhuần nhuyễn. Tham khảo và hoàn thành những câu bài tập sau đây.

A. Bài tập thì hiện tại đơn cơ bản

Bài tập 1: Điền trợ động từ dạng phủ định I _________ like coffee. She _________ play ping-pong in the afternoon. She _________ go to office at midday. We _________ do the exercise on weekends. The train _________ arrive at 9.30 p.m. My sister _________ finish work at 10pm. My friends _________ live in a small house. The dog _________ like him.
*

Thực hành bài tập thì hiện tại đơn


Bài tập 2: Chia động từ “to be” sao cho đúng My cat ……………… big. He ……………… a teacher. They ……………… ready to get married. My life ……………… so interesting. I always go out with my friends every weekend. My wife………………from Florida. I ……………… from Viet Nam. They ………………(not/be) late. Amanda and Jane (be)……………… good partners. ……………… (he/be) a actor? Her younger brother (be) ………………seven years old. John and Tom (be)………………my dogs.

Xem thêm: Kế Hoạch Tài Chính Và Mẫu Kế Hoạch Tài Chính Bằng Excel, Tải Miễn Phí File Kế Hoạch Dòng Tiền Trên Excel

Bài tập 3: Viết lại câu cho đúng Amanda/ not/ wake up late on Saturday → ……………… They/ not/ believe/ story → ……………… you/ understand the presentation? → ……………… We/ not/ work late on Saturdays → ……………… Tom/ want some tea? → ……………… he/ have two sons → ……………… when/ John/ go to his English class? → ……………… why/ I/ have to clean up the office? → ………………Bài tập 4: Tìm lỗi sai có trong câu He often get up early and go to office by bus. I teaches students in a high school. Tom don’t own a house. e still have to rent house to live. Quang Hai am a famous midfielder in Vietnam National Football Team. What do your brother do? Tom and Alex doesn’t go swimming in Amusement park. Jane speak Korean very well. How usually does he goes shopping in the mall? Their cats aren’t eat fish. Jann’s parents is very helpful and friendly.
*

Các loại câu bài tập thì hiện tại đơn giúp bạn nhớ lâu kiến thức


Bài 5. Dùng thì hiện tại để chia động từ (thêm s hoặc es) Trang (work) ________ in a hospital. My cat (like) ________ fish. She (live)________ in Da Lat. It (rain)________ almost every morning in Ho Chi Minh city. Lily’s mother (fry)________ eggs for breakfast everyday. The museum (close)________ at 8.0 o’clock. Quynh (try)________ hard in class, but I (not think) ________ she will pass. John is so smart that he (pass)________ every exam without even trying. Lan’s life (be)_____ so boring. She just (watch)________ TV everyday. My boyfriend (write)________ to me three times a week. You (speak) ________ Vietnamese? He (not live) ________ in Thanh Hoa city.Bài 6. Dùng do/ do not hoặc does/does not hoàn thành các câu sau She ……. ride a car to her company. Thuy and her family……. live in a big house. The parrot ………. like me. We ……. do our homework on Sunday morning. Minh ……. play tennis in the afternoons.……we take a bus to company every morning? The bus ……. arrive at 7.30 a.m. Lan and Trang ……. go to bed at midnight. July ……. finish work at 7 p.m.……Mai often play the piano?Bài 7. Điền has/ has not hoặc have / have not để hoàn thiện câu sau. Kim________ a new haircut today. We usually________ breakfast at 6 a.m They________a holiday in June every year. I and my sister don’t________breakfast every morning. She doesn’t usually________ lunch. My family________breakfast together everyday. Thao ______ some posters. Thu ______ many foreign friends. Johny Deft always ______ lunch at a Japan restaurant. He ______ some potatoes.Đáp án bài tập thì hiện tại đơn phần bài tập cơ bản.

*Đáp án bài 1.

don’t doesn’t doesn’t don’t doesn’t doesn’t don’t doesn’t

*Đáp án bài 2.

isisare isis _ amare not areIsisare

*Đáp án bài 3.

Amanda doesn’t wake up late on Saturday. They don’t believe in an story. Do you understand the presentation? We don’t work late on Saturdays. Does David want some tea? He has two sons. When does John go to his English class? Why do I have to clean up the office?

*Đáp án bài 4.

gets → get; go → goes teaches → teach don’t → doesn’t am → is do your → does your doesn’t → don’t speak → speaks goes → go aren’t → don’t is → are

* Đáp án bài 5.

works likes lives rains fries closes tries passes watch writes Do – speak? does not live

* Đáp án bài 6.

doesn’tdon’tdoes/doesn’tdon’tdoes/doesn’tDodoesn’tdon’tdoesn’t Does 

* Đáp án bài 7.

hashave havehavehavehashashashas has

B. Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

Bài 1. Chia động từ đúngLook. Mercy _______ (listen) to us.They ________ (stay) at a motel this month.We _________ (go) to bed early on Mondays.Nguyet is at the shop. She _______ (buy) a new hat.Tom _____ (have) a lot of money.They usually _____ (leave) on Saturday.Please, stop! You _____ (drive) so fast and dangerous! We ______ (meet) in London each year.They ______ (go) to discos on Mondays.Quan normally ______ (come) on time. I can’t hear you!Bài 2. Chia từ đúng để hoàn thành đoạn văn sau

Dear Editor! I (Câu 1. write )________ this letter because it (câu 2. seem) _________ to me that far too many changes (câu 3. take) _______ place in my country these days, and, as a result, we (câu 4. lose)_________ our identity. I(câu 5. live) ___________ in a small town but even this town (câu 6. change) ________ before my eyes. For example, town authorities (câu 7. build) ________ a burger place where my favourite restaurant used to be. Our culture (câu 8. belong) ____________ to everybody, and I(câu 9. not understand) _________ why the town leaders (câu 10. not do) _________ to preserve it. They simply(câu 11. not care). ___________ In fact, I (câu 12. think) ___________ of starting an action group. I (câu 13. appear) __________ on a TV show on Friday evening to make people aware of how important this issue is. It’s time for us to start doing something before it (câu 14. get) _________ too late. .

Bài 3. Viết thành câu hoàn chỉnhHow/ she/ go to school/ ?Thanh and Tung / not/ believe/ ghost.How often/ you/ study Literature / ?play/in/the/soccer/Minh/doesn’t/ morning.She/ sons /two/have.very/much/not/like/ potato /IFriday /on/It/rain/often.never/wear/ Dung /jeans.phone/her/on/father/Sundays/Danisa/everyViệt Nam/I/from/be/Thanh Hoa.Đáp án bài tập thì hiện tại đơn phần bài tập nâng cao.

* Đáp án bài 1

is listening.are staying.go.is buying.has.leave.are driving meet.go.comes 

* Đáp án bài 2.

am writingseemsare takingare losingis changingare buildingbelongsdon’t understandaren’t doingdon’t caream thinkingam appearinggets

* Đáp án bài 3

How does she go to school?2. Thanh and Tung don’t believe ghost3. How often do you study Literature?4. Minh doesn’t play soccer in the morning.5. She has two sons6. I don’t like potato very much7. It’s often rain on Friday8. Dung never wears jeans9. Danisa phones her father on every Sundays10. I am from Thanh Hoa, Viet Nam

Vậy là bạn đã hoàn thành các câu bài tập thì hiện tại đơn một cách hoàn chỉnh rồi. Bạn nên lưu lại những lỗi sai trong quá trình làm để tránh sai sót cho những câu bài tập kế tiếp nhé. Đừng quên tham khảo những khóa học tại Patado phát triển ngữ pháp nhanh nhất. Chúc các bạn học tập tốt tiếng Anh và đạt được kết quả hơn mong đợi.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app