Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 1

Nhằm mục đích củng cầm cố lại con kiến thức kim chỉ nan đã được học, IIE Việt Nam nhờ cất hộ đến chúng ta tổng hợp các dạng bài tập CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1. Thực hành những bài tập rất quan trọng và nên làm hay xuyên chúng ta nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1

*

Lý thuyết

Câu đk loại 1 được dùng nhằm mô tả các tình huống có thật, hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Cấu trúc: If + S + V (am/is/are, -s/-es), S + will/can/must/might…+ V-bare

Lưu ý:

Trong mệnh đề thiết yếu của câu điều kiện loại 1, kề bên việc áp dụng trợ rượu cồn từ WILL, ta vẫn rất có thể có các trợ hễ từ khác như can, must, might, should, ought to, may, have to,…UNLESS = IF NOT (nếu…không). Mệnh đề thiết yếu đổi thành dạng đậy định, còn mệnh đề chứa Unless không thay đổi giống mệnh đề If (dạng khẳng định).Nhấn khỏe mạnh trạng thái đang diễn ra hay kết thúc sự việc: If + S + V (am/is/are, -s/-es), S + will + be V-ing / have V-pp

Exercise

Tổng vừa lòng 45 bài xích tập câu điều kiện loại 1 thuộc nhiều dạng. Rất bổ ích với những em.

Exercise 1

Put the verbs into the correct form

1) I (not go) …………. If you (not come) ………… with me.

2) She (take) …………. A taxi if it (rain) …………

3) We (be) ……….. Late if we (not hurry) ……………..

4) They (go) …………. On holiday if they (have) …………… time

5) She (cook) …………… dinner if you (go) …………… khổng lồ the market.

6) I (buy) …………. A new oto if I (have) ……………… enough money.

7) He (not get) …………. A better job if he (not pass) ………….. That exam.

8) She (stay) ………. In thủ đô new york if she (get) …………. A job.

9) They (go) …………… lớn the tiệc nhỏ if they (be) …………….. Invited.

10) If you (not want) ……………… to go out, I (cook) ………….. Dinner at home.

Exercise 2

There is one mistake in each sentence. Correct it.

1) I get rid of my old oto if you don’t need it.

2) You won’t be able to lớn use grammar correctly unless you don’t understand it.

3) Nobody will lượt thích you if you won’t change your behaviour.

4) If I’ll order the new TV set tomorrow, we’ll get it on Monday.

5) Anna doesn’t come khổng lồ the buổi tiệc nhỏ if you don’t invite her.

6) Jack won’t go to lớn dance unless you will ask him.

7) If you will need my help, I will be in my office until 4:00

8) If you eat your vegetables, you are allowed to lớn watch television.

9) If he will share his toys, Nick will be allowed to play.

10) When the sun sets, the kids would return home.

*

Exercise 3

Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same

1) I’ll hotline the teacher if you don’t leave me alone.

Unless…………………………………………..

2) When you ask me for the car, I will lend it lớn you.

Unless……………………………………………

3) Don’t go out in the rain because you will get wet.

If you…………………………………………….

4) Walk faster or you will miss the bus.

If you…………………………………………..

5) I won’t enjoy the film if you aren’t with me.

Unless………………………………………………

6) You must leave trang chủ early or you will miss the flight

If you…………………………………………………………

7) John will pass the driving exam if he isn’t nervous

Unless……………………………………………………..

Xem thêm: Xảy Ra Hay Xảy Ra Hay Sảy Ra? Lỗi Chính Tả Mà Người Việt Thường Mắc Phải

8) They will go on holiday if they have time.

Unless………………………………………………….

9) You have to get up early or you will be late for school.

If you…………………………………………………..

10) He will take a taxi if it rains.

Unless………………………………………..

Exercise 4

Choose the correct answer

1) If you………………..careful, you will have an accident.

A. Won’t B. Won’t be C. Aren’t

2) What will you vì if…………………?

A. Everything goes wrong B. Everything will go wrong C. Everything might go wrong

3) When she goes lớn the university, she………………

A. Needs to learn how to cook

B. Will need khổng lồ learn how to cook

C. Would need lớn learn how to lớn cook

4) Which sentence is correct?

A. When you will get here, we have lunch.

B. When you get here, we’ll have lunch.

C. When you will get here, we’ll have lunch.

5) If we………….hurry up, we’ll miss the train.

A. Aren’t B. Don’t C. Won’t

6) It might be dark when we…………there.

A. Get B. Will get C. Got

7) What will we vì if John…………….?

A. Don’t come B. Not come C. Doesn’t come

8) Won’t you…………late if you leave at eight thiry?

A. Be B. Are C. Been

9) If you make the dinner, I…………..the drinks.

A. Buy B. Would buy C. Will buy

10) Will you tell Daniel the news when he………………?

A. Get back B. Gets back C. Will get back

Exercise 5

Complete these conversations. Put the verbs into the correct form

1) A: Could I have some information about this year’s concert?

B: Yes, if you (fill)…………in this form, I (send)……………..to you.

2) A: Is Tom going lớn pass his exam?

B: Well, he (fail)…………..if he (not study)……………..harder.

3) A: Is Mary there, please?

B: No, but if you (want)…………….to leave a message, I (give)……………… it lớn her.

4) A: Has John phoned yet?

B: No, và if he (not phone)……………..this afternoon, I (phone)…………….him this evening.

5) A: We must be at the stadium at 4 o’clock.

B: Well, if we (take)…………..a bus at 3 o’clock, we (not be)……………..late.

Answer key

Exercise 1:

1) won’t go / don’t come 2) will take / rains

3) will be / don’t hurry 4) will go / have

5) will cook / go 6) will buy / have

7) won’t get / doesn’t pass 8) will stay / gets

9) will go / are 10) don’t want / will cook

Exercise 2:

1) will get 2) understand 3) don’t change 4) order 5) won’t come

6) ask 7) need 8) will be allowed 9) shares 10) will return

Exercise 3:

1) Unless you leave me alone, I will điện thoại tư vấn the teacher.

2) Unless you ask me for the car, I won’t lend it lớn you.

3) If you go out in the rain, you will get wet.

4) If you don’t walk faster, you will miss the bus.

5) Unless you are with me, I won’t enjoy the film.

6) If you don’t leave home early, you will miss the flight.

7) Unless John is nervous, he will pass the driving exam.

8) Unless they have time, they won’t go on a holiday.

9) If you don’t get up early, you will be late for school.

10) Unless it rains, he won’t take a taxi.

Exercise 4:

1) C 2) A 3) B 4) B 5) B

6) A 7) C 8) A 9) C 10) B

Exercise 5:

1) fill / will send 2) will fail / don’t study 3) want / will give

4) doesn’t phone / will phone 5) take / won’t be

Bài tập liên quan:

? Bài tập câu đk loại 2

? Bài tập câu điều kiện loại 3

? Bài tập câu điều kiện hỗn đúng theo và nhiều loại 0

Như vậy shop chúng tôi đã tổng hợp các bài tập câu đk loại 1 có đáp án Các bài xích tập trên đầy đủ rất có ích và khuyến khích học sinh thực hành thường xuyên để sẵn sàng cho kiểm tra được điểm cao.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay