Bài Tập Câu Hỏi Đuôi

Tag Question – câu hỏi đuôi là 1 trong dạng câu được thực hiện khá phổ biến trong các cuộc tiếp xúc và cả trong những kỳ thi, bình chọn tiếng Anh. Với bài viết hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop mời chúng ta hệ thống lại kỹ năng và kiến thức qua các bài tập câu hỏi đuôi – Tag Question dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi đuôi


*

Tổng quan lại về Tag Question

Định nghĩa

Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi đóng Yes-No được đặt ở sau một mệnh đề è cổ thuật và ngăn cách với mệnh đề è thuật bằng dấu phẩy. 

E.g.: The bus stop is over there, isn’t it? (Trạm xe buýt sống đằng kia, nên không?)

Quy tắc tạo thành thắc mắc đuôi

Quy tắc 1

Thể của tag question luôn luôn luôn trái lại với phần mệnh đề chính. Ví như câu nghỉ ngơi mệnh đề bao gồm được phân tách ở dạng khẳng định, thì thắc mắc đuôi đã là lấp định và ngược lại.

E.g.: You haven’t seen this film, have you? (Bạn chưa xem bộ phim truyện này mà, cần không?)

Your sister lives in Tokyo, doesn’t she? (Em gái của người sử dụng sống sống Tokyo, cần không?)

Quy tắc 2

Nếu mệnh đề bao gồm chứa trợ hễ từ (be, do, have,…) hoặc đụng từ khuyết thiếu (can, will, must,…) thì trong thắc mắc đuôi sẽ sử dụng các trợ động từ/động từ khuyết thiếu này.

E.g.: They could hear me, couldn’t they? (Họ hoàn toàn có thể nghe thấy tôi, bắt buộc không?)

Quy tắc 3

Nếu mệnh đề thiết yếu không chứa trợ hễ từ hay động từ khiếm khuyết, ta sẽ áp dụng trợ hễ từ (do, does, did) trong thắc mắc đuôi.

E.g.: The phone didn’t ring, did it? (Điện thoại không đổ chuông, buộc phải không?)

Cấu trúc chung

Dưới trên đây là cấu tạo chung của một Tag Question:

S + V + O, be/auxiliary verb (trợ hễ từ) + pronoun (đại từ)?

E.g.: Jenni eats cheese, doesn’t she? (Jenni ăn pho mát, cần không?)

You won’t tell anyone, will you? (Bạn sẽ không nói cùng với ai, nên không?)

Lưu ý:

Chủ ngữ của mệnh đề thiết yếu và câu hỏi đuôi là một. Nếu nhà ngữ của mệnh đề đó là danh từ bỏ thì các bạn sẽ dùng đại tự của danh từ đó để cầm cố vào thắc mắc đuôi.

Jenni eats cheese, doesn’t she?

→ Đại từ chủ ngữ của Jenni ở mệnh đề bao gồm sang Tag Question thành he.

KHÔNG sử dụng đại trường đoản cú tân ngữ (me, you, him, her, them, us) ở câu hỏi đuôi.

E.g.: They are teachers, aren’t them? – là sai

– KHÔNG dùng tên riêng rẽ ở câu hỏi đuôi mà đề xuất dùng đại từ nhân xưng.

E.g.: Allie is a teacher, isn’t Allie? – là sai

– KHÔNG sử dụng “am not I” mà phải dùng “aren’t I” cho thắc mắc đuôi.

E.g. : I am right, aren’t I? (Tôi đúng mà, yêu cầu không?)

Trường hợp sệt biệt

Ngoài phần lớn dạng thắc mắc đuôi thường thì với rượu cồn từ khổng lồ be, đụng từ thường, rượu cồn từ khiếm khuyết tuyệt trợ cồn từ, thì ta còn tồn tại một số trường hợp quan trọng sau:

Câu hỏi đuôi với Let’s
*

Nếu sống mệnh đề chính dùng Let’s thì thắc mắc đuôi ta sẽ cần sử dụng Shall we?

E.g.: Let’s eat out tonight, shall we? (Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?)

Câu hỏi đuôi với everyone, everybody, anybody, anyone, someone, nobody, no one

Khi mệnh đề bao gồm có nhà ngữ là những đại từ bất định như everyone, everybody, anybody, anyone, someone, nobody, no one… thì thắc mắc đuôi dạng đặc biệt quan trọng sẽ cần sử dụng They.

Xem thêm: Cố Tinh Trường Xuân Hoàn - Review Mãnh Lực Trường Xuân

Bạn chăm chú rằng mệnh đề thiết yếu đi cùng với everyone, everybody, anybody, anyone, someone,.. Thì câu hỏi đuôi sinh hoạt dạng đậy định. Còn lúc mệnh đề bao gồm với nobody tốt no one,… thì câu hỏi đuôi đã ở dạng khẳng định.

E.g.: Someone left the door open, didn’t they?

Nobody asked for me, did they? (Không ai hỏi cho tới tôi, đề xuất không?)

Câu hỏi đuôi với nothing

Khi mệnh đề chủ yếu có nhà ngữ là nothing được coi như như câu tường thuật phủ định nên thắc mắc đuôi sẽ ở dạng khẳng định. Bạn chú ý rằng với nothing thì phần câu hỏi đuôi đã là it.

E.g.: Nothing is special here, is it? (Chẳng có gì đặc trưng ở phía trên cả, cần không?)

Câu hỏi đuôi với never, seldom, hardly, little, few,…
*

Câu chứa những trạng từ tủ định như never, seldom, hardly, little, few,…thì phần thắc mắc đuôi đang vẫn sinh hoạt dạng khẳng định.

E.g.: She hardly eats noodles, does she? (Cô ấy phần nhiều không ăn uống mì, đề xuất không?)

Câu hỏi đuôi với It seems that

Câu có cấu tạo It seems that thì mệnh đề thiết yếu sẽ là mệnh đề che khuất that, phần thắc mắc đuôi sẽ vận dụng quy tắc như bình thường.

E.g.: It seems that it is going lớn rain, isn’t it? (Hình như trời sắp mưa cần không nhỉ?)

Câu hỏi đuôi cùng với mệnh đề chính là câu mệnh lệnh

Nếu câu ở phần mệnh đề đó là câu nghĩa vụ thì phần thắc mắc đuôi đang là “will you?”

E.g.: Close the door, will you? (Anh sẽ đóng cửa chứ?)

Câu hỏi đuôi với must

Mệnh đề chính chứa must chỉ sự yêu cầu thiết, phần thắc mắc đuôi cần sử dụng needn’t.

E.g.: I must work overtime today, needn’t I? (Tôi phải thao tác làm việc thêm giờ đồng hồ hôm nay, đúng không?)

Mệnh đề chủ yếu chứa must chỉ sự không cho thì phần thắc mắc đuôi sử dụng must (+ not).

E.g.: They must not be late, mustn’t they? (Họ ko được tới muộn, đúng không?)

Mệnh đề chủ yếu chứa must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: tùy vào động từ theo sau must cơ mà ta phân tách động từ ngơi nghỉ phần câu hỏi đuôi đến phù hợp.

E.g.: It must be raining now, isn’t it? (Trời bây chừ hẳn là vẫn mưa nhỉ?)

Câu hỏi đuôi cùng với used to

Mệnh đề chính chứa used to thì thắc mắc đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ cồn từ did.

E.g.: You used to go to lớn this school, didn’t you? (Bạn đã có lần học trường này, phải không?)

Mệnh đề đó là câu cảm thán

Khi mệnh đề đó là câu cảm thán (what a/an…, how…, such a/an…) thì danh từ vào câu cảm thán sẽ là chủ ngữ thiết yếu của câu nhằm ta phụ thuộc vào đó mà đổi khác danh từ sang trọng đại từ phù hợp để quản lý ngữ trong phần câu hỏi đuôi.

E.g.: What a lovely day, isn’t it? (Hôm nay là 1 trong những ngày thật đẹp, bắt buộc không nào?)

Câu hỏi đuôi với had better, would rather

Nếu câu ngơi nghỉ mệnh đề bao gồm có đựng had better hoặc would rather, thì ta đang xem had hay would là trợ đụng từ để chia thắc mắc đuôi phù hợp.

E.g.: You had better go to work early, hadn’t you? (Cậu nên đi làm sớm nhỉ?)

They would rather stay home, wouldn’t they? (Họ thích trong nhà hơn, đúng không?)


*

Bài tập cơ bản

Fill in the blank to lớn make a tag question

Hayley’s from a small town in the countryside, ________________ ?They aren’t Vietnamese, ________________ ?We’re late again, ________________ ?I’m not the right person, ________________ ?Hannah isn’t good at playing games, ________________ ?The weather was really nice, ________________ ?He’s very handsome, ________________ ?They weren’t in Paris, ________________ ?You aren’t from Japan, ________________ ?James is a very smart student, ________________ ?I like boba tea very much, ________________ ?She doesn’t work in a restaurant, ________________ ?They need some milk, ________________ ?We live in a flat, ________________ ?Julie studies very hard every night, ________________ ?Don & Anna didn’t take French classes, ________________ ?We often come trang chủ early, ________________ ?You don’t like spicy food, ________________ ?She doesn’t cook very well, ________________ ?We don’t watch much TV, ________________ ?His father smokes a lot, ________________ ?Your sister has lovely eyes, ________________ ?You do lượt thích this film we’re watching, ________________ ?He can’t speak French very well, ________________ ?Your brother isn’t married, ________________ ?She doesn’t cook very well, ________________ ?We can go to the cinema tomorrow if you want, ________________ ?They don’t have a big house, ________________ ?They are the richest family in the village, ________________ ?It isn’t snowing, ________________ ?

Bài tập nâng cao

Bài 1: Fill in the blank to make tag question

We should leave before it gets dark, ________________ ?You’d rather play games, ________________ ?They mustn’t go too near the lake, ________________ ?You’ll see us tomorrow, ________________ ?We won’t be going khổng lồ that restaurant again, ________________ ?Let’s try again, ________________ ?You’ve seen this film already, ________________ ?Your grandma has never been out of the village, ________________ ?You’re seeing Amy next week, ________________ ?I’m not speaking first at the meeting, ________________ ?This was an interesting exercise, ________________ ?

Bài 2: Choose the correct answer

We should điện thoại tư vấn her, _______________?

A. Should we B. Shouldn’t we C. Shall we D. Should not we

Animals can’t sing, ______________?

A. Can they B. Can it C. Can’t they D. Can’t it

These pens aren’t yours, ____________?

A. Are these B. Aren’t these C. Are they D. Aren’t they

That’s your brother, ____________?

A. Is that B. Isn’t it C. Isn’t that D. Is it

No one died in the accident, ______________?

A. Did they B. Didn’t they C. Bởi they D. Don’t they

The girl knows the time she has been here, ______________?

A. Does she B. Isn’t it C. Doesn’t she D. Did she

This is the first time she’s been here, ______________?

A. Isn’t this B. Isn’t it C. Has she D. Hasn’t she

They must do as they are told, ________________?

A. Mustn’t they B. Must they C. Are they D. Aren’t they

Timmy hardly has anything, _________________?

A. Hasn’t she B. Has he C. Doesn’t he D. Does he

You’ve never been khổng lồ France, _________________?

A. Have you B. Haven’t you C. Been you D. Had you

Helen sent her report, ________________?

A. Didn’t she B. Did she C. Hadn’t she D. Didn’t she

Johnny didn’t arrive late yesterday, _______?

A. Didn’t he B. Did he C. Hadn’t he D. Doesn’t he

He isn’t sleeping, _______?

A . Is he B. Isn’t he C.was he D.wasn’t he

You have a movie ticket, _______________?

A. Have you B. Don’t you C. Haven’t you D. Vì chưng you

You husband knows them, _____________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

Come inside, _____________?

A. Vì chưng you B. Will you C. Won’t you D. B và C

Everybody likes her, ____________?

A. Doesn’t he B. Vày they C. Don’t they D. Does he

You had breakfast before you went lớn school yesterday, ___________?

A. Hadn’t you B. Didn’t you C. Wouldn’t you D. Weren’t you

Nobody knows who invited the wheel, ______?

A. Vày they B. Don’t they C. Does it D. Doesn’t it

Don’t leave anything behind, ______?

A. Vày you B. Don’t you C. Will you D. Shall we

Đáp án

Bài tập cơ bản

Isn’t sheAre theyAre weAm IIs sheWasn’t itIsn’t heWere theyAre youIsn’t heDon’t IDoes sheDon’t theyDon’t weDoesn’t sheDid theyDon’t weDo youDoes sheDo weDoesn’t heDoesn’t sheDon’t youCan heIs heDoes sheCan’t weDo theyAren’t theyIs it

Bài tập nâng cao

Bài 1

shouldn’t wewouldn’t youmust theywon’t youwill weshall wehaven’t youhas shearen’t youam Iwasn’t it

Bài 2

12345678910
BADCACBADA
11121314151617181920
ABBBABCAAC

Hy vọng cùng với phần ôn lại kiến thức cũng như xong xuôi các bài tập cơ bạn dạng và nâng cao về Tag Question – câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ Anh, Vietop sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp quan trọng này. Chúc các bạn học thật giỏi và hãy cùng mong chờ những bài viết tiếp theo từ bọn chúng mình nhé!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay