Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 2

Câu điều kiện là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng khi học tiếng Anh. Với nội dung bài viết ngày hôm nay, Vietop xin gửi đến các bạn phần kiến thức tổng quát cũng giống như bài tập câu điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 2


*

Câu điều kiện loại 1

Là câu điều kiện dùng làm nói về sự việc việc hoàn toàn có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai

If clauseMain clause
S + V1 / V s(es)(don’t / doesn’t + V)S + will / can/ may + V(won’t / can’t + V)

E.g.: If you don’t work hard, you won’t pass this entrance examination. (Nếu chúng ta không làm việc chăm chỉ, các bạn sẽ không thừa qua kỳ kiểm tra đầu vào này.)

If it doesn’t rain, I will go to lớn school. (Nếu trời ko mưa, tôi đã đi học.)

Câu đk loại 2

Là câu điều kiện dùng làm nói về sự việc việc ko đúng, hoặc không có thật ở hiện tại tại.


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


vui miệng nhập tên của doanh nghiệp
Số năng lượng điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không đúng
Đặt hứa hẹn
If clauseMain clause
S + V-ed / V2 (didn’t + V)To be: were / weren’tS + would / could / should (+not) + V

E.g.: If I were rich, I would buy a car. (Nếu tôi nhiều có, tôi sẽ sở hữu một loại ô tô.)

If I were you, I would tell the truth. (Nếu tôi là bạn, tôi vẫn nói sự thật.)

Câu đk loại 3

Là câu điều kiện dùng để làm nói về việc việc không tồn tại thật trong thừa khứ (thường dùng làm bày tỏ sự nuối tiếc, ăn năn hận)

If clauseMain clause
S + had + P.P / V3(hadn’t + P.P / V3)S + would / could / should + have + P.P / V3(wouldn’t / couldn’t + have + P.P / V3)

E.g.: If I had known the answer, I would have told you. (Nếu tôi biết câu trả lời, tôi đang nói với chúng ta rồi.)

Những cách khác để diễn tả câu điều kiện

Unless = If ….not

E.g.: If you don’t work hard, you can’t earn enough money for living. (Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, các bạn sẽ không thể kiếm đầy đủ tiền để trang trải.)

= Unless you work hard, you can’t earn enough money for your living. (Trừ khi chúng ta làm việc chăm chỉ, bạn không thể kiếm đầy đủ tiền để trang trải.)

Without: không tồn tại = if … not

E.g.: Without water, life wouldn’t exist. (Thiếu nước, sự sống sẽ không tồn tại.)

= If there is no water, life wouldn’t exist. (Nếu không tồn tại nước, sự sống sẽ không tồn tại.)

Lưu ý

Bạn gồm thể diễn đạt câu điều kiện mà không đề xuất dùng if tốt unless bằng cách đảo ngữ.

E.g.: Were I rich, I would help you.

= If I were rich, I would help you. (Nếu tôi giàu có, tôi để giúp đỡ bạn.)

Had I known her, I would have made friends with her.

= If I had known her, I would have made friends with her. (Nếu tôi biết cô ấy, tôi đang kết bạn với cô ấy.)

Ta có thể kết hợp đk 2 và đk 3 vào một câu, đây sẽ được gọi là “If trộn” hoặc “Câu điều kiện trộn”

E.g.: If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be so tired now. (Nếu đêm qua tôi ko thức khuya thì bây chừ tôi đã không mệt mỏi như vậy.)

You wouldn’t be so hungry if you had had breakfast this morning. (Bạn sẽ không còn đói như vậy nếu khách hàng ăn sáng sáng nay.

Xem thêm: 100 Sò Đổi Được Bao Nhiêu Rp, Nạp Thẻ Garena 200K Được Bao Nhiêu Rp

)

Đôi khi thì lúc này đơn được dùng cho tất cả hai mệnh đề của câu đk để biểu đạt một thực sự hiển nhiên; nó được hotline là zero conditional.

E.g.: If we don’t water these flowers, they die. (Nếu ta ko tưới hoa, chúng sẽ chết.)

Mệnh đề thiết yếu trong câu đk loại 1 hoàn toàn có thể là một câu ý kiến đề xuất hoặc lời mời.

E.g.: If you see James at the meeting, please tell him I say hi. (Nếu bạn chạm chán Peter trên cuộc họp, nhờ cất hộ lời chào anh ấy giùm tôi.)

If you are không tính tiền now, have a cup of tea with me. (Nếu hiện giờ bạn rảnh, hãy uống một bóc trà cùng với tôi.)

Bài tập câu điều kiện


*

Bài tập

Bài tập 1: Choose the correct answer

1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. Wouldn’t have been B. Would have been C. Wouldn’t be D. Would be

3. If I _____, I would express my feelings.

A. Were asked B. Would ask C. Had been asked D. Asked

4. If _____ as I told her, she would have succeeded.

A. She has done B. She had done C. She does D. She did

5. Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have stolen C. Were to steal D. Steal

6. You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ to her.

A. Would have been / hadn’t lied B. Would be / didn’t lie

C. Will be / don’t lie D. Would be / hadn’t lied

7. John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

A. Would invest B. Invested C. Had invested D. Invests

8. She wouldn’t have given them all that money if we _____ her to.

A. Wouldn’t advise B. Won’t advise C. Hadn’t advised D. Didn’t advise

9. If the tree hadn’t been so high, he _____ it up khổng lồ take his kite down.

A. Could have climbed B. Climb C. Is climbing D. Climbed

10. If the wall weren’t so high, he _____ it up to lớn take his ball down.

A. Climbed B. Could climb C. Is climbing D. Climb

Bài tập 2: Rewrite these sentences

She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there.___________________________.I don’t have a spare ticket. I can’t take you to the concert.___________________________.The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to water them so they didn’t grow.___________________________.They don’t understand the problem. They won’t find a solution.___________________________.Carol didn’t answer the phone because she was studying.___________________________.Kathy is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.___________________________.He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car.___________________________.The flats are not clearly numbered, so it is very difficult khổng lồ find anyone.___________________________.I don’t know her e-mail address, so I can’t tell you___________________________.She works in the evening. She has no time lớn play with her children___________________________.

Bài tập 3: Fill in the blank

Unless you (tell) __________________ the truth, I won’t help you.You’ll get pneumonia if you (not change) _________________ your wet clothes.If I had known that you couldn’t eat octopus, I (not buy) _________________ it.If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able lớn see it.She (be) _________________able to walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.I (bring) _________________ you some beer if I had known that you were thirsty.If you had touched that electric cable, you (be) _________________ electrocuted.If the story hadn’t been true, the newspaper (not print) _________________ it.I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.Dan (arrive) _________________ safe if he drove slowly.

Đáp án

Bài tập 1: 1B; 2A; 3A; 4B; 5D; 6A; 7B; 8C; 9A; 10B

Bài tập 2:

If she knew someone in London, she would live there.If I had a spare ticket, I could take you to lớn the concert.If the children water the seeds, they will grow.If they understand the problem, they will find a solution.If Carol hadn’t been studying, she would have answered the phone.If Kathy had gotten some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.If he could park near his office, he would come by car.If the flats are clearly numbered, it would not be difficult khổng lồ find any oneIf I knew her email address , I would tell you.If she didn’t work in the evening, she would have time to play with her children.

Bài tập 3:

1. Tell;

2. Don’t change

3. Wouldn’t have bought

4. Hung;

5. Would be

6. Would have brought

7. Would have been

8. Wouldn’t have printed

9. Wouldn’t buy

10. Would drive

Với phần tổng quát kỹ năng cùng bài tập trên, Vietop hi vọng đã rất có thể giúp chúng ta luyện tập và nắm rõ hơn về những loại câu đk trong giờ Anh. Chúc các bạn học tốt và hãy cùng đón hóng những bài viết tiếp theo trường đoản cú Vietop nhé!

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app